Universiteit Leiden

nl en

‘Hacking for Well-Being’

Via een hackathon van 14 tot 21 september wil de European University for Well-Being concrete voorstellen genereren voor de invulling van deze virtuele universiteit en de creatie van een EUniWell-identiteit. Leidse studenten en medewerkers zijn van harte welkom om mee te doen.

De University for Well-Being i(EUniWell) is opgericht door zeven Europese universiteiten, waaronder de Leidse, en kwam er na een oproep van de Raad van Ministers van de EU in 2019 (zie kader). De zeven hebben een alliantie gevormd om het welzijn van individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel te bevorderen. Om dit streven te concretiseren, houdt EUniwell van 14 tot 21 september een digitale hackathon voor studenten en medewerkers. Het wordt de eerste van een reeks.

EUniWell-identitieit creëren

Het doel van de eerste Hacking for Well-Being is om ideeën te genereren voor een gedeelde EUniWell-identiteit; de partners vinden het van belang dat de studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers uit de zeven landen bijdragen vanuit een dergelijke, gezamenlijke, nog te ontwikkelen identiteit. Dat geldt juist nu, nu ze moeten vertrouwen op digitaal contact en blended learning. De pandemie én de klimaatcrisis tonen bovendien aan dat er behoefte is aan nieuwe manieren om welzijn op alle niveaus - individueel, maatschappelijk en mondiaal - te bewerkstelligen.

De oprichting van een European University of Well-Being – EUniWell – kwam er als antwoord op de oproep, in 2019, van de Europese Raad van Ministers aan de lidstaten om te komen tot een ‘horizontale, sectoroverschrijdende, op kennis gebaseerde’ aanpak om de ‘economie van welzijn’ te bevorderen. Zeven universiteiten sloten zich aan: naast Leiden zijn dat de universiteiten van Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Budapest (Semmelweis). Vorig jaar kreeg EUniWell subsidie van de EU voor de verdere ontwikkeling. Studenten moeten een nadrukkelijke rol krijgen in EUniWell.

In juli 2020 kreeg EUniWell een subsidie van de EU.

Vier thema's

De hackathon spitst zich toe op vier thema’s:

 1. EUniWell Community
Wat kunnen we doen om een gezamenlijke EUniWell-identiteit te ontwikkelen, ondanks het feit dat we een consortium zijn van zeven regionale en cultureel diverse universiteiten?

2. Inclusie vs. vooringenomenheid
Als Europese universiteit zijn we toegewijd aan de Europese waarden, maar we willen ook onze culturele rijkdom en diversiteit laten zien en voorkomen dat we in culturele vooroordelen vervallen. Hoe kunnen we in alle zeven EUniWell-partneruniversiteiten een inclusieve omgeving ontwikkelen, zonder culturele vooroordelen?

3. Digitaal onderwijs
Om toegang tot cursussen van al onze zeven partneruniversiteiten onderling mogelijk te maken wordt het onderwijs gegeven in hybride/gemengde onderwijsvormen  Hoe zou een masteropleiding met een mix van digitale/off-site en fysieke/on-site colleges eruit kunnen zien?

4. Podium/platform voor studenten
De inbreng van de studenten is de kern van de EUniWell-alliantie. Wat zijn manieren en middelen om de studentenparticipatie en -betrokkenheid bij de aangesloten universiteiten te vergemakkelijken en te vergroten?

Globaal programma en inschrijving

De hackathon begint op 14 september 2020 met een workshop voor kleine groepen, van 9.00 tot 13.00 uur. Op de dagen daarna werken de groepen samen aan concrete voorstellen voor de uitwerking van de vier thema’s. De groepen presenteren hun resultaten op 21 september 2020 op een gemodereerd evenement, van 9.00 tot 13.00 uur. Dan worden ook de uit te voeren projecten gekozen.

De sluitingsdatum voor inschrijving voor de hackathon is 6 september 2020.
Meer informatie en registratie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.