Universiteit Leiden

nl en

Hester Bijl nieuwe rector Universiteit Leiden

Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl wordt per 8 februari 2021 rector magnificus in het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Zij wordt hiermee de eerste vrouwelijke rector van de Leidse universiteit. Hester Bijl is sinds 1 november 2016 als vice-rector magnificus verbonden aan deze universiteit. Tijdens de dies natalis 2021 treedt Carel Stolker, na een periode van acht jaar en samenvallend met het begin van zijn emeritaat, terug als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur.

Per die datum zal een ander besturingsmodel aan de universiteit gelden, waarbij de functie van voorzitter en rector magnificus gescheiden zijn.

De Raad van Toezicht is zeer ingenomen met de benoeming van Hester Bijl die in de rol van rector verantwoordelijk wordt voor zowel het onderzoek als het onderwijs aan de universiteit. Voorzitter Ab van der Touw: ‘De raad heeft veel waardering voor de manier waarop Hester Bijl als vice-rector invulling geeft aan haar portefeuille Onderwijs, voor haar inzet op het gebied van valorisatie en voor haar samenwerking met partners in de Leidse regio, waaronder het Leiden Bio Science Park. Hester Bijl heeft een belangrijke rol vervuld in het vestigingstraject van SRON en zij heeft op voortreffelijke wijze leiding gegeven aan het proces tot het behalen van de positieve beoordeling van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Hester Bijl is een ambitieuze en verbindende bestuurder die zeer geliefd is bij studenten en docenten en ook bij externe partijen.’

Hester Bijl wordt per 8 februari 2021 rector magnificus in het college van bestuur van de Universiteit Leiden.
Hester Bijl wordt per 8 februari 2021 rector magnificus in het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

De decanen en de Universiteitsraad (UR) hebben positief geadviseerd over de benoeming van Hester Bijl: Charlotte de Roon , voorzitter van de UR: ‘Als vice-rector magnificus heeft zij zich laten zien als een daadkrachtige en zorgvuldige bestuurder, die de inspraak van studenten en medewerkers serieus neemt.’

Omdat de huidige benoemingstermijn van de vice-rector magnificus afloopt per 31 oktober, wordt Hester Bijl eerst nog herbenoemd in haar huidige functie tot 8 februari 2021, en vervolgens benoemd in de functie van rector magnificus met ingang van de dies in 2021. Op die dag zal de universiteitsketen van rector wisselen. (zie de brieven van de Universiteitsraad in de rechterkolom)

Nieuw besturingsmodel

De universiteit kent sinds 2005 een besturingsmodel waarin de rol van rector en voorzitter zijn gecombineerd. Dat heeft goed gewerkt. De Raad van Toezicht heeft na uitvoerig overleg besloten om dit besturingsmodel te wijzigen omdat de rol van rector-voorzitter in de loop van de jaren steeds zwaarder is geworden. Dit komt onder meer door de toenemende complexiteit van het universitaire bestel en het belangrijker worden van strategische samenwerkingsverbanden.

Zo is de universiteit stevig gevestigd in twee steden, Leiden en Den Haag en werkt zij nauw samen in de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities. De regionale samenwerking strekt zich ook uit tot de drie hogescholen in Leiden en Den Haag. Daarnaast is de universiteit actief in het Leiden Bio Science Park, werkt zij intensief samen met de talrijke nationale en internationale organisaties en instituten in Den Haag, met de VSNU in nationaal verband en internationaal met de partneruniversiteiten in de LERU. De samenwerking omvat nog vele andere nationale en internationale partners en stakeholders. Deze externe ontwikkeling maakt de combinatie van de rollen van rector en voorzitter voor de komende jaren een te veeleisende. De nieuwe samenstelling van het college van bestuur wordt daarom vanaf 8 februari 2021: voorzitter, rector magnificus en vicevoorzitter. 

Dit betekent dat er twee bestuurlijke rollen ingevuld worden aan de universiteit. Op basis van de twee vastgestelde profielen - voor rector magnificus en voor voorzitter CvB - wordt nu de werving gestart voor de voorzitter. De UR heeft hierbij actief meegedacht en heeft positief geadviseerd over de profielen (zie rechterkolom).

Werving voorzitter 

De werving van de voorzitter gebeurt gelijktijdig intern en extern en wordt begeleid door Josephine Scholten van het bureau Perrett Laver (zie de profielschets voor voorzitter CvB).  De Raad van Toezicht streeft ernaar om het benoemingsproces vóór de start van het zomerreces 2020 afgerond te hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.