Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Leiden Law Park

In het hart van recht, ethiek en digitale technologie.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Innovatiehub

Leiden Law Park is de innovatiehub waarin wetenschap, bedrijfsleven, overheid en burgers samenkomen om kennis te ontwikkelen en te delen op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie. Het is een initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland. Door partijen samen te brengen in een stimulerende kruisbestuiving, wil Leiden Law Park bijdragen aan duurzame, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen van actuele maatschappelijke vraagstukken. Met de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van recht, ethiek en digitale technologie is Leiden bij uitstek geschikt om hierin een voortrekkersrol te vervullen.

Wat hebben wij voor ogen?

Met Leiden Law Park bouwen wij aan een innovatiehub op onze nieuw te bouwen binnenstadscampus met internationale reikwijdte en impact. Samen met vernieuwers als partners. Op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie komen hier kennis, ervaring en initiatieven samen om complexe, onderling verweven maatschappelijke opgaven te helpen oplossen, zoals klimaatverandering, de energietransitie en uitdagingen op het gebied van gezondheid(szorg) en verstedelijking. Het zijn de grote transities waar onze wereld voor staat, die vragen om een bundeling van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis, de overbrugging van vak- en landsgrenzen en gerichte multidisciplinaire samenwerking.

Waarom Leiden Law Park: onze doelstellingem

Het is de missie van Leiden Law Park om bij te dragen aan een betere, veiligere digitale samenleving en een grotere publieke acceptatie van digitale technologie. Door de kloof tussen juridisch-ethische kaders en de concrete toepassing van digitale technologie te overbruggen. Leiden Law Park vergroot de maatschappelijke impact van de deelnemende kennisinstellingen. Ten slotte draagt de combinatie van wetenschap en praktijk in Leiden Law Park bij aan het opleiden van studenten tot T-shaped jurist.

Leiden Law Park wil een bijdrage leveren aan:

 • het innoveren van het recht, zowel op inhoud als op toegankelijkheid en toepassing;
 • het versterken van het ondernemerschap van studenten;
 • het ontwikkelen en delen van grensverleggende kennis op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie;
 • het aanjagen van innovaties die leiden tot digitale technologie vanuit het principe van law, ethics and privacy by design;
 • het stimuleren van co-creatie tussen kennisinstituten, startups, scale-ups, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, overheid en burgers;
 • het bijdragen aan de maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, veiligheid en voedsel.

Leiden als epicentrum

Leiden biedt al eeuwen ruimte aan ‘andersdenkenden’. Van oudsher is de universiteit een bolwerk van de vrijheid, een stimulerende plaats van debat op basis van de vrije gedachte en het vrije woord. Dat is een essentieel startpunt voor succesvolle innovaties, die altijd zijn gebaseerd op kennismaken: ontmoeten en ontdekken; alsmede kennis maken: uitwisselen van expertise, als opmaat naar pratkijkexperimenten en nieuwe cross-overs. De wetenschappelijke positie en aantrekkingskracht van de Universiteit Leiden en de aanwezige kennis vormen een sterke inspiratiebron voor Leiden Law Park: van multidisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten in Leiden en Campus Den Haag, via de andere kennisinstellingen in de regio, zoals de alliantie LDE en de Hogescholen in de provincie, tot de internationale samenwerkingsverbanden, zoals LERU en EUniWell.

Hoe komen wij daar en met wie?

Leiden Law Park staat voor een uniek ecosysteem van kennis en innovatie op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie, met een duidelijke missie: wij willen bijdragen aan vernieuwing, zowel in het onderwijs en het onderzoek als in de juridische praktijk en de maatschappij. Dit bereiken wij door:

 • multidisciplinair onderzoek en toegepaste innovatie te faciliteren in een vernieuwende leer- en onderzoekomgeving;
 • ondernemerschap in casussen uit de praktijk in het onderwijs te integreren en gezamenlijk met bedrijven uit te werken om zo het ondernemerschap van studenten te versterken; 
 • innovatieve kennis te ontwikkelen op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie; 
 • een toegankelijke, inclusieve en stimulerende virtuele en fysieke hotspot te realiseren. 

Gedurende de groei van Leiden Law Park zullen wij de focus iteratief aanscherpen, op basis van actuele maatschappelijke vraagstukken en de wensen en behoeften van onze stakeholders. Op dit moment is er bijvoorbeeld een voorkeur voor de thema’s ‘Health & Well-Being’, (cyber)Security en Space waarin de regio Zuid-Holland sterk is en (h)erkend wordt. Binnen deze domeinen is bovendien veel aandacht voor de dynamiek tussen juridisch/ethische aspecten van de (digitale) technologie. Een andere (internationale) verbinding met dit thema is er via de recent gestarte European University of Well-Being, waarvan Universiteit Leiden deel uitmaakt samen met zes Europese universiteiten.

Leiden Law Park is aanvullend op bestaande netwerken, die wij verbinden. Daarbij richten wij ons op:

 • studenten, onderzoekers en docenten verbonden aan de kennisinstellingen in de regio
 • inwoners van Zuid-Holland
 • ondernemingen: van juridische dienstverleners (advocaten, bedrijfsjuristen, Big4) tot legal tech-startups en gevestigde big tech bedrijven;
 • overheid: RvR, OM, politie, ministeries, gemeenten en provincies;
 • maatschappelijke organisaties: onderwijs, zorginstellingen, corporaties, NGO's;
 • het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof.

Wat heeft Leiden Law Park te bieden?

Als innovatiehub biedt Leiden Law Park op verschillende terreinen voordelen aan de netwerkpartners en bezoekers. Te denken valt aan onder meer het vergroten van de innovatiekracht van individuele partners, het versterken van hun reputatie - ook op het gebied van innovatie en maatschappelijke impact - en het toegang bieden tot internationale kennis en lokale experimenten. De hotspot levert partners economische voordelen op, zoals flexibele huisvesting, ‘pay-per-use’ voor gezamenlijke diensten/technische faciliteiten en het verkorten van de ‘time-to-market’ van innovaties door snelle kennisdeling en onderlinge synergie.

De volgende concrete proposities zijn onderdeel van de ambitie van Leiden Law Park:

 • toonaangevend debatcentrum voor Leiden en omgeving;
 • open, innovatieve en gezamenlijke broedplaats voor vernieuwers met gedeelde faciliteiten;
 • evenementen: van hackatons en legal tech challenges tot internationale bijeenkomsten
 • kortlopend onderzoek op concrete vraagstukken, design sprints met toepasbaar resultaat;
 • testlocatie voor langlopend onderzoek met de mogelijkheid van omgeving als ‘living lab’;
 • startup desk met incubator- & acceleratorprogramma’s en bootcamps ter versterking van het ondernemerschap bij onder meer studenten;
 • funding voor innovatieprojecten en startups, zowel het in kaart brengen als het verwerven;
 • living lab/testing ground, al dan niet in combinatie met inwoners
 • buurtloket: ontmoetingsplek en informatiewinkel voor inwoners met vragen over recht, ethiek en digitale informatietechnologie
 • nationaal platform voor wetenschappelijke opinievorming op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie, met onder andere ‘green and white papers’ als concrete output.

Tijdlijn en mijlpalen

Leiden Law Park digitaal - start mei 2021

Als innovatiehub op verbinding en samenwerking tussen recht, ethiek en digitale technologie is het vanzelfsprekend dat Leiden Law Park ook een digitaal platform biedt. In eerste instantie maken wij hiervoor gebruik van LinkedIn en Teams: veel professionals, studenten en andere stakeholders maken hier al gebruik van. Bovendien kunnen wij zo slim en duurzaam samenwerken, met gebruik van bestaande middelen.

Leiden Law Park fysieke locatie - naar verwachting september 2021

Het plan is om een campus op te zetten rond het Van der Werfpark in Leiden, met de internationaal opererende en geroemde academie in de directe nabijheid. Den Haag als stad van Recht en Vrede (3e VN-stad in de wereld) met de internationale gerechtshoven, de regering en de ministeries bevinden zich vlakbij, evenals de alliantie-universiteiten TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). De directe en snelle verbinding met de internationale zaken- en handelscentra en mainports Amsterdam en Rotterdam maken Leiden ook tot een geografisch logisch brandpunt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.