Universiteit Leiden

nl en

Europees Onderwijsproject rond vaardigheden Geesteswetenschappers

Met welke vaardigheden onderscheiden Geesteswetenschappers zich op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we studenten inzicht bieden in hun persoonlijke profiel? Kunnen zij inzicht in hun vaardigheden trainen en monitoren en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten?

De Faculteit Geesteswetenschappen is samen met de KU Leuven, de universiteit van Helsinki en uitzendbureau Randstad België dankzij een Europese subsidie een driejarige samenwerking aangegaan om deze en andere vragen te beantwoorden en online tools voor docenten en studenten te ontwikkelen. Dit project sluit naadloos aan bij onze ambitie om de aansluiting op de arbeidsmarkt voor onze studenten te verbeteren. We zoeken nog een docent en studiecoördinator om regelmatig feedback op de ontwerpen en tools te geven.

Aan de basis van ons Erasmus+ project ligt een onderzoek naar het profiel van studenten Geesteswetenschappen. In dit onderzoek dat is opgezet door onderzoekers van de KU Leuven, komen vragen aan bod als: “Welke vaardigheden en attitudes leren onze studenten vanuit hun discipline?”, “Op welke vaardigheden en attitudes kan de opleiding in de toekomst meer inzetten?” en “Hoe kunnen studenten en de faculteit zich beter profileren?” In Leiden en Helsinki zal het eerder in Leuven uitgevoerde onderzoek in februari 2021 worden herhaald, waardoor er een internationale vergelijking gemaakt kan worden. Het doel van het strategisch partnerschap van de drie universiteiten en uitzendbureau Randstad is de stap van studenten Geesteswetenschappen naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Waarom een focus op de vaardigheden van onze studenten?

We zien dat door ontwikkelingen in de mondiale economie de vraag naar hooggekwalificeerde afgestudeerden toeneemt. Tegelijkertijd, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, lijkt kennis alweer snel verouderd. Werkgevers in Europa zijn daarom in toenemende mate op zoek naar werknemers met bepaalde vaardigheden. Binnen een studie in de Geesteswetenschappen leren studenten vaardigheden die ook relevant zijn buiten de academie, de zogeheten transferable skills. Studenten en docenten zijn echter sterker in het benoemen van de concrete kennis die ze tijdens de studie hebben opgedaan dan de daarmee verbonden attitudes en cognitieve, sociale en communicatieve vaardigheden. Gezien de economische ontwikkelingen en wensen van werkgevers is het dus van belang dat docenten en studenten deze vaardigheden en attitudes herkennen en kunnen benoemen. En dat de faculteit het disciplinaire profiel scherper aan de buitenwereld presenteert. Binnen het project zal Randstad het inzicht van studenten in hun transferable skills aan de hand van mock interviews (proef-sollicitatiegesprekken) vergroten.

Het project en onze rol

De titel van het met een Europese subisdie gehoneerde project luidt Awareness of Student’s Skills: an Employability Toolkit for the Humanities (ASSET-H). In februari 2021 wordt de bovengenoemde vragenlijst uitgezet onder tweede- en derdejaars bachelor- en masterstudenten in Helsinki en Leiden. De resultaten van de vragenlijst worden geanalyseerd door onderzoekers van de KU Leuven. Op basis van de resultaten uit het onderzoek zullen twee online modules worden ontwikkeld. Eén module voor docenten om vaardigheidscursussen te ontwerpen. En één module voor studenten waarin zij hun persoonlijke vaardigheden kunnen monitoren en trainen. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de vier partners. Onze faculteit is specifiek verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het testen van de online trainingsmodule voor studenten. De KU Leuven voert de regie op het project als geheel. Bij ons coördineert Sanne Arens het project en is portefeuillehouder onderwijs Mirjam de Baar eindverantwoordelijk.

Onderwijsvernieuwing meets arbeidsmarktvoorbereiding

Dit project draagt bij aan onze ambitie om het onderwijs te vernieuwen en de aansluiting van onze Geesteswetenschappers op de arbeidsmarkt te versterken. Hierin past ook de onlangs aangekondigde samenwerking van onze faculteit met Randstad. Op deze manier willen we de komende jaren grote stappen maken op het gebied van de arbeidsmarktvoorbereiding. 

Oproep: lever een bijdrage aan dit project!

Voor de stakeholderboard zoeken we nog een docent, een studiecoördinator en een student die affiniteit hebben met vaardigheden, ICT & onderwijs of arbeidsmarktvoorbereiding. Verder zoeken we voor de inrichting en het testen van de tools docenten en studenten. Heb je belangstelling? Neem contact op met Sanne Arens.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.