Universiteit Leiden

nl en

Jaap Polak

Hoogleraar Algemeen Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. J.E.M. Polak
Telefoon
+31 71 527 7717
E-mail
j.e.m.polak@law.leidenuniv.nl

Jaap Polak is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jaap Polak

Curriculum vitae

Jaap Polak (Leiden, 1955) werd na zijn rechtenstudie in Leiden in 1979 advocaat bij Stibbe in Amsterdam. Hij bleef dat tot 2001, van 1987 als lid van de maatschap en vanaf 1996 als lid van het bestuur. Hij had een praktijk op het terrein van het bestuursrecht (vooral omgevingsrecht, bestuursrechtelijk gezondheidsrecht en overheidsaansprakelijkheid in brede zin) en het grensgebied van bestuursrecht en privaatrecht. Al in die tijd was hij ook wetenschappelijk actief. Zo schreef hij in 1987 een preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging over onrechtmatige wetgeving en publiceerde daarnaast regelmatig in het Nederlands Juristenblad en diverse andere vaktijdschriften. Op 22 april 1999 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het boek "Burgerlijke rechter of bestuursrechter?", waarna op 1 juni van dat jaar zijn benoeming aan de universiteit als hoogleraar bestuursrecht in Leiden volgde. Zijn oratie was op 17 november 2000 en had als onderwerp Effectieve bestuursrechtspraak.

Na het hoogleraarschap aanvankelijk gecombineerd te hebben met de advocatuur bij Stibbe, combineert hij vanaf november 2001 zijn Leidse werk met het lidmaatschap van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zijn onderzoek ligt met name op het terrein van het algemeen bestuursrecht (met enige nadruk op vraagstukken van overheidsaansprakelijkheid en de rechtsbescherming tegen de overheid). Zo gaf hij leiding aan de werkgroep rechtsbescherming van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), die haar werkzaamheden in maart 2004 afrondde met het rapport 'De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid'. Ook zijn onderwijs ligt op het terrein van het algemeen bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid.

Relevante nevenfuncties

 • lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;       
 • lid van het bestuur van de VAR;
 • lid van het bestuur van de Grotiusacademie;       
 • hoofddocent van de opleiding algemeen bestuursrecht van de Grotiusacademie;
 • lid van bestuur en curatorium van de Leidse Thorbecke leerstoel;
 • voorzitter van de redactie van het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid;
 • medewerker bestuursrecht van het Nederlands Juristenblad (NJB);
 • Meijersprogramma Complexiteit van procesrecht.

Proefschrift en oratie

 • Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 22 april 1999, "Burgerlijke rechter of bestuursrechter?" 
 • Oratie: Universiteit Leiden, 17 november 2000, Effectieve bestuursrechtspraak

Onderwijs

 • Bestuurs(proces)recht;
 • Overheidsaansprakelijkheid in publiek en privaatrecht;
 • Publiekrechtelijke geschillenbeslechting;
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen (bestuurs(proces)recht en overheidsaansprakelijkheid).   

Onderzoek

Jaap Polak verricht onderzoek op de hiervoor onder het kopje ‘onderwijs’ genoemde terreinen. Voor een indruk van de resultaten daarvan zij verwezen naar de hierna opgenomen lijst ‘publicaties en voordrachten’.

Hoogleraar Algemeen Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A163

Contact

 • Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J. & Widdershoven R.J.G.M. (red.) (2016), AB Klassiek AB Klassiek nr. 7. Deventer: Wolters Kluwer.overig
 • Tjepkema M.K.G., Ettekoven B.J., Polak J.E.M., Ravels B.P.M. van, Rossum A.A., Schueler B.J., Waling C. & Widdershoven R.J.G.M. (2013), Overheidsaansprakelijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling, Overheid & Aansprakelijkheid : 49-101.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Barkhuysen T., Ouden W. den & Polak J.E.M. (red.) (2010), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekredactie
 • Barkhuysen T., Ouden W. den & Polak J.E.M. (2010), Bestuursrecht harmoniseren; 15 jaar Awb. Over een bestuursrechtelijke biografie en een levendig congres, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2010(6): 154-160.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2010), De ontwikkeling van het algemeen bestuursrecht van 1900 tot heden. Welke kansen zijn er nu?. In: Kansen in het omgevingsrecht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. N.S.J. Koeman. Groningen: Europa Law publishing. 369-383.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M. (2010), Europese inspiratie bij overheidsaansprakelijkheid: processuele inbedding van Europese normen. In: Polak M.V. (red.) Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde. Nijmegen: Ars Aequi libri. 25-58.boekdeel
 • Barkhuysen T., Ouden W. den & Polak J.E.M. (2010), Inleiding: 15 jaar Awb, bijdragen over verleden, heden en toekomst. In: Barkhuysen T, Ouden W. den, Polak J.E.M. (red.) Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 11-19.boekdeel
 • Ouden W. den & Polak J.E.M. (2010), Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Eenheid, snelheid en effectiviteit, Nederlands Juristenblad 85(15): 934-943.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2009), Heesch-Van de Akker. Formele rechtskracht van besluiten. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. Deventer: Kluwer. 151-167.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M. (2009), Herstructurering varkenshouderij. Toetsing van wetgeving in formele zin: niet aan nationaal, wel aan internationaal recht. In: Barkhuysen T., Polak J.E.M., Schueler B.J., Widdershoven R.J.G.M. (red.) AB Klassiek. Deventer: Kluwer. 507-520.'non-refereed' congresbijdrage
 • Ouden W. den & Polak J.E.M. (2009), Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Bestuursrecht en de crisis; internationalisering en effectiviteit, Nederlands Juristenblad 84(14): 864-873.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2009), Vijftien jaar geschillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (9): 378-383.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ballegooij G.A.C.M. van, Barkhuysen T., Ouden W. den & Polak J.E.M. (2008), Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. Deventer: Kluwer.boek
 • Polak J.E.M. & Delft D. van (2008), Eene verzameling ontplofbare toestellen. De juridische strijd van Kamerlingh Onnes om de koudste plek op aarde. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Polak J.E.M. (2008), Enkele aspecten van rechterlijke toetsing van overheidshandelen. Over activistische en defensieve rechters, NJB-kronieken 857: 1084-1092.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M., Ouden W. den & Schuurmans Y.E. (2008), Kroniek van het algemeen bestuursrecht: Over eenheid en verscheidenheid, Nederlands Juristenblad 83(16): 959-965.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M., Tjepkema M.K.G., Ravels B.P.M. van, Rossum A.A., Waling C. & Widdershoven R.J.G.M. (2008), Overheidsaansprakelijkheid anno 2008: de stand van rechtsontwikkeling, Overheid en Aansprakelijkheid 47: 101-125.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2008), Paul en de juridisering, NJB-kronieken 675: 776-777.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2007), De klassiek onrechtmatige daadsvordering als instrument van effectieve uitvoering van EG-recht: de Europese dimensie van de vangnetfunctie van de burgerlijke rechter. In: Barkhuysen T., Ouden W. den, Steyger E. (red.) Europees recht effectueren. Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht. Alphen aan de Rijn: Kluwer. 257-282.boekdeel
 • Polak J.E.M. (2007), Goede polderoplossing. Maar slot op toekomst van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, NJB-kronieken : 2018-2023.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. & Schuurmans Y.E. (2007), Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Derde evaluatie Awb: naar een actievere bestuursrechter?, Nederlands Juristenblad 82(13 / 683): 751-760.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. & Tjepkema M.K.G. (2007), Volksgezondheid en schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. In: Hendriks A.C., Napel ten H.-M.T.D. (red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde, eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Alphen aan den Rijn.boekdeel
 • Polak J.E.M. (2006), Interventie jaarvergadering Vereniging voor bestuursrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Muller E.R., Stolker C.J.J.M. & Polak J.E.M. (2006), Aansprakelijkheidsmanagement politie: beschrijving, analyse en handreiking. Den Haag: Elsevier Overheid.rapport
 • Polak J.E.M. (2006), De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, : 884-890.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2006), De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, : 284-291.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2006), Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over de kernpunten van beleid op het terrein van het bestuursrecht: deregulering, handhaving en stroomlijning van procedures, NJB-kronieken : 486-496.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2006), Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Rechterlijke macht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Polak J.E.M. (2006), Two words; How to make the best of it? Over enkele kernthema's in het werk van prof. mr. A.Q.C. Tak. In: Barkhuysen T., Ouden W. den, Schuurmans Y.E. (red.) Het model Tak: Verhoogde rechtsbescherming in het bestuursrecht?. Alphen aan de Rijn: Kluwer. 97-114.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M. (2005), Behandeling preadviezen van Rossum, Verheij en Verhey voor de NJV-jaarvergadering 2005. In: CD rom. Den Haag.congresbijdrage
 • Polak J.E.M. (2005), Interventie VAR-jaarvergadering 2005. In: CD rom. Utrecht.congresbijdrage
 • Polak J.E.M. (2005), Bestuursrechtelijke handhaving: bevoegdheid of verplichting? Hebben juristen niets meer te bieden?. In: Barkhuysen T., Ouden W. den, Polak J.E.M. (red.) Recht realiseren. Bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels; In Meijers- reeks nr 89. Deventer: Kluwer. 201-214.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M. & Tjepkema M.K.G. (2005), Kroniek van het algemeen bestuursrecht; naar een slagvaardig bestuursrecht, Nederlands Juristenblad : 452-459.artikel in een tijdschrift
 • Barkhuysen T., Ouden W. den & Polak J.E.M. (red.) (2005), Recht realiseren. Bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels Meijers-reeks nr. 89. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Polak J.E.M. (2005), Waarschuwen voor de waan van de dag, Nederlands Juristenblad : 2211-2211.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ballegooij G.A.C.M. van, Barkhuysen T., Brenninkmeijer A.F.M., Ouden W. den & Polak J.E.M. (2004), Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. Deventer: Kluwer.boek
 • Polak J.E.M. (2004), De algemene wet bestuursrecht en het moderne marktordeningsrecht. In: Koeman NSJ, Ten Veen A., Ten Angeren JR (red.) Overheid en markt. Deventer: Kluwer. 1-10.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M. & Koeman N.S.J. (2004), De overheid als eiseres. In: Polak J.E.M., Koeman N.S.J. (red.) Praktijkboek Bestuursrecht. Deventer: Kluwer. 1-7.boekdeel
 • Polak J.E.M. (2004), De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Polak J.E.M. (2004), Functie bij : adviescommissie BZK. [overig]overig
 • Polak J.E.M. & Ouden W. den (2004), Harmonisatie van bestuursrecht. De verschuivende horizon van het bestuursrecht en het subsidierecht in Nederland.. Deventer: Kluwer.boek
 • Polak J.E.M. (2004), Het besluitbegrip en de draad van Ariadne; enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter Bespreking van: Schlossels R.J.N. (2004) Het besluitbegrip en de draad van Ariadne; enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 210-213.boekbespreking
 • Polak J.E.M. (2004), Kroniek van het algemeen deel van het bestuursrecht, NJB-kronieken : 488-496.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2004), Natuurlijk van belang. Bespreking van: Ravels B.P.M., Van Voorst van Beest M.A. (2003) Natuurlijk van belang., Overheid en Aansprakelijkheid : 90-93.boekbespreking
 • Polak J.E.M. & Koeman N.S.J. (2004), Onrechtmatige wetgeving. In: Polak J.E.M., Koeman N.S.J. (red.) Praktijkboek Bestuursrecht. Deventer: Kluwer. 1-29.boekdeel
 • Polak J.E.M. (2004), Stelling: De algemene wet bestuursrecht leidt op zichzelf niet tot bureaucratie, wel de starre interpretatie ervan, NJB-kronieken : 797-798.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2004), Zit er nog muziek in verbods- en gebodsacties terzake van wetgeving?, Overheid en Aansprakelijkheid : 168-179.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2003), Een grievenstelsel in het bestuursrecht. In: Happe R.H., Hullu J. de, Kemperman-Boeren L.H.A.M., de Moor-van Vugt A.J.C. (red.) Hoger beroep in de steigers. Den Haag: Boom juridische Uitgevers. 63-70.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M., Buuren P.J.J. van & Widdershoven R.J.G.M. (red.) (2003), AB Klassiek. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Polak J.E.M. (2003), Bestuursrechtelijke kanttekeningen bij de toekomst van de nationale rechtstaat, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 168-172.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2003), Kroniek van het algemeen deel van het bestuursrecht, Nederlands Juristenblad : 476-482.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2003), Nationaal bestuursrecht in een internationale context, Nederlands Juristenblad : 266-272.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2003, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2003; 448-460.annotatie
 • Polak J.E.M. (6 november 2002), Schadevergoeding en waterbeheer (Lezing). Utrecht.overig
 • Polak J.E.M. (2002), Actualiteiten Awb. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2002), Algemeen bestuursrecht, rechtsbescherming algemeen + vervaardigen materiaal. Rotterdam. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2002), Bestuursrechtspraak voorstellen voor modernisering van de bestuursrechtspraak. Amsterdam. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (28 augustus 2002), De rechtspraak van de Hoge Raad over overheidsaansprakelijkheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • Polak J.E.M. (2002), Het alg. en bijz. bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2002), Het water meester, het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (21 mei 2002), De rechtspraak van de Hoge Raad over overheidsaansprakelijkheid (Lezing). Wassenaar.overig
 • Polak J.E.M. (2002), De subsidieverplichting, wie betaalt bepaalt?. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. & Ouden W. den (2002), advies aan zorgverzekeraars Nederland. Houten: Zorgverzekeraars Nederland.rapport
 • Lurks M., Ouden W. den, Polak J.E.M. & Schilder A.E. (red.) (2002), De grootste gemene deler: opstellen aangeboden aan prof.mr. Th.G. Drupsteen ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Leiden op 31 mei 2002 nr. 45. Leiden: Kluwer/E.M. Meijers Instituut.boekredactie
 • Polak J.E.M. & Dekker M. (2002), enkele aansprakelijkheidsvraagstukken in relatie tot waterbeheer 21e eeuw. Den Haag: VROM.rapport
 • Polak J.E.M. (2002), Er is leven na de Twk. Over de beslechting van bestuursgeschillen. In: Lurks M, Ouden W, Schilder A.E., Polak J.E.M. (red.) de grootste gemene deler. Deventer: Kluwer. 41-53.'non-refereed' congresbijdrage
 • Polak J.E.M., Ouden W. den & Westra K.M. (2002), evaluatierapport mededingingswet 2002. Den Haag: Economische Zaken.rapport
 • Polak J.E.M. (2002), Kroniek van het algemeen deel van het bestuursrecht, Nederlands Juristenblad 10: 468-476.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M., Schueler B.J., Ravels B.P.M. van, Widdershoven R.J.G.M., Rossum A.A. & Waling C. (2002), overheidsaansprakelijkheid anno 2002, de stand van de rechsontwikkeling, Overheid & Aansprakelijkheid 1: 2-15.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2002), schadevergoeding bij rechtmatige daad in het algemeen en in de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999, Bouwrecht 2: 114-127.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2002), zelf in de zaak voorzien: tussenstand en vooruitblik, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 3-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2001), Actualiteiten bestuursrecht. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2001), Nieuwe procedures in het bestuursrecht (Euroforumlezing). Rotterdam. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2001), Bestuursrechtelijke milieugeschillen. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2001), Actualiteiten Awb. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2001), Hoger beroep in het bestuursrecht, : 622-630.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2001), Hoofdstukken xix en xx, resp. de overheid als eiseres en onrechtmatige wetgeving, Praktijkboek bestuursrecht: Kluwer. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2001), Staatsrechtbeoefening en democratie: de dood in de pot?, NJB-kronieken : 171-157.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2000), Bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2000), Bestuursrechterlijk schadevergoedingsrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (17 november 2000), Effectieve bestuursrechtspraak. Enkele beschouwingen over het vermogen van de bestuursrechtspraak geschillen materieel te beslechten. (Oratie). Deventer: Kluwer.Inaugurale rede
 • Polak J.E.M. (2000), Ruimelijke ordening. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2000), Bestuursprocesrecht. Leiden. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (2000), Algemeen bestuursrecht; rechtsbeschermingsaspecten. Grotius, Nijmegen. [overig]overig
 • Polak J.E.M. (25 februari 2000), 4e tranche Awb (Lezing). Amsterdam.overig
 • Polak J.E.M. (2000), De gevolgen van het arrest Groningen-Raatgever. Driebergen: Nederlands Instituut Kennismanagement. [overig]overig
 • Polak J.E.M. & Angeren J.R. van (2000), Awb-kernbegrippen en Mededingswet: een moeizame relatie in het nationale mededingsland, Markt en Mededinging (aug. 2000): 138-146.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2000), De rechtsbescherming in het bestuursrecht: naar een poldermodel voor de rechtsbescherming, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (maart 2000): 55-59.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2000), De rechtsbescherming in het bestuursrecht: naar een poldermodel voor de rechtsbescherming., Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (maart): 55-59.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M. (2000), Kroniek van het algemeen deel van het bestuursrecht, Nederlands Juristenblad : 512-518.artikel in een tijdschrift
 • Polak J.E.M., JV 2000; 335-337.annotatie
 • Polak J.E.M. & Koeman N.S.J. (2000), practical questions of environmental laws in the netherlands. In: environmental law in europe.. 439-457.boekdeel
 • Lotus academie Lid van het bestuur
 • Stichting Thorbeckeleerstoel Lid van het bestuur en curatorium
 • Raad van State Lid van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Overheid en Aansprakelijkheid Voorzitter redactie Overheid en Aansprakelijkheid
 • Nederlands Juristenblad Medewerker

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie