Universiteit Leiden

nl en

Jannemieke Ouwerkerk benoemd tot hoogleraar Europees strafrecht

Jannemieke Ouwerkerk wordt per 1 augustus 2016 benoemd tot hoogleraar Europees strafrecht aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Het betreft een voltijds leerstoel. Op 7 april 2017 om 16.00 uur zal zij haar benoeming in Leiden officieel aanvaarden met het uitspreken van haar oratie.

Jannemieke Ouwerkerk studeerde rechten (specialisatie strafrecht) aan de Universiteit Utrecht en is momenteel als universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. In 2011 promoveerde zij in Tilburg op het proefschrift Quid Pro Quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters (Intersentia, 2011). In 2014 verkreeg zij van NWO een VENI-subsidie voor het onderzoeksproject Symbol or substance? Towards a systematic application of criminalisation criteria in EU Law. Voorts is zij lid van de Commissie Meijers, voorzitter van stichting Mens en Strafrecht, en redactielid van de European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice.

De leeropdracht Europees strafrecht

Bij de invulling van de leeropdracht Europees strafrecht zal de aandacht van Ouwerkerk hoofdzakelijk uitgaan naar het EU-strafrecht. Inmiddels bestaan ruime bevoegdheden voor de EU-wetgever om strafrechtelijke regelgeving te creëren. Deze bevoegdheden strekken zich uit tot samenwerkingsafspraken (bijvoorbeeld over de overlevering van verdachten), maar ook tot – voorheen puur nationale – normen van strafrecht (zoals de hoogte van sancties) en strafprocesrecht (denk aan verdedigingsrechten en rechten voor slachtoffers van misdrijven). Ouwerkerk rekent al deze terreinen tot haar onderzoeksgebied en heeft daarbij tevens aandacht voor de invloed van EU-regelgeving op het Nederlandse straf(proces)recht. In haar optiek is deze breedte nodig omdat de toekenning en uitoefening van de verscheidene bevoegdheden onderling sterk samenhangen en alleen in die samenhang ten volle kunnen worden begrepen.

EU-brede harmonisatie van materieel strafrecht

Op dit moment ligt het accent van het onderzoek van Ouwerkerk op de EU-brede harmonisatie van materieel strafrecht, meer specifiek de verplichting om bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar te stellen (bijvoorbeeld in de sfeer van terrorisme, mensenhandel, EU-fraude). Ouwerkerk onderzoekt onder meer op welke gronden de EU-wetgever tot strafbaarstelling overgaat, met name sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon. Kern van dit onderzoek is om ijkpunten te ontwikkelen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of, en in hoeverre, concrete voorstellen tot strafbaarstelling op EU-niveau legitiem zijn. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van de inzichten die traditionele strafbaarstellingstheorieën, ontwikkeld in nationaal verband, kunnen bieden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.