Universiteit Leiden

nl en

Michiel van der Wolf benoemd tot hoogleraar Forensische Psychiatrie

Het betreft een leerstoel voor één dag in de week. Daarnaast blijft hij als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Michiel van der Wolf

Michiel van der Wolf is psycholoog en jurist. Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam rondde hij op masterniveau zowel de studie psychologie (richting klinische forensische psychologie) als rechtsgeleerdheid (richtingen strafrecht en criminologisch-juridisch) cum laude af. Hij begon zijn loopbaan in 2003 als psycholoog-stagiair in de toenmalige tbs-klinieken Flevo Future - De Singel (in de Bijlmer Bajes te Amsterdam) en de Meijerskliniek (te Utrecht), die later zijn opgegaan in de Oostvaarderskliniek. Hij maakte daar een roerige periode mee, waarin enkele geruchtmakende recidives in het tbs-veld uiteindelijk leidden tot een parlementair onderzoek.

Dat was indirect ook de aanleiding voor het feit dat hij als promovendus de overstap naar de Erasmus Universiteit Rotterdam maakte, alwaar hij in 2012 promoveerde op een proefschrift over de historische achtergronden van toentertijd actuele knelpunten ten aanzien van de tbs, getiteld: TBS - veroordeeld tot vooroordeel. De multidisciplinariteit van het onderzoek wordt gereflecteerd door zijn promotoren, Paul Mevis en Hjalmar van Marle, respectievelijk hoogleraar strafrecht en forensische psychiatrie. Tot aan de start van zijn aanstelling in Leiden blijft Van der Wolf nog voor één dag in de week werkzaam als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij vijftien jaar mede het onderwijs in de forensische psychiatrie vorm heeft gegeven.

Grensvlak

Hij publiceert veel over onderwerpen op het grensvlak van gedragskunde en strafrecht. Recentelijk was hij als redacteur betrokken bij de totstandkoming van het onderwijsboek Forensische Psychiatrie en de rechtspraktijk. Ook is ook redacteur van het handboek Gedragskundige rapportage in het strafrecht en van het te verschijnen Safeguarding the Quality of Forensic Assessment in Sentencing: A Review Across Western Nations (Routledge: International perspectives on forensic mental health). Dat was een uitvloeisel van een Veni-beurs van NWO, waarvoor hij in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie ook een vignet-studie deed naar de mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Gedurende de het onderzoek was hij voor een jaar Visiting Fellow aan Clare Hall College van de Universiteit van Cambridge.

Ook is hij verbonden aan de Psychology and Law Evidence Database, als reviewer, en het Mental Health, Law & Policy Institute van Simon Fraser University. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Hij is voorzitter van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Gezelschap in Groningen en bestuurslid van het Amsterdams Psychiatrisch Juridisch Gezelschap.

Plannen voor onderwijs en onderzoek

Binnen de leeropdracht Forensische Psychiatrie zal Van der Wolf onderwijs en onderzoek op het terrein van de forensische gedragskunde verbinden met de domeinen van het strafrecht en de criminologie. Als multidisciplinair beschouwt hij het als zijn taak om als 'tolk' op te treden in de dialoog tussen gedragskundige en jurist, zowel in zijn academisch werk als in de rechtszaal. 'Hoe beter we elkaar verstaan, hoe beter we recht kunnen doen aan alle belangen die spelen in het individuele geval van de psychisch gestoorde justitiabele.'

De kwaliteit van de gedragskundige bijdrage aan rapportage en behandeling/zorgverlening binnen strafrechtelijk kader zal onderwerp blijven van zijn onderzoek, in een combinatie van empirische en juridische onderzoeksmethoden. Daarbij blijven nieuwe ontwikkelingen in gedragskundig diagnostische methoden en wetgeving op het terrein van de forensische zorg een belangrijke bron van onderzoek. In het onderwijs is het nadrukkelijk de bedoeling om de theorie te verbinden aan de praktijk van het forensisch psychiatrische veld van rapportage en behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.