Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden krijgt Europees HR-logo

De Europese commissie kende in maart 2015 het logo HR Excellence in Research aan de Universiteit Leiden toe. Met de introductie van dit logo wil de Europese Commissie loopbaankansen en mobiliteit van (jonge) onderzoekers binnen Europa vergroten.

Europees HR logo

De Europese Unie streeft naar een open en aantrekkelijke Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers. Om dit te bereiken stelde zij een handvest op en ontwierp een logo HR Excellence in Research waarmee onderzoeksinstellingen en universiteiten zich kunnen onderscheiden. Sinds maart 2015 mag de Universiteit Leiden het logo HR Excellence in Research voeren. Dit logo is aan slechts 200 Europese instituten toegekend.  Beleidsmedewerker HRM, Monique Oomes vertelt ‘Met het voeren van het logo vergroot de Universiteit Leiden haar attractiviteit op de internationale arbeidsmarkt en bovendien vereenvoudigt het de aanvraag van Europese subsidies. Het HR Excellence in Research logo staat vermeld in vacatureteksten voor wetenschappelijke functies.'

Handvest

De 40 principes van het logo voeren terug op het Europese handvest en de gedragscode voor rekrutering van onderzoekers. Deze criteria hebben betrekking op ethische beginselen, rekrutering, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en loopbaanontwikkeling. Universiteiten en instellingen die aantonen continu te werken aan de implementatie van deze principes en het verbeteren van al ingevoerde regelgeving kunnen een aanvraag voor toekenning van het logo indienen.

Criteria

Oomes: 'De Universiteit verzocht in december 2014 de Europese commissie het logo te mogen voeren. Voorafgaand daaraan was een interne analyse uitgevoerd, waarbij diverse onderzoekers uit binnen- en buitenland werden betrokken. Om in aanmerking te komen voor toekenning van het logo was het van belang aan te tonen in welk opzicht al werd voldaan aan de in het handvest genoemde principes en in kaart te brengen welke verbeteringen zouden kunnen worden doorgevoerd. Arbeidsomstandigheden, de inrichting van de werkplek, salariëring, toegang tot de universiteitsbibliotheek en nog vele andere punten bleken al te voldoen aan de gestelde criteria.'

Plan van aanpak

Uiteindelijk zijn een twaalftal verbeterpunten beschreven en is een plan van aanpak opgesteld. Uit de interne analyse kwam bijvoorbeeld naar voren dat internationale wetenschappers die net starten bij onze universiteit, soms praktische informatie missen, of moeilijk kunnen vinden. Dit punt is deels al verbeterd door voortaan bij de indiensttreding het Holland Handbook toe te sturen. Ook informatie over sabbatical leave, de beschikbaarheid van Engelstalige informatie over werken bij de universiteit en verbetering van de begeleiding van promovendizijn punten van aandacht.

Toetsen verbeterplan

Over twee jaar volgt een intern onderzoek naar de voortgang en de uitvoering van het actieplan. Twee jaar later voert de Europese commissie een controle uit.

Actieplan

Het complete actieplan HR Excellence in Research

(MD)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.