Logo Universiteit Leiden.

nl en

Auteursinstructie

Kritische Studies in Recht en Literatuur

 • Uitgever: Apeldoorn / Antwerpen, Garant / Maklu.
 • Manuscript tussen de 8.000 en 10.000 woorden incl. voetnoten.
 • Naast uw bijdrage ontvangen wij ook graag een samenvatting (in het Nederlands) van maximaal 200 woorden.
 • Ook ontvangen we graag een stukje (bio) voor de personalia achterin het boek van maximaal 150 woorden.
 • Wij hanteren de Woordenlijst Nederlandse Taal (Den Haag: Sdu Uitgevers 2005), beter bekend als het Groene Boekje. Voor kwesties die niet geregeld zijn in het Groene Boekje, houden we zo veel mogelijk de Schrijfwijzer van Jan Renkema (Amsterdam: Boom uitgevers 2013) aan.
 • Lever de kopij aan als één of meer Word-bestanden. Eventuele losse (niet-digitale) illustraties kunnen per post naar de uitgeverij worden gestuurd.
 • Gebruik zo min mogelijk opmaak voor de tekst. Gebruik ook geen opmaakprofielen, maar breng alles onder in de stijl ‘Standaard’. Graag alleen vet en cursief gebruiken.
 • Probeer niet de opmaak van het uiteindelijke boek na te bootsen. Gebruik één lettertype, één regelbreedte, geen kop- en voetregels, breek niet af, graag links uit lijnen. Schakel in het Wordbestand de functie ‘automatisch nummeren’ uit.
 • Als u een instructie heeft voor de vormgever – u wilt bijvoorbeeld dat hij iets in een afwijkende opmaak plaatst – zet deze instructie dan tussen vierkante haken boven en onder de betreffende passage (bijvoorbeeld bij boxen: [begin passage in kader] en [einde passage in kader]).
 • Tabellen en figuren kunnen worden opgenomen in het Word-bestand. Foto’s en andere afbeeldingen liever aanleveren als aparte bestanden of als originelen. In dat geval moet in de kopij duidelijk worden aangegeven waar het beeld moet worden geplaatst, bijvoorbeeld door op de betreffende plek te vermelden: ‘[hier afbeelding 1 opnemen]’.
 • Maak tabellen door middel van de tabelfunctie van Word.
 • De figuren en tabellen graag per hoofdstuk en afzonderlijk nummeren, dus: figuur 1.1, 1.2, tabel 1.1, 1.2 enzovoort, en elke figuur en tabel voorzien van een bijschrift en indien mogelijk een bron.
 • Digitaal beeldmateriaal (bij voorkeur in jpg-format of eps-format) moet ten minste een resolutie van 300 dpi hebben. Afbeeldingen van internet zijn bijna alt ijd ongeschikt vanwege de te lage resolutie.

Voor het verwijzen naar literatuur in de voetnoten wordt onderstaande stijl gehanteerd. Eerste verwijzing voluit, daarna: Nussbaum, Poetic Justice, p. 10. Direct daarop volgende verwijzing naar ditzelfde boek: Idem, p. 12.

Enkele andere voorbeelden zijn:

Boek
White, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press 1989, p. 10.

Bijdrage uit een bundel
Witteveen, ‘Drie reisgenoten: Pascal, Montesquieu, Rousseau’, in: A. Kinneging, P. de Hert & S. Somers (red.), Tocqueville, profeet van de moderne democratie, Rotterdam: Lemniscaat B.V. 2013, pp. 195-210.

Artikel in een tijdschrift:
M.C. Nussbaum, ‘The Literary Imagination in Public Life’, in: New Literary History, vol. 22(4) 1991, pp. 877-910.

 • Deel uw tekst overzichtelijk, evenwichtig en op consistente wijze in hoofdstukken, paragrafen en eventuele subparagrafen in. De koppen bij voorkeur niet verder doornummeren dan tot het derde niveau (subparagraaf); daaronder eventueel nog ongenummerde cursieve tussenkopjes gebruiken.
 • Wanneer u in een tekst verwijst naar figuren, tabellen, paragrafen enzovoort, gebruik dan alleen een nummer en nooit termen als ‘hiernaast’, ‘hieronder’ enzovoort. Nooit verwijzen naar paginanummers, omdat de tekst wellicht in de toekomst ook voor een online product (bijvoorbeeld een e-book) wordt gebruikt.
 • Cursief kan (terughoudend) worden gebruikt om woorden extra nadruk te geven. Ook worden begrippen uit een andere taal, die niet zijn ingeburgerd in het Nederlands, gecursiveerd (bijvoorbeeld: product leaders). Dit geldt ook voor titels van boeken, films, toneelstukken e.d. Woorden uit een andere taal die helemaal ingeburgerd zijn (zoals human resources, e-business), worden niet gecursiveerd.
 • Citaten tussen enkele aanhalingstekens (‘…’) zetten. Als daarbinnen weer tekst wordt aangehaald, deze tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen (“…”). Een citaat dat langer is dan drie regels, graag laten inspringen en tussen twee witregels plaatsen.
 • Getallen van nul tot twintig én ronde getallen worden uitgeschreven (zeventien, negenhonderd); bij het vermelden van bijvoorbeeld onderzoeksresultaten worden de getallen echter in cijfers weergegeven: 17% van de onderzochte scholen…
 • Bij opsommingen die bestaan uit losse woorden of stukjes zin, steeds beginnen met een kleine letter en eindigen met een puntkomma (behalve de laatste); bij opsommingen die bestaan uit hele zinnen, steeds beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.
 • Gebruik voor het aanmaken van de noten de Word-functie. Voetnootcijfertjes in de lopende tekst moeten achter het leesteken worden geplaatst, dus na de komma, punt, puntkomma enzovoort.
 • Schrijf afkortingen als o.a., i.t.t., m.u.v. altijd voluit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie