Universiteit Leiden

nl en
Foto: Monique Shaw

Facultair onderzoek op de goede weg

Begin deze maand heeft de Mid Term Review Commissie, onder leiding van professor Cedric Ryngaert, haar rapport over de stand van zaken van het facultaire onderzoek opgeleverd.

Het doel van deze tussentijdse evaluatie was om te bepalen of de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de onderscheiden onderzoeksprogramma's op de goede weg zitten richting de volgende landelijke visitatie in 2022. Hierbij kon de commissie uitgaan van het rapport-Hammerstein uit 2016 en de daarin opgenomen aanbevelingen, aangevuld met een korte beschrijving van de huidige stand van zaken en natuurlijk de eigen waarneming tijdens de site-visit op 28 juni jl. 

De conclusies van de commissie (.pdf) zijn positief te noemen. De commissie is ervan overtuigd dat het onderzoek van hoog niveau is en dat de onderzoeksprogramma's een duidelijke inhoudelijk visie laten zien. Onderzoekers hebben, zo heeft de commissie geconstateerd, een groot hart voor onderzoek, en dat dragen ze in hoge mate ook uit buiten de eigen kring, in Nederland, Europa en internationaal. De commissie is lovend over het multidisciplinaire karakter van de programma's, waarin wordt samengewerkt door juristen en niet-juristen, juristen van verschillende achtergrond en in een mix van junior en senior onderzoekers. De commissie staat positief tegenover de mogelijkheid te promoveren op artikelen op basis van duidelijk gearticuleerde randvoorwaarden. 

Spanning

De commissie beveelt de faculteit aan om manieren te blijven verkennen om het potentieel van de programma's verder te maximaliseren, bijvoorbeeld door intensivering van de programma-overstijgende samenwerking en door versterking van de coherentie binnen de programma's. De spanning tussen onderzoektijd en tijd voor andere taken wordt door de commissie gevoeld en verdient blijvend aandacht.  

Al met al kunnen we concluderen dat het onderzoek aan de faculteit op de goede weg zit en dat we met enkele aandachtspunten en nieuwe initiatieven de visitatie over drie jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.