Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Soil and Crop Management Options to Improve N Cycling on Dairy Farms on Peat Soil

  • J. Pijlman
Datum
woensdag 31 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ing. J.W. Erisman
  • dr.ir. N.J.M. van Eekeren

Samenvatting

 

Hoofddoel van dit proefschrift was de vraag te beantwoorden: kan de stikstofkringloop van melkveebedrijven op veengrond in het Groene Hart verder worden gesloten door management aanpassingen aan de stikstoflevering van de bodem en via het gebruik van andere graslandsoorten en gewassen, zonder een effect op de melkproductie?
Er is een toenemende druk om stikstofverliezen van de melkveehouderij terug te dringen. Ambitieuze doelen voor stikstofdepositie, chemische waterkwaliteit en broeikasgasemissies zijn door de Nederlandse overheid opgesteld.
Het onderzoek was gericht op de stikstoflevering van veenweidenbodems, op de mogelijkheid om met veredeling stikstofgehalten van Engels raaigras te verlagen, op het effect van smalle weegbree in grasland op de bodem-stikstofcyclus en op de teelt van lisdodde als veevoer op een vernatte veenweidenbodem. Met de uitkomsten van het onderzoek is een inschatting gemaakt van de effecten van bemesting aangepast aan de bodemstikstoflevering en van de teelt van laag-stikstof Engels raaigras, smalle weegbree en lisdodde op de stikstofkringloop en -verliezen van een gemiddeld melkveebedrijf.

De geschatte effecten op stikstofverliezen van de onderzochte opties waren relatief klein, en niet voldoende om beleidsdoelen tot 2030 te halen. Wel zouden de opties kunnen worden gecombineerd met andere opties om stikstofverliezen verder terug te dringen.
Onderzoek naar de thema’s van dit proefschrift was tot nu toe schaars, met name voor veengronden. Ook zijn de onderzochte opties relatief eenvoudig te implementeren in de praktijk. De teelt van lisdodde vormt hierop een uitzondering, omdat na het verwijderen van de voedselrijke bovengrond een perceel niet eenvoudig weer als productief grasland kan worden teruggenomen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.