Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Aglaia Zedlitz

Universitair docent


Naam Dr. A.M.E.E. Zedlitz
Telefoon +31 71 527 6018
E-mail a.m.e.e.zedlitz@fsw.leidenuniv.nl
Universitair docent
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Psychologie
Gezondheids, Medische- Neuropsychologie
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A11A
Contact
+31 71 527 6018
a.m.e.e.zedlitz@fsw.leidenuniv.nl
Groeikracht
supervisor wetenschap postdoc opleiding Klinisch Psycholoog
G-Kracht Psychomedisch Centrum
Psychotherapeut i.o.