Universiteit Leiden

nl en

Burgerlijk recht

Onderwijs

Bij het onderwijs richt de afdeling Burgerlijk Recht zich op het Nederlands recht, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan internationale invloeden.

We geven onderwijs in alle fasen van de studie.

Welkom (of welkom terug) als student bij de master Civiel recht!

Studeren in tijden van corona brengt voor zowel de studenten als de docenten de nodige onzekerheid met zich. Hoe komt het collegejaar eruit te zien? Wanneer word ik op de universiteit verwacht en wanneer kan ik thuis onderwijs volgen? Heeft het zin om naar Leiden te verhuizen? Heb ik wel toegang tot de bibliotheek voor het maken van opdrachten? 

We geven je hier graag al wat informatie over de start van onze master en de vakken in het eerste semester. Meer precieze informatie volgt in de loop van augustus, via deze site, per umail en via de digitale leeromgeving Brightspace (voor de terugkomers: de vervanger van BlackBoard). Houd die kanalen dus goed in de gaten! 

Voor onderstaande informatie is uitgegaan van de huidige situatie omtrent corona. Bij wijziging van de omstandigheden behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze aanpak

Informatievoorziening: toegang tot Brightspace via Usis

De Universiteit Leiden is deze zomer overgestapt van Blackboard naar Brightspace. Je hebt toegang tot de brightspace-omgevingen van je vakken zodra je voor deze vakken bent ingeschreven in Usis.

De vakomgevingen in Brightspace met nadere informatie zullen in de loop van de eerste twee weken van augustus worden opengesteld. Meld je dus zo spoedig mogelijk aan voor de vakken in Blok 1 in Usis, dan heb je automatisch toegang tot deze omgevingen.

Daarnaast is er een algemene brightspace-omgeving van de master Civiel recht (2021-HS Civiel recht) waarop alle algemene informatie over de master Civiel recht, inclusief de scriptietrajecten, te vinden zal zijn. Deze algemene brightspace-omgeving is het belangrijkste informatiekanaal van de master Civiel recht. Op de brightspace-omgevingen van de vakken vind je nadere informatie over de aanmelding voor deze algemene brightspace-pagina van de master Civiel recht. 

Volg je geen vakken in het eerste blok, maar sta je wel ingeschreven bij de master Civiel recht en wens je toegang tot de algemene brightspace-omgeving? Stuur dan een mail naar mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl, dan helpen we je verder.

Digitale masteropeningsbijeenkomst: 28 augustus 2020 om 16.00 uur

Op 28 augustus 2020 om 16.00 uur vindt de digitale masteropeningsbijeenkomst plaats voor studenten waarin de laatste informatie over de master en de diverse vakken wordt gegeven. Noteer deze bijeenkomst in je agenda! 

Rooster: digitaal onderwijs, incidenteel fysiek (indien mogelijk)

Om de onzekerheden met betrekking tot het onderwijs tot een minimum te beperken en alle tijd en energie te kunnen gebruiken voor het ontwikkelen en geven van onderwijs op topniveau, heeft de master Civiel recht ervoor gekozen in de huidige omstandigheden bijna al het onderwijs in het eerste semester van 2020-2021 digitaal aan te bieden.

Digitaal onderwijs heeft natuurlijk nadelen: wij kijken onze studenten het liefst in persoon in de ogen en houden van de dynamiek die een fysiek college of werkgroep met zich brengt. De huidige realiteit is er echter een van 1,5 meter. Onderwijsruimtes zijn daardoor zeer beperkt beschikbaar en daar waar ze beschikbaar zijn, passen veelal maximaal 15 studenten in een werkgroepzaal. Wij bieden een grote diversiteit aan vakken aan en willen de keuzevrijheid voor studenten graag behouden. Wij willen voorkomen dat studenten een kortere onderwijstijd krijgen of thuis moet kijken naar een opname van een interactieve werkgroep waar zij zelf niet actief aan deelnemen. Ook willen we voorkomen  dat docenten minder tijd hebben voor voorbereiding van onderwijs of nabespreking van opdrachten.

We hebben goede ervaringen opgedaan met digitaal onderwijs in het vorige semester. Wij menen dat wij onze vakken in de huidige omstandigheden het beste digitaal kunnen aanbieden zonder dat we daarbij concessies hoeven te doen aan de inhoud. De volgende voordelen hebben bij deze keuze de doorslag gegeven:

 • Geen gesplitste of kortere werkgroepen, maar waar mogelijk de gebruikelijke beschikbare tijd en contacturen voor iedere student.
 • Duidelijkheid vooraf voor studenten over het rooster, onderwijstijden, (digitale) locaties en tentamens. Geen last minute wijzigingen voor studenten of docenten die bijvoorbeeld wachtend op de uitslag van een coronatest of bij aanscherping van de maatregelen toch thuis moeten blijven
 • Een besparing qua reistijd voor studenten en docenten die voor studeren respectievelijk onderwijsvoorbereiding kan worden aangewend

Dat betekent dat de hoofdvakken ILS-Regulering, gedrag en privaatrecht, Transnationaal vermogensrecht en Practicum zowel qua onderwijs als tentamens op afstand worden gegeven. Ook de meeste profileringsvakken zullen digitaal worden aangeboden en digitaal worden getoetst.

Nu zo veel van het onderwijs digitaal zal plaatsvinden, is het goed om na te gaan of je over de benodigde apparatuur (pc, webcam, microfoon, goede wifi en de browser chrome) beschikt. Zo ben je zeker van een goede start. Zie
https://www.student.universiteitleiden.nl/vr/online-studeren-in-tijden-van-corona/voorzieningen-diensten-en-it?cf=rechtsgeleerdheid&cd=rechtsgeleerdheid-llm

Slechts drie profileringsvakken zullen (mede) fysiek op 1,5 meter in het KOG worden aangeboden, omdat die passen in één zaal en het roostertechnisch mogelijk is deze aan te bieden. Uiteraard onder de voorwaarde dat geen nadere coronamaatregelen volgen en de gezondheid van de docent het toelaat:

 • Familievermogensrecht
 • De Verzekeringsovereenkomst
 • Inbedding in het verzekeringsrecht

Wij willen het persoonlijke contact niet verloren laten gaan:

 • We organiseren een fysieke kennismakingsborrel voor de papergroepen civiel bij ILS-Regulering, gedrag en privaatrecht op donderdag 3 september a.s. tussen 14 en 17.30 uur in tijdslots, zodat je medestudenten kunt ontmoeten en gegevens kunt uitwisselen ten behoeve van digitaal samen studeren (nadere info volgt).
 • Een vak bestaat nooit alleen uit collegeopnames; interactie wordt zo veel mogelijk ingebouwd. Voor zover dat niet kan in hoorcolleges, zijn er digitale werkgroepen, spreekuren en/of Q&A-sessies. De docenten nemen daarnaast expliciet de tijd voor individueel contact en overleg voorafgaand aan de digitale werkgroep en na afloop.
 • Het team van de master Civiel recht staat klaar via mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl bij vragen of problemen. Als je je telefoonnummer achter laat, nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Mails met minder prangende vragen proberen we in twee werkdagen te beantwoorden. 
 • Voor overleg met mede-studenten worden in samenwerking met de studievereniging bijzondere spreekuren georganiseerd. Zo kun je vrij een-op-een spreken met mede-studenten. Veel voorkomende issues worden geanonimiseerd teruggekoppeld met onze staf en direct centraal opgelost.

Over het tweede semester volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie; we maken in de loop van het eerste semester opnieuw een afweging voor de vakken die dan volgen afhankelijk van de op dat moment geldende omstandigheden.

Wij zien uit naar het komende academisch jaar! Het onderwijs zal anders dan voorheen, maar van de gebruikelijke kwaliteit zijn met aandacht voor iedere individuele student.

Voor vragen zijn we altijd bereikbaar via mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl. 

 

Algemeen

De masterspecialisatie Civiel Recht biedt een brede opleiding en een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt. Verdieping, vaardigheden en oriëntatie op de praktijk staan centraal.

De masterspecialisatie is gericht op verdieping en verbreding van de kennis van het burgerlijk (proces)recht op zichzelf en in samenhang met andere rechtsgebieden. Een internationaal perspectief op het privaatrecht wordt geboden bij de vakken Transnationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht. De vraag hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden, staat centraal bij het vak Burgerlijk procesrecht. Bij de profilerings­vakken zal u onder leiding van ervaren specialisten, met veelal ruime praktijkervaring, kennismaken met enkele belangrijke deelgebieden van het civiel recht.

In deze studie streven wij ernaar u zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Dit doen we door middel van kleinschalig onderwijs waarin veel ruimte is voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. U debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten. Deze aandacht voor vaardigheden is er vooral tijdens de vakken Regulering, gedrag en privaatrecht, Practicum en Privatissimum, maar natuurlijk ook bij het schrijven van de afsluitende masterscriptie.

Als student heeft u de mogelijkheid om een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft keuze uit een van de volgende vijf accenten: 

 1. Accent ‘Generalist’
 2. Accent ‘Togapraktijk’
 3. Accent ‘Onroerend goed’
 4. Accent ‘Verzekeringsrecht'
 5. Accent 'Intellectueel Eigendomsrecht'
 6. Accent 'Internationaal'

Programma

Zie voor het programma de e-studiegids.

Accenten

Algemeen
U kunt er voor kiezen een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft de keuze uit de volgende vijf accenten:

 1. Accent ‘Generalist’
  Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M
 2. Accent ‘Togapraktijk’
  Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M én een specifiek, gebonden ‘Practicum togapraktijk civiel recht’ in plaats van het reguliere ‘Practicum Burgerlijk recht’
 3. Accent ‘Onroerend goed’
  De twee profileringsvakken E + F: Aanbestedingsrecht + Huurrecht
 4. Accent ‘Verzekeringsrecht’
  De twee profileringsvakken J + K: De verzekeringsovereenkomst + De inbedding van het verzekeringsrecht
 5. Accent 'Intellectueel eigendomsrecht'
  De twee profileringsvakken L + M: IE Auteursrecht + IE Octrooirecht
 6. Accent 'Internationaal'
  De twee profileringsvakken C + I: English Contract Law + Comparative Civil Procedure

Inhoud accenten

De accenten als zodanig bestaan uit 20 (van 60) ECTS.

De accenten bestaan in beginsel uit twee vaste zogenaamde profileringsvakken plus een op het accent toegespitst scriptie-onderwerp.

Voor het accent  ‘Togapraktijk’ bestaat binnen het vak Practicum een op dit accent toegespitste variant. Tijdens dit practicum ‘ Togapraktijk’ worden gastcolleges gegeven door praktijkjuristen die werkzaam zijn in de rechterlijke macht of de advocatuur, zoals bijvoorbeeld ervaren rechters, een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of een deken van de Orde van Advocaten. De schriftelijke opdrachten voor dit practicum zijn vaak gekoppeld aan deze gastcolleges en hebben steeds betrekking op een voor de togapraktijk relevant civielrechtelijk onderwerp.

Voor het accent ‘Togapraktijk’ dient een scriptie te worden geschreven over een vraag die aantoonbaar in de praktijk leeft. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn die de student tijdens een stage in de advocatuur of bij de rechterlijke macht ‘is tegengekomen’, of een vraag die bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling, de nationale ombudsman, de consumentenautoriteit, een klachtencommissie of de rechtswinkel graag uitgezocht zou willen zien. De student die een stage loopt (en de afdeling civiel recht juicht een dergelijke initiatief van de student toe) kan dus bij dit accent bij uitstek gebruik maken van de vragen die in de praktijk leven. Ook de student die (nog) geen stage heeft gelopen, kan ‘de boer op gaan’ om te onderzoeken aan beantwoording van welke vraag behoefte is in de praktijk. De scriptie dient uiteraard wel een civielrechtelijk onderwerp te betreffen.

Referentiebrief
De student ontvangt desgewenst een brief van de afdeling civiel recht waarin staat welk accent de student heeft gevolgd. De afdeling civiel recht verstrekt per student slechts voor één accent een referentiebrief. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat Burgerlijk Recht: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl.

Let op! Vanwege onder andere de geringe belangstelling voor zogenaamde accentverklaringen is het vanaf studiejaar 2021-2022 niet meer mogelijk om voor uw master civiel recht zo'n verklaring te verkrijgen. Studenten die voor het studiejaar 2021-2022 zijn begonnen met die master hebben tot augustus 2022 de tijd om in het kader van het afstuderen zo'n verklaring aan te vragen.

Inschrijving voor een accent
De student behoeft zich voor een accent niet afzonderlijk in te schrijven, maar bepaalt zelf, door middel van de vakkeuze en keuze van scriptieonderwerp, welk accent hij of zij volgt. De inschrijving voor de profileringsvakken loopt via uSis.

Let op! Het aantal plaatsen voor de profileringsvakken en de daaraan gekoppelde accenten en het aantal plaatsen voor het Togapracticum en het daaraan gekoppelde accent is gelimiteerd. Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Een plaatsingsgarantie voor een specifiek profileringsvak of het Togapracticum kan niet gegeven worden. U dient zich dan ook zelf tijdig in te schrijven. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Inschrijving

De inschrijving voor alle mastervakken geschiedt via u-Sis. Dat geldt echter niet voor het privatissimum, voor Burgerlijk procesrecht en voor de scriptie.  Voor deelname aan deze vakken dient u zich apart in te schrijven. Inschrijving voor deze vakken is – enkele weken voor aanvang – uitsluitend mogelijk door invulling van een web formulier . Deze formulieren worden gepubliceerd op de Blackboardomgeving van de master Civiel Recht.

Berichtgeving via Blackboard

Indien u de master Civiel recht gaat volgen, dient u zich aan te melden voor de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht van het huidige studiejaar. Door deze omgeving houden wij u op de hoogte over zaken die u dient te weten voor uw studie. Mededelingen over bijvoorbeeld de masterscriptie of onverwachte wijzigingen worden gedaan via deze omgeving.

Scriptie

De masterstudent civiel recht die ervoor kiest een scriptie op het terrein van het civiel recht te schrijven, kan op twee momenten beginnen met het schrijven van zijn scriptie: in december of in mei, en alleen als hij op dat moment ten minste één van de drie schrijfvakken in de master civiel recht (ILS – regulering, gedrag en privaatrecht, practicum en/of privatissimum) in voldoende mate heeft gevolgd.

De student wordt uitgenodigd aan te sluiten bij lopend onderzoek van de afdeling civielrecht. Hij kan kiezen uit een lijst van thema’s die aansluiten bij het onderzoek van de docenten van de afdeling civielrecht. Deze lijst wordt tijdig gepubliceerd op Blackboard. De student schrijft zich in voor een drietal thema’s, op volgorde van voorkeur. Vervolgens wordt de student ingedeeld bij één van deze thema’s.
De student formuleert zelf een probleemstelling en onderzoeksopzet binnen het thema en bespreekt dat met zijn begeleider. Nadat de begeleider de probleemstelling en onderzoeksopzet heeft goedgekeurd, schrijft de student zijn scriptie en rondt die af op een nog te communiceren datum eind juni van het jaar daarop (voor degenen die in december in het scriptietraject instromen) respectievelijk eind november (voor degenen die in mei beginnen). In de maanden juli en augustus vindt geen scriptiebegeleiding plaats. Nadere informatie over het scriptietraject en de inschrijving vindt u op de Blackboardomgeving Masterscriptie Civiel recht.

Bij de accenten ‘togapraktijk’, ‘onroerend goed’, 'intellectuele eigendom' en 'verzekeringsrecht' dient het scriptieonderwerp op het gebied van het accent te liggen of een substantieel deel van de scriptie op dat gebied geschreven te zijn (b.v. een scriptie over aansprakelijkheidsrecht waarvan een substantieel deel over de verzekeringskant van het aansprakelijkheidsrecht komt in aanmerking voor het accent 'verzekeringsrecht'). Wil de student een ander civielrechtelijk onderwerp kiezen dan behoort dat tot de mogelijkheden. De student valt dan automatisch onder het accent ‘generalist’.

Studievereniging Suum Cuique

De masterspecialisatie Civiel Recht kent een actieve studievereniging Suum Cuique, die meerdere lezingen, een excursie en een jaarlijks congres organiseert. Aanmelding voor deze vereniging is mogelijk via haar website.

Zie de e-studiegids voor het volledige programma van de bachelor Rechtsgeleerdheid. U vindt hier ook meer informatie per vak en een verwijzigng naar de webpagina met de roosters. In de bachelor Rechtsgeleerdheid verzorgt de sectie Burgerlijk Recht de volgende vakken:  

Inleiding Burgerlijk Recht

Goederenrecht 

Burgerlijk Procesrecht

Corporate Social Responsibility

International Dispute Resolution

Verbintenissenrecht

Bachelor keuzevakken Burgerlijk Recht:
Bouwrecht
Comparative Tort Law

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.