Universiteit Leiden

nl en

Economie

Afstudeerrichting Recht en Economie

Als u voor deze driejarige bacheloropleiding kiest, bestaat uw opleiding voor 70% uit Recht en voor 30% uit Economie. Gedurende uw bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid volgt u een ruim samengesteld pakket met economische vakken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan praktische economische vraagstukken en aan economisch beleid.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Meeloopdag Recht én Economie

Onderstaande informatie doorgenomen en spreekt de studie rechtsgeleerdheid met afstudeerrichting Recht en Economie u aan? Kom een dag meelopen en ervaar zelf deze unieke combinatie!

Interesse in een meeloopdag? Stuur een e-mail naar g.van.der.meer@law.leidenuniv.nl 

Kiezen of delen? Recht én Economie

Vindt u het lastig om een studie te kiezen? Onze faculteit heeft die keuze iets makkelijker gemaakt, want u kunt nu twee studies combineren: Recht én Economie. Als u voor deze driejarige bacheloropleiding kiest, bestaat uw opleiding voor 70% uit Recht (voorheen: major - hoofdstudie) en voor 30% uit Economie (voorheen: minor - bijstudie). Gedurende uw bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid volgt u een ruim samengesteld pakket met economisch vakken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan praktische economische vraagstukken en aan economisch beleid. Als u de bacheloropleiding Recht en Economie heeft afgerond, kunt u kiezen uit een van de juridische masteropleidingen. Vanzelfsprekend zullen uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt duidelijk worden vergroot als u zowel op juridisch als op economisch gebied goed uit de voeten kan.

Doelgroep

Studenten aan de juridische faculteit die zich naast hun juridische opleiding willen verdiepen in de algemene economie en actuele economische vraagstukken.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Structuur

U kunt hierna doorklikken naar de economische vakken om een indruk te krijgen van de inhoud van het studieprogramma. Uit de omschrijvingen van alle vakken blijkt dat de economische vakken elk jaar voortbouwen op eerder onderwijs; er is sprake van een toenemende moeilijkheidsgraad / verdieping. De kracht van een afstudeerrichting ligt deels in de samenhang met de vakken van Rechtsgeleerdheid, maar ligt bovenal besloten in het multidisciplinaire karakter van de combinatie. De bedoeling van een minor is dat studenten zich verdiepen in een tweede wetenschappelijke discipline. Die interdisciplinaire aanpak naar Angelsaksisch model (hoofd- en bijstudie) neemt niet weg dat de Afdeling Economie de minor Economie toch nadrukkelijk heeft willen positioneren in samenhang met de opleiding Rechtsgeleerdheid. De hoofdstudie Rechtsgeleerdheid omvat een studielast van 130 EC. De bijstudie Economie omvat 50 EC.

Recht en Economie

Surfend op het internet komt men veel opleidingen tegen waarin elementaire kennis van het recht gecombineerd wordt met enkele bedrijfseconomische vakken. Een combinatie van een brede rechtenstudie met een breed samengesteld economisch vakkenpalet ontbrak nog. De afstudeerrichting Recht en Economie biedt nu wél de mogelijkheid om een rechtenstudie te combineren met een fors aantal uiteenlopende economische vakken. Het hoofdprogramma vormt ongeveer 70% van de opleiding en bestaat uit vakken uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast wordt ongeveer 30% van de tijd besteed aan het bijvakprogramma Economie, dat speciaal is afgestemd op rechtenstudenten. Het geheel vormt een driejarige bacheloropleiding.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Multidisciplinaire aanpak

Een goede jurist zal zich tevens willen en moeten verdiepen in het economische reilen en zeilen van de samenleving. De economische vakken bevatten een evenwichtige combinatie van analytische en maatschappelijk georiënteerde onderdelen, met veel aandacht voor actuele economisch-politieke vraagstukken (zie onderwijsprogramma). Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: hoe kunnen kosten en baten van rechtsregels (civiel of straf) in kaart worden gebracht? In welke mate reageren burgers op pakkans en boete? Wat zijn de voor- en nadelen van de Europese economische integratie? Wat zijn de gevolgen van hervormingen in de sociale zekerheid? Hoe kan het beste worden ingespeeld op de vergrijzing van de bevolking?

Doorstromen naar een masteropleiding

Met het bachelordiploma van Recht en Economie kan men doorstromen naar de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, waarin negen specialisaties worden aangeboden. Specialisaties waarbij u een voordeel kunt hebben van uw economische kennis zijn European Law, Public International Law, Ondernemingsrecht en Financieel Recht, maar het is natuurlijk ook mogelijk om voor een van de andere masteropleidingen te kiezen. Met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verkrijgt u civiel effect, waarmee toegang tot de togaberoepen openstaat. Met de opleiding Recht en Economie volgt u alle vakken die voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid nodig zijn, maar niet alle vakken die nodig zijn voor het verkrijgen van civiel effect. Wie civiel effect wenst te verkrijgen, zal 10 studiepunten extra moeten behalen. In de praktijk blijkt dat bijna alle studenten deze extra vakken volgen en dat dit goed haalbaar is.

Intensief studiesysteem: dé inspiratiebron voor goede studenten en docenten 

Bij een aantal economische vakken worden intensieve werkvormen gehanteerd, bijvoorbeeld aan de hand van casus. Een casus heeft als doel om studenten 'zelfstandig' (d.w.z. groepsgewijs en onder intensieve begeleiding van docenten) toepassing van economische instrumenten op een bepaald terrein te laten analyseren. Centraal staat een actueel maatschappelijk en/of beleidsthema, bijvoorbeeld de gevolgen van de vergrijzing voor de oudedagsvoorzieningen, de Europese economische integratie, de economische gevolgen van onderwijs en scholing of de vraag hoe de inkomensverdeling in Nederland eruit ziet. Groepjes studenten krijgen verschillende opdrachten die schriftelijk moeten worden uitgewerkt aan de hand van de verplichte literatuur. Deze notities dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten.

Na de studie

Door het volgen van deze afstudeerrichting (en aansluitend de masteropleiding Rechtsgeleerdheid) zijn studenten niet alleen deskundig op het gebied van het recht, maar is ook grondige kennis opgedaan van de algemene economie. Dit betekent dat studenten - naast de ‘klassieke’ juridische beroepen - extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben. De combinatie Recht en Economie vormt een goede voorbereiding voor een loopbaan als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist bij de overheid, voor functies in het 'maatschappelijk middenveld' of functies in het bedrijfsleven. Juristen kunnen in veel zaken hun voordeel doen met een stevige economische kennis.

Onderwijsprogramma

Om een indruk te geven van de inhoud van de economische vakken kan worden doorgeklikt naar een korte omschrijving van elk vak. 

Afstudeerrichting Recht en Economie

Studiejaar 1 - semester 2
Oriëntatievak Recht en Economie (5 EC)

Studiejaar 2 - semester 1
Economie in hoofdlijnen (5 EC)
Marktwerkingsvraagstukken (5 EC) 

Studiejaar 3 - semester 1
Trade and Finance in the Global Economy (5 EC)
Openbare Financiën (5 EC)

Studiejaar 3 - semester 2
Sociale zekerheid (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Hervorming sociale regelgeving (5 EC)
Economic Policy in the EU (5 EC)
Bachelorscriptie Recht en Economie (5 EC)

Met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid verkrijgt u civiel effect, waarmee toegang tot de togaberoepen openstaat. Met de opleiding Recht en Economie volgt u alle vakken die voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid nodig zijn, maar niet alle vakken die nodig zijn voor het verkrijgen van civiel effect. Wie civiel effect wenst te verkrijgen, zal 10 studiepunten extra moeten behalen. In de praktijk blijkt dat bijna alle studenten deze extra vakken volgen en dat dit goed haalbaar is.

Inschrijven / aanmelden

Onderstaand filmpje laat zien hoe u zich kunt inschrijven voor de afstudeerrichting Recht en Economie via Studielink

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

U volgt in het eerste studiejaar het oriëntatievak Recht en Economie. Dit vak geeft een indruk van het economische onderwijs dat u gedurende de bacheloropleiding zal volgen. Dit vak kunt u alleen volgen wanneer u staat ingeschreven voor de afstudeerrichting Recht en Economie. Na het eerste studiejaar zou u nog kunnen besluiten om van de bacheloropleiding Recht en Economie over te stappen naar de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht, Recht en bedrijfswetenschappen of International Business Law. In dat opzicht ligt de keuze voor een afstudeerrichting niet vast. Om het oriëntatievak te kunnen volgen, is het echter wel vereist dat u in het eerste studiejaar al voor de afstudeerrichting Recht en Economie staat ingeschreven.

Meeloopdagen

Scholieren en studenten zijn van harte welkom op een van de meeloopdagen Recht en Economie. Op een meeloopdag krijgt u een goed beeld van de universiteit, faculteit en de afstudeerrichting Recht en Economie. U volgt een hoorcollege Rechtsgeleerdheid en een werkgroep Economie. Vanzelfsprekend is er ruimte om vragen te stellen. Heeft u interesse in de afstudeerrichting Recht en Economie? Meld u dan snel aan voor een meeloopdag!

Voor het aangeven van interese in een meeloopdag of voor vragen over de afstudeervariant Recht en Economie kunt u mailen naar: g.van.der.meer@law.leidenuniv.nl 

Graag tot op een van de meeloopdagen!

Brightspace

Alle cursussen worden ondersteund door de digitale leeromgeving Brightspace. Na inschrijving voor de vakken krijgt u toegang tot de Brightspace omgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.