Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Praktijkdeel van de opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel: op maandag volg je onderwijs op het instituut, de andere dagen sta je voor de klas op een middelbare school.

Het praktijkdeel kan zowel door middel van een (door het ICLON te regelen) stage als een baan op een school voor voortgezet onderwijs worden ingevuld. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Voor beknopte informatie over de invulling van het praktijkdeel en belangrijke data, is een factsheet beschikbaar (te vinden rechts op deze pagina).

Het praktijkdeel van de opleiding in de vorm van een stage vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Al vanaf het begin van de stage geeft de student (deel)lessen. Dat is van groot belang voor de activiteiten op het instituut, waar de praktijkervaring van de student steeds het uitgangspunt is. 

Als een student het praktijkdeel gedurende de hele opleiding als stage vervult, kan in het tweede praktijkdeel de stage op een andere school plaatsvinden. 

Stageplaats

De stageplaats wordt door het ICLON geregeld. Hierbij vindt het ICLON een reistijd van vijf kwartier (enkele reis op basis van openbaar vervoer) aanvaardbaar. 
Studenten worden, onder onderstaande strikte condities, ook in de gelegenheid gesteld om zelf een stageplaats te regelen en voor te dragen. Voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan scholen te benaderen binnen het ICLON-netwerk van opleidingsscholen. Een overzicht vind je op onze webpagina opleidingsscholen
  • Het is belangrijk dat de kwaliteit van de begeleiding en de randvoorwaarden van de stageplaats in orde zijn. Dit houdt concreet in dat er een persoon/begeleider op school is die een training en/of voldoende ervaring heeft in het begeleiden en opleiden van studenten. Hij/zij moet zich voldoende beeld kunnen vormen van je competenties en ontwikkeling, zodat een eindbeoordeling mogelijk is. Dit is ook de contactpersoon met wie de supervisor vanuit ICLON contact heeft in het kader van de beoordeling. Verder is het belangrijk dat je regelmatig feedback krijgt; ofwel doordat iemand lesbezoeken aflegt en feedback geeft, ofwel doordat je feedback krijgt op video-opnamen die je tijdens de lessen maakt. Vanzelfsprekend moet de school je ook voldoende stage-uren kunnen bieden. Zie hiervoor ook de webpagina omvang praktijk. Stem bovenstaande af met de voorgedragen stageschool.  
  • Wij vernemen graag na je aanmelding bij de Lerarenopleiding en na akkoord van de school op bovenstaande voorwaarden, welke school je wilt voordragen (e-mail naar het secretariaat). Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens: schoolnaam, eventueel locatie, naam BOS en vakcoach. Daarnaast is het van belang om te bevestigen dat de school inderdaad akkoord gaat met de voorwaarden en voldoende uren kan bieden. 

Mocht je zelf een stageplaats voordragen, dan zal deze aan de Praktijkcoördinator voorgelegd worden. Als zij akkoord gaat met de invulling van je stage op de betreffende school, dan wordt er vanuit het ICLON geen stageplaats meer geregeld.

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet:

  •  Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen, zullen voltijd studenten met een eigen baan ten minste 6-7 lesuren per week moeten invullen (waarvan minimaal 2 uur per week op eerstegraads niveau). Voor meer informatie en de exacte eisen met betrekking tot de invulling van de baan, zie de factsheet (rechts op deze pagina). 
  • De school zorgt voor een adequate begeleiding van de student en staat lesbezoek door de instituutsbegeleider toe. Voor meer informatie zie hierover zie het eerste deel van artikel 2  van de Praktijkvoorwaarden (rechts op deze pagina). 
  • Studenten zijn op maandag vrij geroosterd voor onderwijs op het instituut (zie artikel 3 van de Praktijkvoorwaarden, rechts op deze pagina). 
  • De baan heeft een minimale duur van drie maanden (zie artikel 4 van de Praktijkvoorwaarden, rechts op deze pagina). 

NB. De Lerarenopleiding wordt als erg intensief ervaren. Een baan binnen het onderwijs met meer dan 10-12 lesuren raden wij zodoende af.  

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met hun supervisor en de Praktijkcoördinator.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (dat is begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

Het praktijkdeel bestaat uit minimaal 250 klascontacturen (voor de Educatieve minoren en module gelden andere voorwaarden, zie de link hieronder bij Regelingen en bepalingen). Studenten geven hiervan van ten minste 125 lesuren zelf, de rest kan ook worden ingevuld met observatie van de lessen van de schoolbegeleider(s) en andere schoolse zaken als vergaderingen et cetera. Studenten moeten tenminste 45 uur in het eerstegraads gebied les geven. 

Praktijk 1

Praktijk 1 start aan het begin van de opleiding (augustus/september of februari) en beslaat de eerste helft van de opleiding. Het omvat minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven worden in het eerste praktijkdeel minimaal 40 van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t gegeven. De laatste weken van deze eerste periode (d.w.z. in januari, respectievelijk juni) zijn bestemd voor de afronding.

Praktijk 2 

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding. Het omvat minimaal 130 klascontacturen waarvan de student ten minste 65 uren zelfstandig les geeft, waarvan ten minste 45 uren in de bovenbouw van havo en vwo. Het tweede praktijkdeel begint na afsluiting van het eerste (in januari/februari, respectievelijk augustus/september).
 

Voor het praktijkdeel geldt een aantal regelingen en bepalingen. De begeleiders van de studenten en de studenten dienen op de hoogte zijn van deze praktijkvoorwaarden

De school krijgt twee keer per jaar (in oktober en in maart) van het ICLON een overzicht van alle studenten die op dat moment hun praktijkdeel op de school uitvoeren met daarbij het verzoek dit overzicht en de bijbehorende regelingen en bepalingen te accorderen.

Informatie voor de begeleider op school over het beoordelen van het functioneren van studenten in de onderwijspraktijk is beschikbaar op de pagina Begeleiding en beoordeling praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie