Universiteit Leiden

nl en

Jop Groeneweg nieuwe fellow Leiden University Teachers’ Academy

Cognitief psycholoog Jop Groeneweg is gekozen in de Leiden University Teachers’ Academy. Als fellow ontvangt Groeneweg €25.000,- om de komende vijf jaar een evaluatiemethode te ontwikkelen voor het nieuwe vak Perspectief op Carrière-Planning. ‘Bij gebleken succes is deze nieuwe evaluatiemethode breder inzetbaar in onze universiteit.’

Nieuw: Perspectief op Carrière-Planning

Dr. Jop Groeneweg
Dr. Jop Groeneweg

Een nieuwe lichting bachelorstudenten Psychologie heeft zich en masse in het studiejaar 2015-2016 gestort. Hoe vinden al die studenten straks hun weg in de maatschappij? Niet iets van latere zorg, meent Groeneweg. Bachelorstudenten Psychologie bezinnen zich voortaan in het tweede jaar al op hun toekomst in het gloednieuwe vak Perspectief op Carrière-Planning. Aan deze onderwijsmodule heeft Groeneweg een onderzoeksvoorstel gekoppeld. Op aanbeveling van het Instituut Psychologie besloot de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) Groeneweg te nomineren voor de Leiden University Teachers’ Academy. Zijn Teaching Fellowship maakt het nu mogelijk om dat onderzoeksplan uit te voeren.

Houding van de student

Groeneweg: ‘We gaan iets doen dat eigenlijk nooit wordt gedaan. Uiteraard is het belangrijk dat studenten de stof goed begrijpen en dat we het onderwijs waar mogelijk aanpassen om dat verder te verbeteren. Daarnaast onderzoek ik met sociaal psycholoog Esther van Leeuwen in hoeverre de houding van de student ten opzichte van het onderwerp verandert. Zeker als het gaat om de eigen loopbaanontwikkeling is het belangrijk dat de student zoiets als belangrijk ervaart.’

Hoe op de houding van studenten in te spelen

‘Die houding van studenten ten aanzien van hun eigen loopbaanontwikkeling gaan we meten. Vervolgens bekijken we hoe we die houding kunnen veranderen. Het doel is om ons onderwijs zodanig te innoveren, dat studenten optimaal kennis, inzicht en vaardigheden krijgen aangeleerd. En dat ze daarnaast een houding ontwikkelen dat wat ze doen ook echt belangrijk is. De bedoeling is dat die houding ook stand houdt en zichzelf zo mogelijk steeds versterkt. De innovatie zit dus in het meten van de houding van studenten en proberen daar in het onderwijs op in te spelen.’

Motto van Plutarchus
‘Mijn motto is al 2000 jaar oud en komt van de Griekse wijsgeer Plutarchus: ‘De geest is geen vat dat gevuld moet worden; zij is een brandstof, die om een vonk vraagt.’ Ik hoop de komende vijf jaar met het onderzoek een nieuwe impuls aan het innovatiebeleid te kunnen geven zodat we nog effectiever intellectueel brand kunnen stichten onder studenten en docenten.'

Universiteitsbreed inzetbaar

Groeneweg ontwikkelde de nieuwe module Perspectief op Carrière-Planning samen met initiatiefneemster Dieuwerke de Groot, Esther van Leeuwen en Chris Verhoeven. Daarmee verschaft team Groeneweg een impuls aan de doelstelling van het CvB van de Universiteit Leiden om extra aandacht te geven aan loopbaanontwikkeling binnen het bachelorsonderwijs. ‘Als onze evaluatiemethode succesvol is, biedt die belangrijke aangrijpingspunten voor de evaluatie van andere onderwijsmodules. Uiteraard is deze aanpak niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het Instituut Psychologie. Als we de meerwaarde kunnen aantonen, is deze methode in de hele faculteit en ook universiteitsbreed inzetbaar. Zo kan deze evaluatiemethode een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs aan onze universiteit.’

Hoe word je fellow?

Tip van Groeneweg: ‘Zoek een werkplek met een goed bestuur. Als docent heb ik altijd de vrijheid gekregen het onderwijs naar eigen aard en inzicht vorm te geven. Mijn leidinggevenden hebben me altijd het vertrouwen geschonken dat het na een aantal keren vallen en opstaan toch uiteindelijk wel goed zou komen. Ik heb daarbij het voorrecht van een organisatie met fantastische collega’s die dit alles mogelijk maakt. Ik ervaar dat als een eer en ik heb het geluk dat de studenten mijn aanpak meestal ook wel waarderen.’

Onderzoeksvoorstel

De module Perspectief op Carrière-Planning (POCP) probeert op wetenschappelijke wijze studenten kennis, inzicht en vaardigheden te geven die hen in staat stellen effectiever invulling te geven aan hun studie en aan activiteiten gericht op hun latere loopbaan. Naast deze kenniscomponent is juist bij deze module ook de attitude van studenten van belang: hoe urgent ervaren zij de noodzaak om bij het maken van keuzes de latere loopbaan te betrekken? Hoe gemotiveerd zijn ze om op zoek te gaan naar de relevante informatie om gaten in de kennis te dichten?

De kenniscomponent is toetsbaar met de gangbare middelen. De attitudecomponent is dat niet, terwijl deze wel een essentieel onderdeel vormt van de module. Daarvoor is het nodig een nieuwe feedbackloop te ontwikkelen waarin de verandering in attitude kan worden gemeten. De vraag die Groeneweg samen met collega Esther van Leeuwen wil beantwoorden is: hoe kan de effectiviteit van deze module het beste worden vastgesteld? Dat geeft niet alleen een kwantitatief inzicht in het effect van de module, het biedt ook input aan eventuele kwalitatieve verbeterprocessen.

Het ‘evidence- based’ ontwikkelen van onderwijsprogramma’s is een essentieel maar helaas nog maar gedeeltelijk ontgonnen gebied. Door naast het toetsen van de kenniscomponent ook attitude-metingen te verrichten ontstaat er een nieuw inzicht in het effect van onderwijs op de student. We meten niet alleen de attitude van de studenten aan het begin en eind van de module maar ook ruim een half jaar later om te onderzoeken of er sprake is van een langdurig effect. Aangezien de attitudemetingen gekoppeld zijn aan de individuele studenten is het mogelijk om de veranderingen over tijd te meten en te correleren met een aantal nader te bepalen demografische en andere variabelen.

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.