Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe afspraken over taalgebruik op universiteit

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde Nederlandse universiteit, waar we zowel in het Nederlands als in het Engels met elkaar communiceren. Om zorgvuldig met deze tweetaligheid om te gaan, heeft het College van Bestuur de Richtlijn Taalbeleid vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste normen en afspraken omtrent taal binnen onze universiteit.

Het Engels is de lingua franca in de wetenschap. Een aanzienlijk deel van de Leidse studenten en medewerkers heeft bovendien een internationale achtergrond. Tegelijkertijd is er voor de Universiteit Leiden ook een belangrijke rol weggelegd in het behoud en de ontwikkeling van het Nederlands als wetenschapstaal.

De Richtlijn Taalbeleid legt afspraken vast over het taalniveau van docenten, medewerkers en studenten, de onderwijstaal, de tweetaligheid van onze communicatie en de taal binnen het bestuur van de universiteit.

Taalniveau docenten

Wij stellen hoge eisen aan het taalniveau van onze docenten en medewerkers. Zo moeten docenten die in het Engels onderwijs geven, over een C1-niveau Engels beschikken. Door middel van een toets tonen zij aan dat zij hierover beschikken. Ook wordt het taalniveau in de onderwijsevaluaties opgenomen. Als hiertoe aanleiding is, kan het taalniveau onderwerp van gesprek zijn in het jaarlijkse voortgangsgesprek tussen de docent en zijn of haar leidinggevende. Internationale docenten die in het Nederlands onderwijs geven, dienen eveneens over een aangetoond niveau C1 Nederlands te beschikken.

Bestuurstaal Nederlands

De bestuurstaal van de Universiteit Leiden is in beginsel het Nederlands. Dit wil zeggen dat beleids-gerelateerde documenten en vergaderingen van bestuurs- en medezeggenschapsraden in het Nederlands zijn, tenzij hier anders toe wordt besloten. Om echter iedereen in staat te stellen te participeren in deze raden, stimuleert de universiteit haar internationale medewerkers met uitzicht op een vast contract, om tenminste een passieve kennis van de Nederlandse taal te ontwikkelen.

Studenten

Ook internationale studenten worden door middel van de in augustus verschenen online cursus ‘Dutch & More’ aangemoedigd om Nederlands te leren. Wanneer zij deze online cursus succesvol afronden, krijgen zij een flinke korting op de cursus Nederlands bij het Academisch Talencentrum.

Daarnaast krijgen alle derdejaars bachelorstudenten de mogelijkheid om hun niveau Engels via een online toets te testen, om hen nog beter voor te bereiden op de vaak Engelstalige master. Ook voor deze groep komt er in de toekomst een online cursus om, indien nodig, het Engels te verbeteren.

Voertaal opleidingen

De voertaal van opleidingen wordt vastgesteld door opleidingen zelf, in overeenstemming met de universitaire Gedragscode Voertaal. De Richtlijn benadrukt verder het belang van een consistente doorvoering van de voertaal van vakken.

Language Box

Ook heeft de universiteit een ‘Language Box’ in het leven geroepen waar studenten, medewerkers en anderen hun opmerkingen, ideeën, klachten of tips op het gebied van taal binnen onze universiteit kunnen delen. Geef je opmerkingen, ideeën, klachten of tips door via dit e-mailadres: languagebox@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.