Universiteit Leiden

nl en

City Deal Kennis Maken komt van de grond

Burgemeesters, bestuurders van instellingen voor hoger onderwijs, inclusief de Universiteit leiden, gemeenten en studenten. Op 2 juli kwamen ze bijeen voor een ‘diner pensant’ om het pilotjaar voor de City Deal Kennis Maken in te luiden. Het doel: vernieuwing van de stad op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De City Deal Kennis Maken is eigenlijk verbreden wat op de Campus Den Haag al gebeurt: de stad direct laten profiteren van de kennisproductie van de universiteit, waarbij de stad kan fungeren als levend lab voor het onderzoek. Zo heeft de Faculteit Geneeskunde de huisartsgeneeskunde ten dele naar Den Haag overgeheveld. Het onderzoek richt zich (mede) op de mogelijkheden voor het opwaarderen van de gezondheid van de Hagenezen.

Elk jaar een nieuw onderzoek

Een ander voorbeeld is het studentenonderzoek van het Leiden Leadership Programme (LLP) voor masterstudenten. Daarin heeft lokaal/regionaal maatschappelijk relevant onderzoek een plaats. Max Graven, student Media Technology, volgde het LLP. Bij het diner pensant hield hij een presentatie over het onderzoek van zijn interdisciplinaire groepje in het kader van het LLP. ‘Dat onderzoek deden we bij de politie van Leiden-Bollenstreek. Elk jaar ontvangt de politie vanuit het LLP een groepje studentonderzoekers dat telkens met dezelfde vraag aan de slag gaat: hoe kan de politie het contact met de bevolking verbeteren. In dit geval was de specificatie: hoe kan de politie het burgerinitiatief Buurtpreventie en dan in het bijzonder op het gebruik van Whats App in dit verband, hiervoor inzetten?’ De onderzoeksregio omvatte elf gemeenten.

City Deal Kennis Maken
Kennis maken onder begeleiding van een student: waarom ben u hier?

Handreiking en kennisbank

Het team hield 58 interviews met personen op allerlei niveaus en bracht zo de Buurtpreventie in de regio in kaart: wat gebeurt waar en hoe loopt dat? Alle interviews werden gebundeld in een handreiking. Verder werd de verzamelde informatie in een rijke kennisbank gezet. Doel is dat politieagenten niet overal opnieuw het wiel gaan uitvinden maar dat ze via de databank contact kunnen leggen met anderen die al samenwerken met Buurtpreventieteams. ‘Een leuke ontwikkeling’, vertelt Graven, ‘was dat op een zeker moment het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid van de regio Den Haag over ons initiatief hoorde en ook over de kennisbank wilde beschikken. Zo werd ons onderzoekswerk ineens opgeschaald naar 28 gemeenten.’

De slimme stad

De bijeenkomst in COMM, Museum voor Communicatie in Den Haag, stond in het teken van kennismaken in de zin van elkaar leren kennen, waarbij de studenten als gespreksleiders optraden. Hierna moet in het pilotjaar de City Deal echt van de grond komen in concrete projecten. Eén initiatief in het kader van de Deal is al afgesloten: in het Enschede Lab werkten studenten van ROC, hbo en de TU een semester lang samen aan het interdisciplinair project ‘De slimme stad’.

Waar is precies een City Deal?
Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en dat aandeel neemt verder toe. De keerzijde is dat de leefbaarheid in de steden onder druk staan. Het is dan ook zaak de economische potenties van de verstedelijking zo goed mogelijk te benutten en de nadelen waar mogelijk te ondervangen. In 2014 zijn diverse ministeries, steden en andere partners voor het eerst bijeengekomen om te praten over de verstedelijking en hoe deze in goede banen te leiden. Dat was de wieg van de landelijke Agenda Stad. De concrete uitwerking hiervan gebeurt in City Deals, waarvan er inmiddels negentien zijn. Voorbeelden: De waarde van groen en blauw in de stad, De digitale stad, Warm welkom voor talent, De circulaire stad, Energietransitie en Kennis maken. De Universiteit Leiden is de City Deal Kennis Maken momenteel aan het invullen in twee consortia, een in Leiden en een in Den Haag. Inmiddels is er ook een Europese Agenda Stad.

Instellingen en gemeenten verbinden zich

Dit soort initiatieven moet zich dus planmatig gaan vermenigvuldigen waarbij kennisuitwisseling cruciaal is. Negentien steden met kennisinstellingen binnen hun grenzen, hebben zich inmiddels aangemeld voor de City Deal Kennis Maken. Elf universiteitssteden hebben zich inmiddels aangesloten, plus nog eens acht steden met alleen een hbo-instelling. Hoe belangrijk Kennis Maken wordt gevonden, bleek uit de presentielijst. Minister van Engelshoven van Onderwijs was hoofdgast, Rotterdam, Delft, Den Haag, Groningen en Leiden hadden hun burgemeester afgevaardigd. Ook de voorzitters van de VSNU en de Vereniging Hogescholen waren er, plus uiteraard de bestuurders van de aangesloten universiteiten en hogescholen. 

diner pensant, rector magnificus Carel Stolker, city deal kennis maken
Aan het diner pensant. In het midden rector magnificus Carel Stolker

Betrokken bij reële stedelijke vraagstukken

Burgemeester Lenferink noemde de drie belangrijkste doelstellingen: ‘Zorg dat het stelsel van samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen beter wordt, zorg dat de studenten, de onderzoekers en docenten van de onderwijsinstellingen meer dan nu betrokken worden bij reële stedelijke vraagstukken én leer van elkaar – zorg dat de ervaringen die je opdoet in de steden ook gedeeld worden zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.’ 

De City Deal Kennis Maken ligt op het pad van het ministerie van OCW. Minister Van Engelshoven steunt deze Deal dan ook financeel. Het gaat er nu om dat de City Deal Kennis Maken vaart maakt en tot veel meer concrete uitwerkingen voor stedelijk relevante kennisproductie komt. 

Tekst: Corine Hendriks/Evan Schaafsma
Foto’s:
Florencia Jadia
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie