Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor de lerarenopleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Bij het bepalen van de toelaatbaarheid  tot de lerarenopleiding wordt op grond van je vooropleiding bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Beide punten worden hieronder verder toegelicht.

Let op: voor het World Teachers Programme (plusprogramma van Lerarenopleiding) geldt een intakeprocedure

Er wordt bekeken of je de vereiste vakinhoud beheerst op basis van je vooropleiding. Hierbij zijn verschillende routes mogelijk (zie schematisch overzicht en verdere toelichting):

Verdere toelichting:

Bij 1:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
 • wo masterdiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort 
  OF
 • doctoraaldiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort

Bij 2:

 • wo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
 • wo masterdiploma dat niet direct verwant hoeft te zijn
  In bijlage 4 van de OER4 staat aangegeven welke wo bachelors in 2018-2019 direct toegang geven tot een lerarenopleiding.

Bij 3:

 • wo bachelordiploma in een aan het schoolvak verwante discipline
 • wo masterdiploma in een aan het schoolvak verwante discipline
  Waarbij aantoonbaar is dat beide diploma’s samen tenminste 1201 EC aan vakinhoud op wo-niveau bevatten, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinen3.

Bij 4:

 • wo bachelordiploma
 • wo masterdiploma
 • door het ICLON vastgesteld schakelprogramma van tenminste 1201 EC aan vakinhoud op wo-niveau evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinen3

Bij 5:

 • hbo bachelordiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
 • eventueel schakelprogramma/pre-master in de discipline waartoe het schoolvak behoort
 • wo masterdiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
  Waarbij aantoonbaar is dat tenminste 1201 EC aan vakinhoud op wo-niveau is gevolgd, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinen3.

Bij 6: 

 • hbo bachelordiploma Leraar vo tweede graad
 • schakelprogramma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
 • wo masterdiploma in de discipline waartoe het schoolvak behoort
  Waarbij aantoonbaar is dat tenminste 1201 EC aan vakinhoud op wo-niveau is gevolgd, evenredig verdeeld over de voor het schoolvak vastgestelde kern- en subdomeinen3.

Vakdeficiënties

Bij punt 3 t/m 6 kan het zijn dat je een vooropleiding hebt gevolgd die niet geheel aansluit bij bovenstaande vakinhoudelijke toelatingseisen. In dat geval worden vakdeficiënties vastgesteld. 

 • Als de vakdeficiënties niet meer dan 15 EC omvatten, kunnen deze parallel aan de lerarenopleiding worden weg gewerkt. Alle vakdeficiënties moet je hebben weggewerkt voordat je de lerarenopleiding kunt afronden.
 • Als de vakdeficiënties meer dan 15 EC omvatten, is sprake van een niet voldoende op het schoolvak gerichte vooropleiding en ben je om deze reden nog niet toelaatbaar. Je wordt geïnformeerd over het vakdeficiëntieprogramma en de wijze waarop je deze vakdeficiënties kunt wegwerken. (NB: Eventuele kosten zijn doorgaans voor rekening van de student.)

1 Voor de Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is dit tenminste 200 studiepunten (EC).

2 EC is de eenheid waarin studiepunten uitgedrukt worden. Volgens het ECTS (European Credit Transfer System) is één studiepunt gelijk aan 28 uren studie.

3 Zie het vakinhoudelijk referentiekader opgesteld door de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL)

4 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid moet minimaal een 7 1/2 worden behaald. Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vind je op de website van het Talencentrum.

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld.

Invulling praktijkdeel door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

Klik op onderstaande hyperlink voor de toelatingseisen van het betreffende opleidingstraject.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie