Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Praktijkdeel van de opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel: op maandag volg je onderwijs op het instituut, de andere dagen sta je voor de klas op een middelbare school.

Het praktijkdeel kan zowel door middel van een (door het ICLON te regelen) stage als een baan op een school voor voortgezet onderwijs worden ingevuld. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Voor beknopte informatie over de invulling van het praktijkdeel en belangrijke data, is een factsheet beschikbaar (te vinden rechts op deze pagina).

Het praktijkdeel van de opleiding in de vorm van een stage vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Al vanaf het begin van de stage geeft de student (deel)lessen. Dat is van groot belang voor de activiteiten op het instituut, waar de praktijkervaring van de student steeds het uitgangspunt is. 

Als een student het praktijkdeel gedurende de hele opleiding als stage vervult, kan in het tweede praktijkdeel de stage op een andere school plaatsvinden. 

Stageplaats

De stageplaats wordt door het ICLON geregeld. Hierbij vindt het ICLON een reistijd van vijf kwartier (enkele reis op basis van openbaar vervoer) aanvaardbaar. 

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet:

  •  Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen, zullen voltijd studenten met een eigen baan ten minste 6-7 lesuren per week moeten invullen (waarvan minimaal 2 uur per week op eerstegraads niveau). Voor meer informatie en de exacte eisen met betrekking tot de invulling van de baan, zie de factsheet (rechts op deze pagina). 
  • De school zorgt voor een adequate begeleiding van de student en staat lesbezoek door de instituutsbegeleider toe. Voor meer informatie zie hierover zie het eerste deel van artikel 2  van de Praktijkvoorwaarden (rechts op deze pagina). 
  • Studenten zijn op maandag vrij geroosterd voor onderwijs op het instituut (zie artikel 3 van de Praktijkvoorwaarden, rechts op deze pagina). 
  • De baan heeft een minimale duur van drie maanden (zie artikel 4 van de Praktijkvoorwaarden, rechts op deze pagina). 

NB. De Lerarenopleiding wordt als erg intensief ervaren. Een baan binnen het onderwijs met meer dan 10-12 lesuren raden wij zodoende af.  

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met hun supervisor en de Praktijkcoördinator.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (dat is begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

Het praktijkdeel bestaat uit minimaal 250 klascontacturen (voor de Educatieve minoren en module geldt een andere omvang, zie de Factsheet praktijkdeel Lerarenopleiding of de Studiegids). Studenten geven hiervan van ten minste 125 lesuren zelf, de rest kan ook worden ingevuld met observatie van de lessen van de schoolbegeleider(s) en andere schoolse zaken als vergaderingen et cetera. Studenten moeten tenminste 45 uur in het eerstegraads gebied les geven. 

Praktijk 1

Praktijk 1 start aan het begin van de opleiding (augustus/september of februari) en beslaat de eerste helft van de opleiding. Het omvat minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven worden in het eerste praktijkdeel minimaal 40* van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t gegeven. De laatste weken van deze eerste periode (d.w.z. in januari, respectievelijk juni) zijn bestemd voor de afronding.

Voor studenten van de Educatieve master: voor Praktijk 1 geldt dat minimaal 20 (in plaats van de boven genoemde 40) van de 60 uren die een student zelf lesgeeft in de onderbouw van havo, vwo en/of vmbo-t gegeven moeten worden. Na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1 + Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo-t. Indien de student overstapt naar de Educatieve Module, kan pas een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid worden afgegeven, als minimaal 40 uur lesgegeven is in de onderbouw van havo/vwo en/of vmbo-t.

Praktijk 2 

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding. Het omvat minimaal 130 klascontacturen waarvan de student ten minste 65 uren zelfstandig les geeft, waarvan ten minste 45 uren in de bovenbouw van havo en vwo. Het tweede praktijkdeel begint na afsluiting van het eerste (in januari/februari, respectievelijk augustus/september).

Voor studenten van de Educatieve master: na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1+ Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo-t. Indien de student tijdens Praktijk 1 minder dan 40 uur les heeft gegeven in de onderbouw, dienen de lesuren in de onderbouw tijdens Praktijk 2 aangevuld te worden tot totaal minimaal 40 uur.

Voor het praktijkdeel geldt een aantal regelingen en bepalingen. De begeleiders van de studenten en de studenten dienen op de hoogte zijn van deze praktijkvoorwaarden

De school krijgt twee keer per jaar (in oktober en in maart) van het ICLON een overzicht van alle studenten die op dat moment hun praktijkdeel op de school uitvoeren met daarbij het verzoek dit overzicht en de bijbehorende regelingen en bepalingen te accorderen.

Informatie voor de begeleider op school over het beoordelen van het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk is beschikbaar op de pagina Begeleiding en beoordeling praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.