Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek strafmaat jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Op 3 februari 2021 is het rapport ‘De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief’ verschenen. Het rapport presenteert de bevindingen van een rechtsvergelijkend en multidisciplinair onderzoek dat, in opdracht van het WODC, is uitgevoerd door een team van onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden.

De sanctionering van jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf is in Nederland al langere tijd onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. In dit onderzoek is in kaart gebracht welke sancties Nederland en andere Europese landen – België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden – hanteren voor minderjarigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd. Ook is onderzocht wat de effectiviteit van deze sancties is en hoe de diverse sanctiestelsels zich verhouden tot internationale en Europese kinder- en mensenrechten. Vervolgens is gereflecteerd op de vraag in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal concrete aandachtspunten voor wetgeving en beleid en suggesties voor vervolgonderzoek, die de wetgever en beleidsmakers beogen te ondersteunen bij het maken van goed geïnformeerde, weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde beslissingen omtrent dit vraagstuk. Hiermee legt dit onderzoek een belangrijke wetenschappelijke basis voor het ontwikkelen van een effectief en kinder- en mensenrechtenconform sanctiestelsel voor jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in Nederland en daarbuiten.

Het onderzoek werd geleid door prof. dr. Jessica Asscher (UU/UvA). Namens de Universiteit Leiden maakten mr. dr. Yannick van den Brink en dr. Stephanie Rap, beiden verbonden aan de afdeling Jeugdrecht, deel uit van het onderzoeksteam. De overige onderzoekers betroffen: dr. Hanneke Creemers, mr. Eva Huls, Rick van Logchem BSc en dr. Nessa Lynch.

Het volledige rapport en de samenvatting zijn te raadplegen via de website van het WODC. Het rapport verschijnt tevens in boekvorm in de Meijers-reeks (uitgegeven door Boom juridisch).

Lees hier de beleidsreactie op het rapport. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.