Universiteit Leiden

nl en

Alle juridische opleidingen positief beoordeeld, topscore voor Jeugdrecht

De rapporten van de visitatiecommissie zijn ontvangen en al onze juridische opleidingen zijn met ‘voldoende’ beoordeeld en de master Jeugdrecht met ‘goed’! “De rapporten geven over het geheel genomen een reëel beeld van de stand van zaken bij de juridische opleidingen. “Mooi ook om te zien dat het kleinschalige en activerende onderwijs bij Jeugdrecht zich vertaalt in het predikaat ‘goed’. Een stimulans voor de opleiding en een voorbeeld voor de andere opleidingen”, aldus Peter van Es (Portefeuillehouder Onderwijs).

Proactieve werkwijze van de examencommissie

In alle rapporten benadrukt het panel de proactieve werkwijze van de examencommissie. Verder prijst het de uitgebreide en uitgewerkte kwaliteitsonderzoeken die de verschillende subcommissies uitvoeren en de opvolging die de commissie geeft aan haar constateringen en aanbevelingen.

Best practices

Per opleiding heeft het panel zich uitgesproken over vier onderdelen: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Bij bacheloropleiding Fiscaal recht krijgt het participantensysteem een ‘goed’; dit wordt een best practice genoemd voor onze faculteit. Onderstaand de highlights uit alle verslagen. De rapporten bieden een goed vertrekpunt voor de doorontwikkeling van onze goede opleidingen.

Master Jeugdrecht

 • Volgens het panel kenmerkt de opleiding Jeugdrecht zich door een juridisch multidisciplinaire aanpak in combinatie met een sterke aansluiting op de beroepspraktijk. Het prijst de opleiding om deze onderscheidende opzet.. Naar het oordeel van het panel heeft de masteropleiding Jeugdrecht een duidelijke en logische structuur, die zich onderscheidt door een sterke vaardighedenlijn en kleinschalig, activerend onderwijs met een breed en gevarieerd palet aan werkvormen.
 • De opleiding vervult binnen de faculteit een voortrekkersrol waar het de systematisering en borging van de kwaliteit van toetsing betreft.
 • Het panel was zeer onder de indruk van het hoge academische niveau van de scripties die het gelezen heeft van de masteropleiding Jeugdrecht. Ze besteden veel aandacht aan internationale wetenschappelijke literatuur en methodologie.
 • De opleiding sluit zeer goed aan op de arbeidsmarkt. De afgestudeerden hebben mede dankzij de inspanningen van de opleiding goede perspectieven en komen over het algemeen goed terecht.

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

 • Het panel kan zich vinden in het brede profiel en de bijzondere aandacht voor het bereiken van het civiel effect.
 • Het panel stelt vast dat de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid mede dankzij een curriculumherziening een goed doordacht, degelijk en samenhangend geheel vormt.
 • De toetsing is voor studenten inzichtelijk en de procedures rond toetsing, bijvoorbeeld met betrekking tot het opstellen van toetsen en fraude, zijn helder vormgegeven.
 • Het panel is onder de indruk van het niveau van de scripties van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, waarin aandacht voor methodologie en de verantwoording daarvan een sterk punt mag worden genoemd.

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid

 • De vakken Privatissimum en Practicum kunnen daarbinnen als best practice voor juridische masteropleidingen worden beschouwd. De opleiding zet zich in voor activerend onderwijs. Volgens het panel is deze opzet in de masteropleiding geslaagd, mede dankzij de vaardighedenvakken ILS, Privatissimum en Practicum.
 • Naar het oordeel van het panel heeft de masteropleiding Rechtsgeleerdheid een duidelijke en logische structuur, die zich onderscheidt door een sterke vaardighedenlijn. Het panel is positief over de verankering van het civiel effect.
 • Binnen de masteropleiding is een grote variëteit aan toetsvormen te zien en wordt er veel geschreven.
 • Alumni zijn goed voorbereid op een breed spectrum aan posities op de arbeidsmarkt.

Bacheloropleiding Notarieel Recht

 • Het panel is tevreden met de nadrukkelijke aandacht voor academische vorming en vaardigheden binnen de profilering van de opleiding.
 • Het panel stelt vast dat de bacheloropleiding Notarieel Recht mede dankzij een curriculumherziening een goed doordacht, degelijk en samenhangend geheel vormt. Het panel acht het positief dat de meeste docenten ook in de beroepspraktijk actief zijn (of zijn geweest).
 • Het panel is tevreden met het niveau van de scripties van de bacheloropleiding Notarieel Recht.

Masteropleiding Notarieel Recht

 • Het profiel van de masteropleiding Notarieel Recht is sterk professioneel georiënteerd, primair gericht op het notarisambt. In het licht van deze professionele oriëntatie is het panel tevreden met de nadrukkelijke aandacht voor academische vorming en vaardigheden binnen de profilering van de opleiding.
 • Naar het oordeel van het panel heeft de masteropleiding Notarieel Recht een duidelijke en logische structuur.
 • De toetsing is voor studenten inzichtelijk en de procedures zijn helder vormgegeven. Binnen de opleiding worden de toetsen in het afdelingsoverleg opgesteld, hetgeen het panel waardeert.
 • Volgens het panel is het taalgebruik van de masterscripties opvallend goed.

Bacheloropleiding Fiscaal Recht

 • Het panel ziet het participantensysteem als best practice binnen de faculteit.
 • Het panel kan zich vinden in de heldere profilering van de bacheloropleiding Fiscaal Recht. Deze is een goed doordacht, degelijk en een samenhangend geheel.
 • Het panel is tevreden met het niveau van de scripties van de bacheloropleiding Fiscaal Recht. Aandacht voor methodologie en de verantwoording daarvan vallen op als een sterk punt van deze scripties.

Masteropleiding Fiscaal Recht

 • Het panel kan zich vinden in de heldere profilering van de masteropleiding Fiscaal Recht.
 • Naar het oordeel van het panel heeft de masteropleiding Fiscaal Recht een duidelijke en logische structuur, die zich onderscheidt door het activerende participantensysteem.
 • Het panel acht het positief dat de meeste docenten ook in de beroepspraktijk actief zijn.
 • Het panel is tevreden met het niveau van de scripties van de masteropleiding Fiscaal Recht.

92 juridische opleidingen bij elf universiteiten

Het visitatiebezoek aan de Universiteit Leiden vond plaats op 22-24 november 2017. Tijdens het bezoek sprak het panel met studenten en docenten, formeel en informeel verantwoordelijken, alumni en vertegenwoordigers van de opleidings- en examencommissie. Daarnaast heeft het een steekproef aan scripties bestudeerd en een grote hoeveelheid ander materiaal voor en over het onderwijs ,waaronder beschrijvingen van de onderwijsprogramma’s, syllabi, tentamens en scriptiehandleidingen. Van oktober 2017 tot en met maart 2018 beoordeelden drie panels in totaal 92 juridische opleidingen aan elf universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.