Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2019 verschenen

Het Jaarverslag 2019 van de Universiteit Leiden is verschenen. Uit dit verslag blijkt hoe hard en met hoeveel inspiratie door iedereen is gewerkt en hoeveel we gezamenlijk hebben bereikt: docenten, studenten, onderzoekers, ondersteuners, bestuurders en toezichthouders.

In dit jaarverslag over 2019 rapporteert de universiteit over onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, personeelsbeleid en bedrijfsvoering – alles volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verslag bestaat uit een algemeen inhoudelijk deel en een cijfermatig deel, te weten de financiële verantwoording van de universiteit in haar jaarrekening.

De Universiteit Leiden vierde in 2019 haar 444-ste verjaardag. Deze viering stond in het teken van de verbinding van de universiteit met haar omgeving. Er werd een groot aantal activiteiten voor, door en met de inwoners van Leiden en Den Haag georganiseerd. Het was een succesvolle viering waarbij de zo waardevolle verbinding van de universiteit met haar directe omgeving op tal van manieren werd gevierd.

Veel aandacht kreeg het afgelopen jaar ook de grote werkdruk die velen aan onze universiteit ervaren. Dat leidde zelfs tot een succesvolle, alternatieve ‘ware opening’ van het academisch jaar, georganiseerd door WOinActie, naast de opening in de Leidse Pieterskerk met, dit keer, OCW-minister Van Engelshoven.

Lees het jaarverslag 2019 van de Universiteit Leiden
Lees het jaarverslag 2019 van de Universiteit Leiden

Onderzoek

Onderzoek is een van de drie kerntaken van elke universiteit, naast onderwijs en dienstverlening aan de samenleving. Wie wil bijdragen aan een betere wereld moet haar eerst begrijpen. Vanuit die overtuiging doen wij in Leiden en Den Haag ons onderzoek. Ons jaarverslag laat zien tot welke mooie resultaten ons onderzoek heeft geleid. Tussen al die onderzoekers vielen sommigen wel heel bijzonder op. Zo ontving hoogleraar Gezondheidspsychologie, prof. dr. Andrea Evers, de Stevinpremie voor kennisbenutting.

Een belangrijke ontwikkeling voor ons onderzoek was de start in 2019 van een reeks stimuleringsprogramma’s waarbij de onderlinge samenwerking vanuit uiteenlopende wetenschappelijke vragen centraal staat.

Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs inspireren elkaar. In die kruisbestuiving krijgt onze maatschappelijke opdracht gestalte. In 2019 ontving de universiteit een positieve beoordeling voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Het panel gaf aan onder de indruk te zijn van de zeer gemotiveerde en ambitieuze docenten in Leiden en Den Haag. De universiteit is ook blij met een positief oordeel over het Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken in dezelfde periode. Aan dit plan is hard gewerkt door de gehele onderwijsorganisatie, met grote betrokkenheid van studenten en van de faculteitsraden en de universiteitsraad. De inzet van de financiële middelen voor de kwaliteitsafspraken is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit, aansluitend en voortbouwend op onze gezamenlijke onderwijsvisie.

Duurzaamheid

De universiteit staat ook op fysieke wijze in verbinding met de buitenwereld. Vraagstukken over duurzaamheid, milieu en klimaat worden wetenschappelijk, maatschappelijk en politiek steeds belangrijker. Met haar gebouwen, laboratoria en haar reizende studenten en personeel, heeft het werk van de universiteit zonder enige twijfel effect op het milieu en het klimaat. De inspanningen van de universiteit om nadelige effecten te verminderen, worden steeds zichtbaarder.

Financieel beleid

Onze universiteit is financieel gezond, ook al is het jaar 2019 afgesloten met een tekort van 4,6 miljoen euro. Dit is het resultaat van de keuze om, in het belang van onderwijs en onderzoek en het verminderen van breed ervaren werkdruk, onze reserves in te zetten. Voor de komende jaren staat onze financiële positie evenwel onder druk als gevolg van het in 2019 verschenen advies van de Commissie-Van Rijn dat door de minister van OCW is overgenomen, en de gevolgen van de huidige coronacrisis.

Het is onmogelijk om te voorspellen wat ons nog te wachten staat, halverwege 2020, maar zeker is wel dat ook de gevolgen van de coronacrisis effect zullen hebben op onze universiteit.

Waardering en trots

Het college van bestuur spreekt haar grote waardering en respect uit voor de inzet, solidariteit, samenwerking en creativiteit van allen – medewerkers en studenten – binnen onze universitaire gemeenschap om onderwijs en onderzoek in deze ongekende omstandigheden zoveel mogelijk voortgang te laten vinden. Onze medewerkers en studenten vormen gezamenlijk de universitaire gemeenschap waarop we zo trots zijn. In die gezamenlijkheid wordt veel moois tot stand gebracht, waarmee we onze bijdrage aan de samenleving versterken.

Essentiële onderdelen van het jaarverslag, zoals de kerncijfers en financiële gegevens van de jaarrekening, komen ook beschikbaar in een Engelse vertaling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.