Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Lianne Decoz-Heun

Coördinator honours college / coördinator graduate school office


Naam Drs. A. Decoz-Heun
Telefoon +31 71 527 4236
E-mail a.heun@science.leidenuniv.nl
Contact
Coördinator honours college / coördinator graduate school office
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Bedrijfsvoering
Educatief Centrum
Werkadres
Gorlaeus Laboratoria
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer HB206
Contact
+31 71 527 4236
a.heun@science.leidenuniv.nl
Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden