Universiteit Leiden

nl en

Martijn Ridderbos

Vice-voorzitter College van Bestuur

Naam
Drs. M. Ridderbos RC
Telefoon
+31 71 527 3127
E-mail
m.ridderbos@cvb.leidenuniv.nl

Martijn Ridderbos (5 maart 1969), is per 8 mei 2017 door de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur. Zijn eerste zittingstermijn loopt tot en met 7 mei 2021. Zijn tweede zittingstermijn loopt van 8 mei 2021 t/m 7 mei 2025. Zijn portefeuille omvat de bedrijfsvoering van de universiteit in ruime zin. Ridderbos is gehuwd en heeft drie kinderen.

Meer informatie over Martijn Ridderbos

Martijn Ridderbos is vicevoorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, vastgoed, ICT en onderzoeksinfrastructuur, HRM en fysieke veiligheid op de universiteit. Martijn Ridderbos is tevens aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de Campus Den Haag.

De huisvestingsportefeuille bevat omvangrijke investeringen in de (ver)nieuwbouw voor de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen in Leiden, voor de faculteit Governance and Global Affairs en voor de overige faculteiten op de Campus Den Haag. Tevens bestrijkt de huisvestingsportefeuille de gebiedsontwikkeling van Bio Science Park Leiden.  

De portefeuille ICT richt zich op de professionalisering van het IT-bedrijf van de universiteit, de vorming van de ICT-strategie, het opstellen van een meerjaren ICT-investeringsprogramma en de nieuwbouw van het Rekencentrum en de implementatie van High Performance Computing.

Consultancy

Ridderbos studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zeven jaar werkzaam geweest te zijn bij Moret Ernst & Young Consultancy, werd hij in 2001 vice president bij Capgemini. Daar leidde hij een adviesgroep op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. In 2008 richtte hij een eigen consultancybureau op, waarmee hij onder meer zorgde voor de invoer van een nieuw personeelssysteem en de implementatie van een nieuwe IT-vraagorganisatie voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, en voor de ontwikkeling van een outputgericht bekostigingssysteem.

Masteronderwijs

Tussen 2011 en 2017 was Ridderbos als universitair docent Public Management verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij de mastercursus Publieke prestaties, praktijk en theorie, de executive master Management van Publieke Vraagstukken en de masterclass Leiderschap in Cultuur verzorgde.

Openbaar Ministerie

Ridderbos werd in 2013 Concerndirecteur Financiën bij het Openbaar Ministerie (OM). In die hoedanigheid was hij tot 2017 belast met financiering, planning & control en financieel beheer van het OM. Hij droeg verantwoordelijkheid voor toekenning en beheer van het totale budget van het OM. Ridderbos introduceerde een nieuwe integrale vorm van planning & control in de in 16 onderdelen over het land verspreide organisatie van het Openbaar Ministerie.

Innovatie

Naast de hoofdtaken die betrekking hebben op financieel beheer, financiering en planning & control, beheerde Ridderbos drie ontwikkelportefeuilles bij het OM: een innovatieprogramma voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, een nieuw extern bekostigingsmodel voor het OM, inclusief de vertaling daarvan naar een nieuw intern budgetverdeelsysteem, en een fact factory, een gegevensautoriteit binnen het OM die het mogelijk maakt om in een dialoog te sturen op feiten, zonder te hoeven twijfelen aan de juistheid of betrouwbaarheid daarvan.

Als Algemeen Directeur van het Dienstencentrum Openbaar Ministerie (DVOM), een positie die hij van 2015 tot 2017 bekleedde, had Ridderbos financiën, IT, facilitair beheer, huisvesting en het beheer van de landelijke trajectcontrolesystemen in zijn portefeuille.

Vice-voorzitter College van Bestuur

  • College van Bestuur

Werkadres

Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer A.2.03

Contact

  • Raad voor de Rechtspraak Lid auditcommissie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.