Universiteit Leiden

nl en

Burgerlijk recht

Onderwijs

Bij het onderwijs richt de afdeling Burgerlijk Recht zich op het Nederlands recht, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan internationale invloeden.

We geven onderwijs in alle fasen van de studie.

Inleiding Burgerlijk Recht 2017-2018

Het vak Inleiding Burgerlijk recht vangt aan in de week van 4 september 2017.

Docenten
Het onderwijs wordt verzorgd door de docenten van de afdeling Civiel recht.

Coördinator van het vak is mevr. mr. M.C.I.M. Duynstee. De coördinator kunt u bereiken via het secretariaat van de afdeling (burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl).

Zie de e-studiegids voor meer informatie over de inhoud van het vak. Daarnaast kunnen studenten voor informatie (zoals eventuele roosterwijzigingen) en vragen terecht op Blackboard, dat rond de onderwijsperiode geactiveerd wordt. 


Goederenrecht 2017 - 2018

Het onderwijs start in de week van 4 september 2017. Zie het hoorcollegerooster en het werkgroeprooster op de facultaire website voor tijden en locaties.

In de e-studiegids kunt u informatie vinden over de inhoud van het vak.     


Burgerlijk Procesrecht 2017 - 2018

Het onderwijs start in de week van 4 september 2017. Zie het hoorcollegerooster en het werkgroeprooster op de facultaire website voor tijden en locaties.

In de e-studiegids kunt u informatie vinden over de inhoud van het vak.     

Corporate Social Responsibility

Informatie over Corporate Social Responsibility kunt u vinden in de e-studiegids.

Check the e-studiegids for more information.
 

International Dispute Resolution

Informatie over International Dispute Resolution vindt u in de e-studiegids.

Check the e-studiegids for more information.


Verbintenissenrecht 2017 - 2018

Het vak Verbintenissenrecht start in de week van 29 januari 2018. Zie het hoorcollegerooster en het werkgroeprooster voor tijden en locaties. 

In de e-studiegids kunt u informatie vinden over de inhoud van het vak. 


Bachelor keuzevakken Burgerlijk Recht 2017 - 2018

Bij de sectie Burgerlijk Recht worden drie keuzevakken gegeven, namelijk Bouwrecht en Comparative Tort Law. Voor de vakbeschrijving kunt u hierna op de naam van het vak van uw keuze klikken:

Bouwrecht

Berichtgeving via Blackboard

Indien u de master Civiel recht gaat volgen, dient u zich aan te melden voor de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht 2017-2018.

Door deze omgeving houden wij u op de hoogte over zaken die u dient te weten voor uw studie. Mededelingen over bijvoorbeeld de masterscriptie of onverwachte wijzigingen worden gedaan via deze omgeving. Verder informeren wij u over activiteiten zoals bijeenkomsten van studievereniging Suum Cuique en andere interessante lezingen en seminars.

U vindt er praktische informatie over de Master Civiel recht en we adviseren u deze Blackboardomgeving regelmatig te raadplegen.
 

Algemeen

De masterspecialisatie Civiel Recht biedt een brede opleiding en een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt. Verdieping, vaardigheden en oriëntatie op de praktijk staan centraal.

De masterspecialisatie is gericht op verdieping van de kennis van het burgerlijk (proces)recht op zichzelf en in samenhang met andere rechtsgebieden. De internationalisering en Europeanisering van het contractenrecht komen aan bod bij de vakken Transnationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht. De vraag hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden, staat centraal bij het vak Burgerlijk procesrecht. Bij de profilerings­vakken zal u onder leiding van ervaren specialisten, met veelal ruime praktijkervaring, kennismaken met enkele belangrijke deelgebieden van het civiel recht.

Gedurende de gehele specialisatie wordt u geschoold in schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, vooral tijdens de vakken practicum en privatissimum, maar natuurlijk ook bij het schrijven van de afsluitende masterscriptie. Binnen de masterspecialisatie vindt een voortdurende wisselwerking plaats tussen theorie en (rechts)praktijk.

Als student heeft u de mogelijkheid om een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft keuze uit een van de volgende vijf accenten: 

1. Accent ‘Generalist’
2. Accent ‘Togapraktijk’
3. Accent ‘Onroerend goed’
4. Accent ‘Verzekeringsrecht'
5. Accent 'Intellectueel Eigendomsrecht'

Studievereniging Suum Cuique

De masterspecialisatie Civiel Recht kent een bloeiende studievereniging Suum Cuique. Suum Cuique organiseert meerdere lezingen, een excursie en een jaarlijks congres. Tot het ledenbestand van Suum Cuique behoren niet alleen masterstudenten, maar ook docenten en oud-studenten. Het is goed gebruik om als masterstudent Civiel Recht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Suum Cuique.

Inschrijving

De inschrijving voor alle mastervakken geschiedt via u-Sis. Dat geldt echter niet voor het privatissimum en voor Burgerlijk procesrecht.  Voor deelname aan deze vakken dient u zich apart in te schrijven. Inschrijving voor deze vakken is – enkele weken voor aanvang – uitsluitend mogelijk door invulling van een web formulier . Deze formulieren worden gepubliceerd op de Blackboardomgeving van de master Civiel Recht.

Wijziging deeltijdvariant master Civiel recht

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de deeltijdvariant van de Master Civiel recht niet langer in de avonduren in Den Haag aangeboden. De deeltijdvariant blijft bestaan, maar het onderwijs zal in de daguren plaatsvinden. De locatie waar het onderwijs wordt gegeven, zal vanaf het collegjaar 2017-2018 Leiden zijn.

Rooster

1e semester:   

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht                             2301 0002 
Transnationaal Vermogensrecht                                           2301 1008 

Practicum Burgerlijk Recht of Practicum Togapraktijk
Practicum Burgerlijk recht, of                                               2301 1004
Practicum Togapraktijk                                                         2301 1018   

Profileringsvakken  
Vijf ‘accenten’ gekoppeld aan zogenoemde profileringsvakken. U dient uit het aanbod twee profileringsvakken te kiezen.

Blok I (start in september 2017)
- A Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht               2301 1085
- D Profileringsvak: Internationaal Transportrecht             2301 1086     
- F Profileringsvak: Huurrecht                                                  2301 1088
- H Profileringsvak: Familievermogensrecht                         2301 1089
- I Profileringsvak: Comparative Civil Procedure                 2301 1090
- J Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst              2301 1092
- L Profileringsvak: IE Auteursrecht                                       2301 1094

Blok II (start in november 2017)
- E Profileringsvak: Aanbestedingsrecht                                2301 1082
- K Profileringsvak: De inbedding van het verzekeringsrecht  2301 1093
- M Profileringsvak: IE Octrooirecht                                       2301 1095


2e semester:

Privatissimum                                                                             2301 1006
Via de Blackboardomgeving van dit vak en die van
Master Civiel Recht 2017-2018 vindt u te zijner tijd meer
informatie over de inschrijving. Het vak start op
dinsdag 6 februari 2018.

Burgerlijk procesrecht                                                              2301 1012      
Via de Blackboardomgeving van dit vak en die van
Master Civiel Recht 2016-17 vindt u te zijner tijd meer
informatie over de inschrijving.  Het vak start op
maandag 30 april 2018. 

Internationaal privaatrecht                                                    2301 1010      
Via de Blackboardomgeving van dit vak en die van
Master Civiel Recht 2016-17 vindt u te zijner tijd meer
informatie over de inschrijving. Het vak start op
maandag 5 februari 2018.

Scriptie                                                                                        2397 8***                 

Accenten

Algemeen
U kunt er voor kiezen een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft de keuze uit de volgende vijf accenten:

1. Accent ‘Generalist’
Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M

2. Accent ‘Togapraktijk’
Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M én een specifiek, gebonden ‘Practicum togapraktijk civiel recht’ in plaats van het reguliere ‘Practicum Burgerlijk recht’

3. Accent ‘Onroerend goed’
De twee profileringsvakken E + F: Aanbestedingsrecht + Huurrecht

4. Accent ‘Verzekeringsrecht’
De twee profileringsvakken J + K: De verzekeringsovereenkomst + De inbedding van het verzekeringsrecht

5. Accent 'Intellectueel eigendomsrecht'
De twee profileringsvakken L + M: IE Auteursrecht + IE Octrooirecht

Inhoud accenten

(1)       De accenten als zodanig bestaan uit 20 (van 60) ECTS.

(2)       De accenten bestaan in beginsel uit
            (a) twee vaste zogenaamde profileringsvakken plus
            (b) een op het accent toegespitst scriptie-onderwerp.

(3)       Voor het accent  ‘Togapraktijk’ bestaat binnen het vak Practicum een op dit accent toegespitste variant. De opdrachten voor het practicum ‘Togapraktijk’ hebben betrekking op voor de togapraktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Daarnaast worden enkele bijeenkomsten georganiseerd waar gastdocenten (praktijkjuristen werkzaam in de rechterlijke macht of de advocatuur) bepaalde aan de togapraktijk gerelateerde onderwerpen zullen behandelen.

(4)       Voor het accent ‘Togapraktijk’ dient een scriptie te worden geschreven over een vraag die aantoonbaar in de praktijk leeft. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn die de student tijdens een stage in de advocatuur of bij de rechterlijke macht ‘is tegengekomen’, of een vraag die bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling, de nationale ombudsman, de consumentenautoriteit, een klachtencommissie of de rechtswinkel graag uitgezocht zou willen zien. De student die een stage loopt (en de afdeling civiel recht juicht een dergelijke initiatief van de student toe) kan dus bij dit accent bij uitstek gebruik maken van de vragen die in de praktijk leven. Ook de student die (nog) geen stage heeft gelopen, kan ‘de boer op gaan’ om te onderzoeken aan beantwoording van welke vraag behoefte is in de praktijk. Uiteraard zal de vraagstelling wel van voldoende juridisch niveau moeten zijn om een masterscriptie over te schrijven. Niet iedere vraag die in de praktijk speelt, zal zich derhalve lenen voor beantwoording in een scriptie. Een praktijkvraag kan mogelijk aanknopingspunten bieden voor een onderwerp dat wel aan de vereisten voor een goede vraagstelling voor de masterscriptie voldoet. De scriptiecoördinator en uw scriptiebegeleider zullen u daarin indien nodig ‘bijsturen’. De scriptie dient uiteraard wel een civielrechtelijk onderwerp te betreffen.


Referentiebrief
De student ontvangt desgewenst een brief van de afdeling civiel recht waarin staat welk accent de student heeft gevolgd. De afdeling civiel recht verstrekt per student slechts voor één accent een referentiebrief. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat Burgerlijk Recht: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl.

Inschrijving voor een accent
De student behoeft zich voor een accent niet afzonderlijk in te schrijven, maar bepaalt zelf, door middel van de vakkeuze en keuze van scriptieonderwerp, welk accent hij of zij volgt. De inschrijving voor de profileringsvakken loopt via uSis.

Let op! Het aantal plaatsen voor de profileringsvakken en de daaraan gekoppelde accenten en het aantal plaatsen voor het Togapracticum en het daaraan gekoppelde accent is gelimiteerd. Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Een plaatsingsgarantie voor een specifiek profileringsvak of het Togapracticum kan niet gegeven worden. U dient zich dan ook zelf tijdig in te schrijven. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Scriptie

De masterstudent civiel recht die ervoor kiest een scriptie op het terrein van het civiel recht te schrijven, wordt uitgenodigd aan te sluiten bij lopend onderzoek van de afdeling civielrecht. Hij kan kiezen uit een lijst van thema’s die aansluiten bij het onderzoek van de docenten van de afdeling civielrecht. Deze lijst wordt uiterlijk in december gepubliceerd op Blackboard. De student schrijft zich in voor een drietal thema’s, op volgorde van voorkeur. Vervolgens wordt de student ingedeeld bij één van deze thema’s.
De student formuleert zelf een probleemstelling binnen het thema. Begin februari vindt het eerste gesprek met de begeleider plaats. De student rondt de scriptie eind juni af. Afhankelijk van de afspraken met de begeleider vindt het eindgesprek plaats eind juni, in juli of in augustus. Voor het overige vindt in de maanden juli en augustus geen scriptiebegeleiding plaats. Nadere informatie over het scriptietraject en de inschrijving vindt u op de website van de sectie Burgerlijk Recht en op de Blackboardomgeving Masterscriptie Civiel recht.

Het bovenstaande geldt voor studenten die in september 2016 of daarna zijn begonnen met hun Master civiel recht. Studenten die al eerder met hun master zijn begonnen, volgen nog het oude scriptietraject. Daartoe stuurt u het scriptieformulier en uw onderzoeksopzet naar de scriptiecoördinator, die - na goedkeuring van de opzet - een begeleider voor u zal zoeken. Uiteraard hoeft u hiermee niet te wachten tot in januari.   

Bij de accenten ‘togapraktijk’, ‘onroerend goed’, 'intellectuele eigendom' en 'verzekeringsrecht' dient het scriptieonderwerp op het gebied van het accent te liggen. Wil de student een ander civielrechtelijk onderwerp kiezen dan behoort dat tot de mogelijkheden. De student valt dan automatisch onder het accent ‘generalist’.

Toelatingseisen

Om aan deze masterspecialisatie deel te kunnen nemen dient men te beschikken over een 'bewijs van toelating' als bedoeld in artikel 5.1 OER.
Zie voor meer informatie over de toelatingseisen de website Masters in Leiden/toelatingseisen.