Universiteit Leiden

nl en

Land van Ons en Universiteit Leiden starten samenwerking in veenweidegebied Oud Ade

Burgerinitiatief Land van Ons, een coöperatie die landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap, en de Universiteit Leiden slaan de handen ineen. Samen gaan ze in een langdurig traject onderzoeken welk landbouwbeheer leidt tot het beste herstel van biodiversiteit. Het onderzoek start in september op een perceel van ruim 21 hectare in Oud Ade, waarvan Land van ons per 1 oktober eigenaar is.

Het toekomstige perceel in Oud Ade bestaat dankzij de diverse watergangen uit zo'n tien van elkaar af te scheiden percelen. Franke Remerie, voorzitter van Land van Ons: ‘Dat maakt het een ideaal gebied om de effecten van langdurig en verschillende soorten beheer te onderzoeken. Daarbij is herstel van de biodiversiteit het belangrijkste, maar we moeten er ook rekening mee houden dat het land nog steeds bedrijfsmatig door een boer gebruikt moet worden. Dat wekte de interesse van de Universiteit Leiden.’ De motor achter het onderzoeksproject bij de Universiteit Leiden is Maarten Schrama. Hij is als universitair docent verbonden aan de afdeling milieubiologie van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML). 

Bioloog Maarten Schrama

Studenten starten onderzoek

Voordat het landbeheer van start gaat, is het nodig de huidige staat van het perceel in kaart te brengen. Op 7 september zijn veertig derdejaars biologiestudenten onder leiding van Schrama daarmee gestart. In twee weken leggen ze de huidige staat vast van de biodiversiteit van planten, insecten, bodemfauna en waterbeestjes. Maar ze kijken ook naar andere parameters die specifiek belangrijk zijn voor veengebieden, zoals de waterkwaliteit, bodemfysische eigenschappen, de mate van verzilting en broeikasgasemissies uit het veen. Schrama: ‘We verzamelen ook gegevens in de omliggende polders zodat we nu en in de toekomst een vergelijking kunnen maken. Een flinke operatie waar ook een team van tien onderzoekers van de Universiteit Leiden, Naturalis en het NIOO aan meewerkt. 'Later willen we ook burgers werven om ons mee te helpen met het onderzoek.’

Eerste resultaten

De resultaten van deze eerste campagne worden verwacht in de loop van het najaar.  Land van Ons wil de resultaten van het onderzoek toegankelijk maken via een livestream. Remerie: ‘Kennisoverdracht van wetenschappers naar de gewone burger is onontbeerlijk, zodat we beter met z’n allen beter begrijpen waarom we als mens anders moeten omgaan met al het andere leven op aarde. Dat is één van de belangrijkste pijlers van onze samenwerking.’

Grote ambities

‘Er is een breed scala aan uitdagingen in dit veenweidelandschap,'aldus Schrama. 'Naast biodiversiteitsverlies spelen er ook zaken als bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, het onder druk staan van het agrarisch verdienmodel en de kloof tussen stad en platteland. We willen het liefst al deze aspecten bij dit onderzoek betrekken, zodat onze resultaten als vliegwiel kunnen dienen voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en in Noord-Europa.’

Meer informatie of meehelpen met het onderzoek?  Neem contact op met Maarten Schrama.

Land van Ons en Universiteit Leiden starten onderzoek in Vrouw Vennepolder

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Over Land van Ons

  • Burgerinitiatief Land van Ons is in november 2019 via social media gestart met het werven van deelnemers die met elkaar landbouwgrond willen kopen om op die gronden herstel van biodiversiteit en landschap te realiseren
  • In april is het eerste landbouwperceel gekocht in Drenthe. Daar is dit jaar ook al een andere opzet gehanteerd. Naast Drenthe is ook in Zuid Holland, Friesland en Overijssel grond gekocht. In de pijplijn zitten percelen in andere regio’s
  • Land van Ons heeft nu 8.000 deelnemers
  • Lidmaatschap is €10/jaar. Deelnemers moeten minimaal voor €20 per jaar m2’s grond kopen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.