Universiteit Leiden

nl en

Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater

Schoon en gezond water is belangrijke voor mensen, planten, dieren. De kennis over de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons water is daarbij cruciaal. Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden werken hierin al jaren samen.

Borging unieke kennis

Gewasbeschermingsmiddelen die in de land- en tuinbouw worden toegepast kunnen in het oppervlaktewater terecht komen. Waterbeheerders treffen op veel plaatsen gewasbeschermingsmiddelen aan, vaak zelfs in hoge, normoverschrijdende concentraties en dat vormt al jaren een van de belangrijkste problemen voor de waterkwaliteit. Rijkswaterstaat en het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) gingen daarom reeds in 2001 de samenwerking hierin aan. Rijkswaterstaat is als waterbeheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rijkswateren. Net als de waterschapen en drinkwaterbedrijven monitoren zij de kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren op onder meer gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Op grond van die meetgegevens geeft het CML een landelijk beeld van deze stoffen in het oppervlaktewater. Het CML beschikt over een in Nederland unieke kennis en jarenlange ervaring om deze gegevens te ontsluiten en daaraan de juiste waarde toe te voegen. Op de website van Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater maakt het CML, ondersteund door Royal HaskoningDHV, vanaf 2003 actuele data toegankelijk. 'Deze samenwerking vormt een levend voorbeeld van de verbinding in de gouden driehoek tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven', aldus Roeland Allewijn, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat.

Officiele ondertekening van samenwerkingsovereenkomst in het Levend Lab. De officiele ondertekening was door Roeland Allewijn, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat en Anold Tukker, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen.

Brede groep gebruikers

De Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater biedt onder andere gedetailleerde informatie over waar er gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater zijn gemeten, waar en wanneer de normen voor een stof zijn overschreden, wat de belangrijkste probleemstoffen zijn enzovoorts. Hiermee biedt de atlas diverse organisaties, instanties, bedrijven en particulieren op een snelle toegankelijke wijze een betrouwbaar ruimtelijk beeld van de actuele toestand en trends van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse wateren. Een zeer brede groep gebruikers maakt dan ook gebruik van deze database bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Voor beleidsmakers is de atlas een belangrijke informatiebron voor het toetsen van hun beleid. Waterbeheerders van Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, de industriesector, het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de landbouwsector maken hiervan gebruik. Ook voor marktpartijen (adviesbureaus) is de betrouwbare data die het CML via de Atlas Bestrijdingsmiddelen in Oppervlaktewater ontsluit van belang voor de kwaliteitsborging van hun diensten en producten.

Kennisborging

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op vrijdag 20 oktober bestendigden de beide organisaties opnieuw de samenwerking voor de periode 2017 - 2024. Hiermee borgen zij ook de continuïteit in het beschikbaar hebben van consistente en betrouwbare informatie over gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het milieu voor een breed publiek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie