Universiteit Leiden

nl en

Deze week in de media: Educatieve straf in het voetbal landelijk geïmplementeerd!

In nauwe samenwerking met Halt en de KNVB ontwikkelde PLATO in de zomer van 2014 de training ‘Sport en Gedrag’, bedoeld voor jongeren (12 tot 18 jaar) die zich misdragen in het voetbal. Afgelopen weekend werd via de media bekend gemaakt dat deze training landelijk wordt ingevoerd. Positieve ervaringen met een pilot in twee KNVB districten hebben bijgedragen aan dit besluit.

Positieve resultaten uit evaluatie
Uit de evaluatie van de pilot (uitgevoerd door DSP groep, 2015) blijkt dat deelnemers, ouders en bij de uitvoering betrokken Haltmedewerkers zeer positief zijn over de training. Vooral de zelftest (Wat voor voetballer ben ik?), de reconstructie van het incident en het reflecteren aan de hand van concrete beelden van ongewenst gedrag in het voetbal worden hoog gewaardeerd. Deze onderdelen leveren veel gespreksstof op en dragen ertoe bij dat jongeren zich meer bewust worden van hun gedrag op en rond het voetbalveld en de gevolgen daarvan.


Vraagtekens bij de doelgroep
De toeleiding van jongeren naar de interventie kan echter beter. Jongeren die voor, tijdens of na een wedstrijd behoorlijk over de scheef zijn gegaan, worden een aantal wedstijden (bijvoorbeeld 8 wedstrijden) geschorst. Door deelname aan de training kan het aantal geschorste wedstrijden worden verminderd. Deelname is dus in zekere zin vrijwillig. Jongeren die tijdens de pilot vóór deelname aan de training kozen, bleken al over enige mate van zelfinzicht te beschikken. Het merendeel was voor de eerste keer geschorst. Onder de weigeraars daarentegen bevonden zich jongeren die al eerder geschorst waren. Hun reacties getuigden van minder inzicht in hun gedrag en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het sportklimaat. Juist voor deze jongeren zou het volgen van de training zinvol zijn.
In de evaluatie wordt daarom aanbevolen om extra aandacht te besteden aan de toeleiding naar de training ‘Sport en gedrag’ en deelname voor recidiverende jongeren minder vrijblijvend te maken.

Landelijke invoering
PLATO is enthousiast over de landelijke invoering. De training wordt een structureel onderdeel van het tuchtrechtsysteem amateurvoetbal. Daardoor zullen meer jongeren (en bij een betere toeleiding ook de juiste jongeren) deelnemen aan de training en kan op termijn meer inzicht worden verkregen in de bijdrage van de training aan een veilig en positief sportklimaat.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.