Universiteit Leiden

nl en

Tineke Cleiren benoemd tot voorzitter van de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken (ACAS)

Tineke Cleiren is per 9 januari 2019 door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd tot voorzitter van deze commissie.

Over de ACAS

De positie van de ACAS in het kader van de herzieningsprocedure ten voordele is vastgelegd in art. 462 WvSv en het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken, de werkwijze in een huishoudelijk reglement.

In geval een gewezen verdachte een verzoek wil indienen tot herziening van zijn veroordelende onherroepelijke uitspraak dient dat te geschieden bij de Hoge Raad. Hij/zij kan ter voorbereiding van zo’n herzieningsaanvraag de procureur-generaal bij de Hoge Raad vragen om nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een grond voor herziening,  een novum. Een belangrijke voorwaarde voor de toegang tot een degelijk nader onderzoek is dat het moet gaan om een veroordeling wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat en de rechtsorde door dit misdrijf ernstig is geschokt.] De procureur-generaal kan in geval van zo’n verzoek ambtshalve of op verzoek van de gewezen verdachte de ACAS vragen om advies over de wenselijkheid van nader onderzoek ten behoeve van zo’n door de gewezen verdachte beoogd herzieningsverzoek. In geval een veroordeling tot gevangenisstraf van zes jaar of meer is opgelegd is hij daartoe verplicht.

In het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken zijn aan de ACAS enkele bevoegdheden toegekend om haar taak te kunnen uitvoeren. De commissie is bevoegd tot het horen van opsporingsambtenaren, medewerkers van politie, andere opsporingsdiensten, het openbaar ministerie, de rechter-commissaris of de raadsheer-commissaris die in de afgesloten strafzaak enig onderzoek heeft verricht en deskundigen. De commissie is bovendien bevoegd een deskundige een opdracht te verstrekken, die vervolgens rapport uitbrengt aan de commissie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.