Universiteit Leiden

nl en

Ethiek Commissie

Verkorte procedure

Behoort het voorgenomen gedragswetenschappelijk onderzoek tot een van de volgende categorieën? Dan kan de verkorte aanvraagprocedure van toepassing zijn. Vraag vooraf advies aan bij de Ethiek Commissie.

Kleine aanpassing van reeds goedgekeurd onderzoek

Als de aanpassingen zijn toe te lichten in maximaal 1500 woorden, dan kunt u volstaan met het schrijven van een brief waarin u de aanpassingen beschrijft:

 • Verwijs duidelijk naar het dossiernummer van het reeds goedgekeurde onderzoek;
 • Geef puntsgewijs aan welke aanpassingen er voorgelegd worden;
 • Licht de aanpassingen toe;
 • Geef aan welke specifieke ethische aspecten u ter beoordeling wil voorleggen aan de commissie.

Stuur de brief per e-mail aan ethiekcie.ipw@fsw.leidenuniv.nl ››

Fundamentele aanpassing en/of uitbreiding van reeds goedgekeurd onderzoek

Zijn de aanpassingen fundamenteler van aard dan is het noodzakelijk een addendum in te dienen.

 • Neem de laatste versie van de goedgekeurde Vragenlijst als uitgangspunt, en accepteer daarin alle wijzigingen die u met ‘Track Changes’ maakte. Voer vervolgens de nieuwe, gewijzigde passages in en markeer deze geel;
 • Verwijs duidelijk naar het dossiernummer van het reeds goedgekeurde onderzoek;
 • Vat in een toelichtende brief de aanpassingen samen;
 • Geef aan welke specifieke ethische aspecten u ter beoordeling wil voorleggen aan de commissie.

Dien het addendum digitaal in bij ethiekcie.ipw@fsw.leidenuniv.nl ››

LET OP: Vervolgonderzoek (bijvoorbeeld een gelijksoortige studie bij een nieuw cohort participanten, of een vervolgstudie bij dezelfde participanten als onderdeel van een longitudinale studie) moet met een gewone vragenlijst ingediend worden en zal ook een nieuw dossiernummer krijgen. Uiteraard dient u wel te verwijzen naar het reeds goedgekeurde (wellicht reeds uitgevoerde) onderzoek.

Partieel onderzoek dat niet gerelateerd is aan reeds goedgekeurd onderzoek

Als het testen van een uitvoeringstechnisch aspect van onderzoek het doel van het voorstel is, hoeft - en kan - er geen volledige onderzoekscyclus ter beoordeling worden voorgelegd. Wetenschappelijke publicaties zijn niet het doel van dit onderzoek.

Denk hierbij aan een pilot, het oefenen van een bepaalde techniek, het testen van een logistiek proces, een beperkt experimenteel onderzoek.

Bij dit soort onderzoek zijn vooral de volgende vragen relevant voor de Ethiek Commissie:

 • Wat is het doel van het voorgelegde onderzoek?
 • Welke specifieke ethische aspecten wilt u ter beoordeling voorleggen aan de commissie?
 • Hoe vindt de selectie van de participanten plaats - welke connectie hebben zij direct of indirect met de onderzoekers?
 • Wie zijn de participanten: kinderen, professionals, studenten, collega’s.

Gebruik voor uw aanvraag de Vragenlijst partieel onderzoek - zie hier rechts in de marge.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.