Universiteit Leiden

nl en

Burgerlijk recht

Onderwijs

Bij het onderwijs richt de afdeling Burgerlijk Recht zich op het Nederlands recht, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan internationale invloeden.

We geven onderwijs in alle fasen van de studie.

Zie de e-studiegids voor het volledige programma van de bachelor Rechtsgeleerdheid. U vindt hier ook meer informatie per vak en een verwijzigng naar de webpagina met de roosters. In de bachelor Rechtsgeleerdheid verzorgt de sectie Burgerlijk Recht de volgende vakken:  

Inleiding Burgerlijk Recht

Goederenrecht 

Burgerlijk Procesrecht

Corporate Social Responsibility

International Dispute Resolution

Verbintenissenrecht

Bachelor keuzevakken Burgerlijk Recht:
Bouwrecht
Comparative Tort Law

Algemeen

De masterspecialisatie Civiel Recht biedt een brede opleiding en een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt. Verdieping, vaardigheden en oriëntatie op de praktijk staan centraal.

De masterspecialisatie is gericht op verdieping en verbreding van de kennis van het burgerlijk (proces)recht op zichzelf en in samenhang met andere rechtsgebieden. Een internationaal perspectief op het privaatrecht wordt geboden bij de vakken Transnationaal vermogensrecht en Internationaal privaatrecht. De vraag hoe materiële rechten in de praktijk afgedwongen kunnen worden, staat centraal bij het vak Burgerlijk procesrecht. Bij de profilerings­vakken zal u onder leiding van ervaren specialisten, met veelal ruime praktijkervaring, kennismaken met enkele belangrijke deelgebieden van het civiel recht.

In deze studie streven wij ernaar u zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Dit doen we door middel van kleinschalig onderwijs waarin veel ruimte is voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. U debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten. Deze aandacht voor vaardigheden is er vooral tijdens de vakken Regulering, gedrag en privaatrecht, Practicum en Privatissimum, maar natuurlijk ook bij het schrijven van de afsluitende masterscriptie.

Als student heeft u de mogelijkheid om een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft keuze uit een van de volgende vijf accenten: 

 1. Accent ‘Generalist’
 2. Accent ‘Togapraktijk’
 3. Accent ‘Onroerend goed’
 4. Accent ‘Verzekeringsrecht'
 5. Accent 'Intellectueel Eigendomsrecht'
 6. Accent 'Internationaal'

Programma

Zie voor het programma de e-studiegids.

Accenten

Algemeen
U kunt er voor kiezen een accent aan te brengen in de masterspecialisatie Civiel Recht. U heeft de keuze uit de volgende vijf accenten:

 1. Accent ‘Generalist’
  Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M
 2. Accent ‘Togapraktijk’
  Twee vakken uit profileringsvakken A t/m M én een specifiek, gebonden ‘Practicum togapraktijk civiel recht’ in plaats van het reguliere ‘Practicum Burgerlijk recht’
 3. Accent ‘Onroerend goed’
  De twee profileringsvakken E + F: Aanbestedingsrecht + Huurrecht
 4. Accent ‘Verzekeringsrecht’
  De twee profileringsvakken J + K: De verzekeringsovereenkomst + De inbedding van het verzekeringsrecht
 5. Accent 'Intellectueel eigendomsrecht'
  De twee profileringsvakken L + M: IE Auteursrecht + IE Octrooirecht
 6. Accent 'Internationaal'
  De twee profileringsvakken C + I: English Contract Law + Comparative Civil Procedure

Inhoud accenten

De accenten als zodanig bestaan uit 20 (van 60) ECTS.

De accenten bestaan in beginsel uit twee vaste zogenaamde profileringsvakken plus een op het accent toegespitst scriptie-onderwerp.

Voor het accent  ‘Togapraktijk’ bestaat binnen het vak Practicum een op dit accent toegespitste variant. Tijdens dit practicum ‘ Togapraktijk’ worden gastcolleges gegeven door praktijkjuristen die werkzaam zijn in de rechterlijke macht of de advocatuur, zoals bijvoorbeeld ervaren rechters, een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of een deken van de Orde van Advocaten. De schriftelijke opdrachten voor dit practicum zijn vaak gekoppeld aan deze gastcolleges en hebben steeds betrekking op een voor de togapraktijk relevant civielrechtelijk onderwerp.

Voor het accent ‘Togapraktijk’ dient een scriptie te worden geschreven over een vraag die aantoonbaar in de praktijk leeft. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn die de student tijdens een stage in de advocatuur of bij de rechterlijke macht ‘is tegengekomen’, of een vraag die bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling, de nationale ombudsman, de consumentenautoriteit, een klachtencommissie of de rechtswinkel graag uitgezocht zou willen zien. De student die een stage loopt (en de afdeling civiel recht juicht een dergelijke initiatief van de student toe) kan dus bij dit accent bij uitstek gebruik maken van de vragen die in de praktijk leven. Ook de student die (nog) geen stage heeft gelopen, kan ‘de boer op gaan’ om te onderzoeken aan beantwoording van welke vraag behoefte is in de praktijk. De scriptie dient uiteraard wel een civielrechtelijk onderwerp te betreffen.

Referentiebrief
De student ontvangt desgewenst een brief van de afdeling civiel recht waarin staat welk accent de student heeft gevolgd. De afdeling civiel recht verstrekt per student slechts voor één accent een referentiebrief. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat Burgerlijk Recht: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl.

Inschrijving voor een accent
De student behoeft zich voor een accent niet afzonderlijk in te schrijven, maar bepaalt zelf, door middel van de vakkeuze en keuze van scriptieonderwerp, welk accent hij of zij volgt. De inschrijving voor de profileringsvakken loopt via uSis.

Let op! Het aantal plaatsen voor de profileringsvakken en de daaraan gekoppelde accenten en het aantal plaatsen voor het Togapracticum en het daaraan gekoppelde accent is gelimiteerd. Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Een plaatsingsgarantie voor een specifiek profileringsvak of het Togapracticum kan niet gegeven worden. U dient zich dan ook zelf tijdig in te schrijven. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Inschrijving

De inschrijving voor alle mastervakken geschiedt via u-Sis. Dat geldt echter niet voor het privatissimum, voor Burgerlijk procesrecht en voor de scriptie.  Voor deelname aan deze vakken dient u zich apart in te schrijven. Inschrijving voor deze vakken is – enkele weken voor aanvang – uitsluitend mogelijk door invulling van een web formulier . Deze formulieren worden gepubliceerd op de Blackboardomgeving van de master Civiel Recht.

Berichtgeving via Blackboard

Indien u de master Civiel recht gaat volgen, dient u zich aan te melden voor de Blackboard-omgeving Master Civiel Recht van het huidige studiejaar. Door deze omgeving houden wij u op de hoogte over zaken die u dient te weten voor uw studie. Mededelingen over bijvoorbeeld de masterscriptie of onverwachte wijzigingen worden gedaan via deze omgeving.

Scriptie

De masterstudent civiel recht die ervoor kiest een scriptie op het terrein van het civiel recht te schrijven, kan op twee momenten beginnen met het schrijven van zijn scriptie: in december of in mei, en alleen als hij op dat moment ten minste één van de drie schrijfvakken in de master civiel recht (ILS – regulering, gedrag en privaatrecht, practicum en/of privatissimum) in voldoende mate heeft gevolgd.

De student wordt uitgenodigd aan te sluiten bij lopend onderzoek van de afdeling civielrecht. Hij kan kiezen uit een lijst van thema’s die aansluiten bij het onderzoek van de docenten van de afdeling civielrecht. Deze lijst wordt tijdig gepubliceerd op Blackboard. De student schrijft zich in voor een drietal thema’s, op volgorde van voorkeur. Vervolgens wordt de student ingedeeld bij één van deze thema’s.
De student formuleert zelf een probleemstelling en onderzoeksopzet binnen het thema en bespreekt dat met zijn begeleider. Nadat de begeleider de probleemstelling en onderzoeksopzet heeft goedgekeurd, schrijft de student zijn scriptie en rondt die af op een nog te communiceren datum eind juni van het jaar daarop (voor degenen die in december in het scriptietraject instromen) respectievelijk eind november (voor degenen die in mei beginnen). In de maanden juli en augustus vindt geen scriptiebegeleiding plaats. Nadere informatie over het scriptietraject en de inschrijving vindt u op de Blackboardomgeving Masterscriptie Civiel recht.

Bij de accenten ‘togapraktijk’, ‘onroerend goed’, 'intellectuele eigendom' en 'verzekeringsrecht' dient het scriptieonderwerp op het gebied van het accent te liggen of een substantieel deel van de scriptie op dat gebied geschreven te zijn (b.v. een scriptie over aansprakelijkheidsrecht waarvan een substantieel deel over de verzekeringskant van het aansprakelijkheidsrecht komt in aanmerking voor het accent 'verzekeringsrecht'). Wil de student een ander civielrechtelijk onderwerp kiezen dan behoort dat tot de mogelijkheden. De student valt dan automatisch onder het accent ‘generalist’.

Studievereniging Suum Cuique

De masterspecialisatie Civiel Recht kent een actieve studievereniging Suum Cuique, die meerdere lezingen, een excursie en een jaarlijks congres organiseert. Aanmelding voor deze vereniging is mogelijk via haar website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.