Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen aan de slag met uitkomsten accreditatie

Twee van de 38 gevisiteerde opleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden hebben een onvoldoende gekregen bij een beoordeling door de NVAO. De faculteit is inmiddels aan de slag met herstelplannen. Afgestudeerden hoeven zich geen zorgen te maken over hun diploma’s: deze zijn en blijven erkend.

Een groot deel van de opleidingen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is bezocht en beoordeeld door visitatiecommissies. Op 24 juni zijn de accreditatiebesluiten van de NVAO bekendgemaakt: 36 opleidingen zijn als ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld. Twee opleidingen kregen op een of twee onderdelen een onvoldoende: de bacheloropleidingen Geschiedenis en Engelse taal en cultuur. De faculteit is aan de slag gegaan om deze opleidingen te verbeteren. Elke onvoldoende is er immers één teveel.

Verbetertrajecten

Binnen beide opleidingen is een projectgroep opgericht die tot taak heeft de aanbevelingen van de visitatiecommissie uit te werken in herstelmaatregelen. Inmiddels zijn de herstelplannen van Geschiedenis en Engelse taal en cultuur ook door de NVAO goedgekeurd. Zij hebben nu twee jaar om de nodige verbeteringen door te voeren. Een groot deel van de verbeteringen is al in gang gezet. Voorbeelden hiervan zijn: betere begeleiding bij het schrijven van eindwerkstukken, de invoering van een standaard beoordelingsformulier en een verplicht scriptieseminar. De studenten van de betrokken opleidingen worden tijdig geïnformeerd over de veranderingen.

Diploma’s

Het accreditatiebesluit heeft geen gevolgen voor behaalde diploma’s. De diploma’s zijn en blijven erkend. De bacheloropleiding Geschiedenis en de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur zijn op dit moment ook gewoon geaccrediteerd. De NVAO heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat met de voorgestelde herstelplannen de opleidingen op tijd weer op voldoende niveau zijn.

Nieuw accreditatiestelstel

In 2011 is een nieuw accreditatiestelsel ingevoerd. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kan nu opleidingen een onvoldoende geven en daarbij een herstelperiode toekennen. Sindsdien gebeurt het regelmatig dat opleidingen door visitatiecommissies op onderdelen niet voldoende worden beoordeeld. Binnen het hoger onderwijs zijn er op dit moment 57 opleidingen die hierdoor in een verbetertraject zitten. Het faculteitsbestuur heeft er alle vertrouwen in dat de aanbevelingen van de visitatiecommissie tijdens het hersteltraject worden omgezet naar structurele verbeteringen.

(24 juni 2014)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.