Universiteit Leiden

nl en

Michiel van Emmerik in klankbordgroep zaakstoedeling Rechtspraak

Michiel van Emmerik maakt sinds kort deel uit van een door de Rechtspraak in het leven geroepen externe klankbordgroep zaakstoedeling . Het weinig transparante systeem van rechterlijke zaakstoedeling in Nederland ligt al langere tijd (internationaal) onder vuur.

Binnen de Rechtspraak wordt daarom op dit moment gewerkt aan het actualiseren van de Code zaakstoedeling die in 2012 is opgesteld. Tevens wordt er gewerkt aan concept modelzaaktoedelingsreglementen per rechtsgebied. Het doel is om zo te komen tot een meer geobjectiveerd en transparant systeem van zaakstoedeling, op grond waarvan beter  kan worden uitgelegd welke rechters zitting hebben in een bepaalde kamer. De klankbordgroep (waarvan verder leden  vanuit de rechtspraak en advocatuur deel uit maken) wordt geconsulteerd over de genoemde concepten.  Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de genoemde Code er snel zal komen in reactie op een met algemene stemmen aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) met het verzoek om in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak te zorgen voor meer transparantie bij zaakstoedeling.

Lees het NJB artikel over dit onderwerp "Meer transparantie bij rechterlijke toedeling zaakstoedeling dringend gewenst".

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.