Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Man of vrouw voor de klas: maakt het uit?

Meer inzicht in verschillen in schoolprestaties en onderwijskeuzes tussen jongens en meisjes en de mogelijke rol die het geslacht van de docent daarin zou kunnen spelen.

Contact
Laura Doornkamp

Er wordt steeds vaker gesproken over de verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. Organisaties zoals het CBS en de Onderwijsinspectie constateren dat jongens vaker blijven zitten en afstromen dan meisjes, maar over verklaringen voor genderverschillen in schoolprestaties is nog weinig bekend. Media noemen de feminisering van het onderwijs als mogelijke oorzaak, maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Toch roept dit de vraag op of het geslacht van docenten een rol kan spelen in schoolprestaties van jongens en meisjes. Door informatie te verzamelen over leerlingen en docenten op verschillende middelbare scholen in Nederland proberen we een beter beeld te krijgen van verschillen in schoolprestaties en onderwijskeuzes van jongens en meisjes en de mogelijke rol die het geslacht van docenten daarin zou kunnen spelen.

De gegevens

In samenwerking met The Implementation Group (TIG) kunnen wij op een veilige, efficiënte en anonieme wijze informatie verzamelen over leerlingen en hun docenten. We verzamelen informatie over het geslacht van leerlingen, ILT-codes per leerjaar, eindcijfers voor Nederlands, Frans, wiskunde en natuurkunde per leerjaar en het geslacht van de docenten voor deze vakken per leerjaar. We verzamelen deze gegevens over cohorten leerlingen van 2010 tot en met 2016. Het gaat ons nadrukkelijk niet om individuele leerlingen en docenten, maar om algemene patronen.

Met deze gegevens kunnen wij een breed beeld schetsen van de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes. We kunnen in kaart brengen hoe deze verschillen zich ontwikkelen over verschillende leerjaren en binnen bepaalde vakken en niveaus. Daarnaast kunnen we nagaan of de aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke docenten een rol speelt bij verschillen in prestaties en onderwijskeuzes tussen jongens en meisjes.

Anonimiteit en de AVG

We verzamelen enkel die informatie die nodig is voor onze onderzoeksvragen, we verzamelen geen extra informatie. Wij verzamelen de gegevens over leerlingen en docenten binnen scholen op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Algemene Wet Verordening Persoonsgegevens (AVG.) De identiteit van de leerlingen en docenten binnen de scholen blijft onbekend. Leerlingen en docenten zijn dan ook altijd anoniem in de dataset die wij over een school creëren. De datasets van verschillende scholen worden samengevoegd tot een grote dataset. De verschillende scholen krijgen unieke codes die enkel voor de onderzoekers te koppelen zijn aan identificerende informatie van de scholen. Alle data wordt opgeslagen op een beveiligd netwerk van de Universiteit Leiden. Enkel de onderzoekers hebben toegang tot dit netwerk. Scholen kunnen te allen tijde afzien van deelname zonder opgave van reden en nadelige gevolgen voor de school, en zij kunnen aangeven dat de data over hun leerlingen en docenten moet worden verwijderd.

Wetenschappelijke integriteit

Voor dit onderzoek is toestemming gegeven door de ethische commissie van de Faculteit Governance and Global Affairs van Universiteit Leiden. Dit betekent dat het onderzoek voldoet aan de wetenschappelijke Gedragscode Integriteit. Onderdeel van deze werkwijze is dat gespecialiseerde medewerkers, waaronder een zogenaamde data protection officer, meekijken naar de bescherming van de gegevens en controleerbaarheid van onze analyses.  

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de rol van de AVG in het onderzoek of de data die wij verzamelen? Neem gerust contact met ons op.

Doe mee!

Meldt u aan via deze linkDoor het formulier onder de link in te vullen geeft u toestemming aan TIG om de geanonimiseerde informatie over de leerlingen en docenten binnen uw school te delen met de onderzoekers van de Universiteit Leiden. Daarnaast geeft u de onderzoekers toestemming de informatie te gebruiken ten behoeve van dit onderzoek. U hoeft in principe verder niets te doen. In sommige gevallen kunnen de onderzoekers contact met u opnemen om de kwaliteit van de dataopslag van uw school te verbeteren. Zij kunnen u daarbij helpen. Als u dat niet wilt, kunt u dat natuurlijk aangeven.

Als dank voor uw deelname ontvangt u:

  • een rapport met de resultaten van het onderzoek
  • tips voor onderwijsbeleid en onderwijspraktijk
  • een uitnodiging voor een symposium over gender voor alle geïnteresseerden binnen uw school
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.