Universiteit Leiden

nl en

Ruud Hermans

Senior onderzoeker

Naam
Mr.dr. R.M. Hermans
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.m.hermans@law.leidenuniv.nl

Ruud Hermans studeerde experimentele natuurkunde (1977-1984) en Nederlands recht (1979-1983) aan de (toenmalige) Rijksuniversiteit Leiden. Van 1984-2019 was hij (cassatie)advocaat bij (de rechtsvoorganger van) De Brauw Blackstone Westbroek N.V., eerst in Den Haag en later in Amsterdam. Van 2010-2019 was hij voorzitter van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2017 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Het onderzoek in de enquêteprocedure, een normatieve beschrijving van de wijze waarop de onderzoekers het onderzoek moeten uitvoeren en de Ondernemingskamer het onderzoek moet aansturen, alsmede een vergelijking met het deskundigenonderzoek in de civiele procedure.

Van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022 was hij houder van de wisselleerstoel van het Centrum van Postdoctoraal Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke rechtspraktijk. Sinds 2019 is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Sinds 2019 is Ruud ook gastdocent voor het practicum corporate litigation.

Ruud Hermans heeft in het verleden vooral gepubliceerd op het gebied van het ondernemings- en faillissementsrecht. Tegenwoordig richt zijn onderzoek zich vooral op geschiloplossing, meer in het bijzonder met betrekking tot massaschade.

Hij begeleidt samen met prof. mr. C.J.M. Klaassen de promotieonderzoeken van mr D.L. Barbiers (Beoordeling en afwikkeling van schade door de rechter in collectieve actie) en mr. M.E. Palstra (Meervoudige/cumulatieve causaliteit bij klimaat- en milieuschade) aan de Radboud Universiteit.

Publicaties

2024 

 • 'To settle or not to settle, that's the question; an economic analysis of the factors determining the settlement of mass damage disputes and implications for legal practice', Mass Claims, 2024/1. 

 • 'To settle or not to settle: that's the question; Een rechtseconomische analyse van de factoren die bepalen of een massaschadegeschil wordt geschikt en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk', in J. van Bekkum, K. Spruitenburg, C.M. Harmsen, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, J.M. de Jongh en E.C.H.J. Lokin (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2023-2024, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel [nog niet bekend], Deventer: Wolters Kluwer 2024. 

 • W.J. Wielinga & R.M. Hermans, Procesfinanciering, 'Een feitelijke beschrijving van de geschiedenis, markt en de economische achtergrond van  procesfinanciering', in J. van Bekkum, K. Spruitenburg, C.M. Harmsen, A.R.J. Croiset van Uchelen, B. Bier, J.M. de Jongh en E.C.H.J. Lokin (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2023-2024, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel [nog niet bekend], Deventer: Wolters Kluwer 2024. 

 • 'De vereniging als 305a-belangenorganisatie en de bij collectieve acties betrokken belangen', in T.M.C. Arons, P.W.J. Coenen & G.F.E. Koster (red.), 100 jaar VEB, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel [nog niet bekend], Deventer: Wolters Kluwer 2024. 

2023 

 • 'Settling mass damage claims inside and outside insolvency procedures: A comparison of the available procedures', in Third party releases by means of bankruptcy law: guarantees and mass tort (Preadviezen NVRII 2022), Den Haag: Eleven Publishing 2023, p. 73-80. 

 • 'Prejudiciële procedure en massaschade', in Dorith Dongelmans, Ton Hartlief, Gijs Makkink, Sierd J. Schaafsma & Tess Thuijs (red.), Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog. Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken, Den Haag: Boom Juridisch 2023, p. 173-198. 

2022 

 • 'Ruis in de toetsing van de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren', in Roel Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit, Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Serie Staat en recht, deel 54, Deventer: Wolters Kluwer 2022 p. 591-603. 

 • N. du Bois & R.M. Hermans, 'Gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid of goede gang van zaken', in M.P. Nieuwe Weme, C.D.J. Bulten & P. Broere (red.), Handboek enquêterecht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 175, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 435-490. 

 • 'De onderzoeker', in M.P. Nieuwe Weme, C.D.J. Bulten & P. Broere (red.), Handboek enquêterecht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 175, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 607-622. 

 • Annotatie bij raadsheer-commissaris OK 15 november 2021, JOR 2022/91 (Stichting Omroep Limburg). 

 • Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 28 september 2021, JBPr 2022/28. 

2021 

 • M.H. de Boer, A. Hammerstein, R.M. Hermans en D. Visser (red.), SDU Commentaar Procesrecht 2021 (tevens auteur commentaar op artt. 42-44 Rv, artt. 398-418a Rv (met L.J. Burgman) en artt. 1019ia-1019ie Rv). 

 • 'Digitaal bewijs in de civiele procedure', in P.T.J. Wolters, R.M. Hermans, A. Jansen & P. Ortolani (red.), Digitalisering en conflictoplossing, Serie Onderneming en recht nr. 130, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 83-104.

2020 

 • Annotatie bij OK 8 januari 2020, JOR 202/115 (Delco Participation) 

 • Annotatie bij Rb Amsterdam 5 februari 2020, JOR 2020/135 (CalPers c.s./Steinhoff).

 • Annotatie bij Netherlands Commercial Court 29 april 2020, JOR 2020/223 (X/Tennor). 

 • 'Verjaring en Massaschade', in D.F.H. Stein, V. Tweehuyzen & S.E. Bartels (red.), Verjaring, Serie Onderneming en recht nr. 120, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 193-228. 

 • 'Collectief Herstel', in Catrien Bijleveld e.a. (red.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies, Den Haag: Boom Juridisch 2020, p. 405-442. 

2019 

 • 'Procedurele aspecten van het oorzakenonderzoek in faillissement', in R.F. Feenstra, M.A. Broeders & Ph. W. Schreurs (red.), De Curator en de failliet, Insolad Jaarboek 2019, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 157-189. 

 • Annotatie bij HR 28 september 2018, JBPr 2019/13 (Organik/Dow Chemical). 

 • Annotatie bij Raadsheer-Commissaris Ondernemingskamer 24 december 2018, JOR 2019/57 (Nijhuis/Fabel). 

 • 'Bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijk informatie in de civiele procedure', in Y. Borrius e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 157, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 319-350. 

 • Annotatie bij HR 19 juli 2019, JOR 2019/273 (Xeikon). 

2018 

 • 'Het voorkomen van een deskundigenoordeel met hindsight bias', in P. Schimmel & E. van Zadelhof (red.), De deskundige in dispuut, Grant Thornton Interview series, p. 70-75. 

 • 'Schikking van massaschadeclaims', in I. Spinath, S. Perrick & H.J. de Kluiver (red.), Kort Juridisch, Liber Amicorum Peter Wakkie, p. 39-48, Deventer: Wolters Kluwer 2018. 

 • Annotatie bij Rb Gelderland 18 april 2018, JBPr 2018/38 (Stichting Sint Jan voor eerlijk Proces/Stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland). 

 • 'Enkele suggesties voor aanpassing van de regels voor de onderzoeksfase', Ondernemingsrecht 2018/70, p. 410-413. 

 • Annotatie bij Ondernemingskamer 1 juni 2018, JOR 2018/244 (Rabat). 

 • Annotatie bij Ondernemingskamer 27 juni 2018, JOR 2018/245 (De Seizoenen). 

2017 

 • 'Het onderzoek in de enquêteprocedure. Een normatieve beschrijving van de wijze waarop de onderzoekers het onderzoek moeten uitvoeren en de Ondernemingskamer het onderzoek moet aansturen, alsmede een vergelijking met het deskundigenonderzoek in de civiele procedure', Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 145, Deventer: Wolters Kluwer 2017. 

2016 

 • 'Het voorkomen van hindsight bias bij het beoordelen van het handelen van ondernemingen', in A.M. van Amsterdam, M. Jurgens, G.C. Makkink & J.W.M. Tromp (red.), Fraude – Financieel recht – Ondernemingskamer, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 105-149. 

 • 'Belanghebbenden en informanten in het enquêterecht: een beschouwing naar aanleiding van de Scheipar- en Eshuis Holding-beschikkingen', in C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, J. Fleming & L.H.M.A.A. Hennekens (red.), Marius geannoteerd. Opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, nr. 133, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 133-140. 

 • R.M. Hermans & J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'International Class Action Settlements in the Netherlands since Converium', The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2017, p. 5-11. 

2015 

 • 'Een Netherlands Commercial Court', in G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme & A.J. van Wees (red.), Ik ben niet overtuigd - opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2015, p. 187-196. 

 • 'De oorzaken van het niet tot stand komen van collectieve schikkingen in massaschadezaken', in M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 128, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 345-371.  

 • Thijs Bosters, Ruud Hermans, Jan-Willem de Jong, Albert Knigge, Jeroen Kortmann, Fons Leijten, Jeroen Ouwehand, Anouk Raaijmakers, Daan Lunsingh Scheurleer, Jan de Bie Leuveling Tjeenk, Brechje van der Velden & Robert Verburg, Voorontwerp massaschade in een collectieve actie, NJB 2015/1138, p. 1584-1594. 

 • R.M. Hermans & K. Sixma, The Netherlands Chapter in 'Pensions and Insolvency, an international survey', Insol International 2015. 

 • 'Een visie op de taak van de Hoge Raad in de 21e eeuw', TCR 2015, nummer 5, p. 156-160. 

 • R.M. Hermans & J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'International Class Action Settlements in the Netherlands since Converium', The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2016, p. 5-11. 

2014 

 • R.M. Hermans, B. Winters & J.L. van der Schrieck, 'Kroniek enquêterecht 2012-2013', in M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 121, Deventer: Kluwer 2014, p. 3-89. 

 • R.M. Hermans & R.D, Vriesendorp, ‘Het dwangakkoord in het insolventierecht: vrijheid in gebondenheid?’, TvI 2014/10, tevens gepubliceerd in XL, privéuitgave door Van Iersel Luchtman van het op beperkte schaal verspreide liber amicorum dat in december 2013 is aangeboden aan Mart Franken ter gelegenheid van het feit dat hij toen 40 jaar als advocaat beëdigd was. 

 • R.M. Hermans & J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'International Class Action Settlements in the Netherlands since Converium', The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2015, p. 5-11. 

 • R.M. Hermans & M.F. Poot, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 6th edition,  2014, p. 563-582. 

 • R.M. Hermans & K. Sixma, 'New restructuring opportunities in the Netherlands - the Dutch scheme of arrangement is coming', Corporate Rescue and Insolvency, p. 231-234. 

2013 

 • R.D. Vriesendorp, R.M. Hermans & K.A.J. de Vries, ‘Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement?’, TvI 2013/12. 

 • R.D. Vriesendorp, R.M. Hermans & K.A.J. de Vries, ‘Wetsvoorstel tot aanpassing van de Faillissementswet door uitbreiding met titel IV’, TvI 2013/20. 

 • 'Gewijzigde aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoekers', Ondernemingsrecht 2013/96, p. 482-485. 

 • 'Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure?' in: C. Eradus, H. Brouwer & M. Veraart (red.), Bodem kort geding, bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van het Team Kort Gedingzaken van de rechtbank Amsterdam, Sjoukje Rullmann op 11 oktober 2013, p. 78-85. 

 • R.M. Hermans & M.H. de Boer, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 5th edition, 2013, p. 567-585. 

 • R.M. Hermans & J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'International Class Action Settlements in the Netherlands since Converium', The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2013, p. 6-11. 

 • 'Consequences of the German Equitable Life decision for the Use of English Schemes of Arrangement in Cross-border Reorganizations', in INSOL World, First Quarter 2013, p. 35. 

2012 

 • C.J.M. Klaassen, R.H. de Bock, A. Hammerstein & R.M. Hermans (red.), Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht, tevens auteur van het commentaar op de artikelen 399-418a Rv (met L.J. Burgman). 

 • R.M. Hermans & M.H. de Boer, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 4th edition,  2012, p. 551-569. 

 • R.M. Hermans & J. de Bie Leuveling Tjeenk, 'International Class Action Settlements in the Netherlands since Converium', The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2012, p. 5-10. 

 • R.M. Hermans & J. Biemans, 'A new Perspective for Bankruptcy Trustees in the Netherlands in Collective Settlements of Mass Claims', in INSOL World, First Quarter 2012, p. 18. 

2011 

 • Annotatie bij OK 14 april 2011, JOR 2011/179 (ASMI). 

 • R.M. Hermans & R. Polak, 'International Class Action Settlements in the Netherlands After the Morrison and Ahold Decisions', in The International Comparative Legal Guide to Class & Group Actions 2011, p. 6-11. 

 • R.M. Hermans & M.H. de Boer, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 3d edition, 2011, p. 597-615. 

 • R.M. Hermans & R. van den Sigtenhorst, 'Chapter 11: A Viable Restructuring Solution for Dutch and Other European Global Companies', in INSOL World, Third Quarter 2011, p. 19-20. 

2010 

 • R.M. Hermans & M.H. de Boer, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 2nd edition, 2010, p. 507-523. 

2009 

 • Annotatie bij OK 13 mei 2009, JOR 2009/163 (ASMI). 

 • Annotatie bij OK 5 augustus 2009, JOR 2009/254 (ASMI). 

 • R.M. Hermans & M.H. de Boer, Netherlands Chapter in The Dispute Resolution Review, 2009, p. 349-362. 

2007 

 • Annotatie bij OK 8 augustus 2006, Ondernemingsrecht 2007/55, p. 168-172 (Bonne Route Holding). 

 • A.J. Croiset van Uchelen, R.M. Hermans, J. Lemstra & D. Lunsingh Scheurleer, ''Mission statement' van een gelegenheidscoalitie', Naar een effectievere afwikkeling van massaschade, NJB 2007/2130. 

2006 

 • Naschrift bij G. de Groot, Reactie op het pleidooi van mr. drs. R.M. Hermans voor aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van deskundigen, WPNR 6650 (2006), p. 43-44.  

 • Annotatie bij OK 14 december 2005, Ondernemingsrecht 2006/36, p. 110-115 (Versatel). 

 • ''Discovery' door middel van een deskundigenbericht', in M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 87, Deventer: Kluwer 2006, p. 289-314, tevens gepubliceerd in P.J. van der Korst, J.W. Westenberg, R.M. Hermans & E.M. Wesseling-van Gent, Het verzamelen van feiten en bewijs: begrenzing versus verruiming van kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, p. 55-80. 

2005 

 • 'Geen aansprakelijkheidsbeperking van door de civiele rechter benoemde deskundigen maar aansprakelijkheid van de Staat voor door deskundigen gemaakte fouten', WPNR 6629 (2005), p. 579-586. 

 • 'Het archief van het Genootschap Door Tijd en Vlijt (1777 – heden), een onontgonnen bron voor rechtshistorisch onderzoek', in Opstellen over de rechtsgeschiedenis in de rechtspraktijk, aangeboden aan prof. mr. R. Feenstra ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag door leerlingen en oud-dispuutgenoten, p. 92-100. 

 • R.M. Hermans, L. Bolhuis, M. Evers, 'Netherlands', in David Frank (ed.), CSR World, Jurisdictional comparisons in the law and regulation of corporate social responsibility, London: The European Lawyer 2005, p. 111-120.  

2004 

 • 'De voorfase van de enquêteprocedure', in G. van Solinge & M. Holtzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 75, Deventer: Kluwer 2004, p. 263-287. 

 • Annotatie bij OK 26 juli 2004, Ondernemingsrecht 2004/193, p. 504-508 (Polisol). 

 • R.M. Hermans & G.H. Potjewijd, 'Zorginstellingen en enquêterecht', ZM Magazine 10, 2004, p. 2-5. 

2003 

 • 'Het onderzoek in de enquêteprocedure', in G. van Solinge & M. Holtzer (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 72, Deventer: Kluwer 2003, p. 113-173, tevens gepubliceerd in S. Dumoulin en E. Grabant (red.), De vader van de gedachte, Bundel rechtsgeleerde opstellen over wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het genootschap 'Door Tijd en Vlijt', Nijmegen 2003, p. 75-136. 

 • Interventie tijdens de voorjaarsvergadering 2003 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, TCR 2003, p. 57-58. 

2002 

 • 'Uitkoop en het recht om uitgekocht te worden onder de dertiende EG-richtlijn', Ondernemingsrecht 2002 p. 497-503. 

1999 

 • R.M. Hermans en S.B. Noë, 'De herziening van Verordening 17 vanuit advocatuurlijk perspectief: een boeiende accentverschuiving', M&M 1995, p. 144-148. 

1997 

 • 'Relevante regelgeving', in J.J. van Hees, R.M. Hermans & S.C.J.J. Kortmann, Vermogensrechtelijke aspecten van leasing, Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, p. 42-88. 

 • 'Civielrechtelijke problemen van strafvorderlijk verhaalsbeslag na de Bucro-beschikking; een aanzet voor een wettelijke regeling', in B.W.M. Nieskens-Isphording, E.M. Hemmen en T.H.D. Struycken (red.), Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsonbevoegdheid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 39-54. 

1996 

 • 'Procesrechtelijke gevolgen van het faillissement voor procedures van een beslaglegger jegens een derde; Kan de curator de procedure van de beslaglegger overnemen?', in S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, J.J. van Hees & S.H. de Ranitz (red.), De curator, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 6, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 231-247. 

1995 

 • 'Het ontmantelen van verhaalsconstructies', NJB 1995, p. 772-782. 

1994 

 • 'De rang van het voorrecht van de fiscus en de bedrijfsvereniging', WFR 6126 (1994), p. 1652-1655. 

1983 

 • 'Art. 1639bb BW niet van toepassing bij faillissement?', NJB 1983, p. 509-510. 

 

Senior onderzoeker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Hermans R.M. (2024), De vereniging als 305a-belangenorganisatie en de bij collectieve acties betrokken belangen. In: Arons T.M.C., Coenen P.W.J. & Koster G.F.E. (red.), 100 jaar VEB. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Wolters Kluwer. (nog te verschijnen). Boekdeel
 • Wielinga W.J. & Hermans R.M. (2024), Procesfinanciering: Een feitelijke beschrijving van de geschiedenis, markt en de economische achtergrond van procesfinanciering. In: Bekkum J. van, Spruitenburg K., Harmsen C.M., Croiset van Uchelen A.R.J., Bier B., Jongh J.M. de & Lokin E.C.H.J. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2023-2024. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Wolters Kluwer. (nog te verschijnen). Boekdeel
 • Hermans R.M. (2024), To settle or not to settle: that's the question: Een rechtseconomische analyse van de factoren die bepalen of een massaschadegeschil wordt geschikt en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk. In: Bekkum J. van, Spruitenburg K., Harmsen C.M., Croiset van Uchelen A.R.J., Bier B., Jongh J.M. de & Lokin E.C.H.J. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2023-2024. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Wolters Kluwer. (nog te verschijnen). Boekdeel
 • Hermans R.M. (2024), To settle or not to settle, that's the question; an economic analysis of the factors determining the settlement of mass damage disputes and implications for legal practice, Mass Claims 2024(1): . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Hermans R.M. (2023), Settling mass damage claims inside and outside insolvency procedures: a comparison of the available procedures. In: Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (red.), Third party releases by means of bankruptcy law guarantees and (mass) tort. Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht, NVRII = Reports / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law, NACIIL nr. 2022. Den Haag: Eleven Publishing. 73-80. Boekdeel
 • Hermans R.M. (2023), Prejudiciële vragen in massaschadezaken. In: Dongelmans D., Hartlief T., Makkink G., Schaafsma S.J. & Thuijs T. (red.), Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog: tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken. Den Haag: Boom Juridisch. 173-198. Boekdeel
 • Sigtenhorst R. van den, Vriesendorp R.D. & Hermans R.M. (2017), Internetconsultatie WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement): reactie De Brauw Blackstone Westbroek N.V. [overig]. Overig
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.