Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Trajecten beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid

Zowel met de Educatieve minor als de Educatieve module kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Met deze bevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Educatieve minor

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! Na het succesvol afronden van de Educatieve minor én je vakbachelor ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t (beperkte tweedegraadsbevoegdheid). De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september). 

 

Meer informatie over de Educatieve minor

De Educatieve minor wordt verzorgd door het ICLON, in nauwe samenwerking met de faculteiten. Het programma is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid. 

De Educatieve minor bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een Supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de vakken binnen de Educatieve minor, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Een beschrijving van de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids Educatieve minor.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het ICLON regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

De Educatieve minor begint eind augustus en eind januari met een verplichte startdag. De exacte datum van de startdag staat vermeld op de pagina met praktische informatie.

Er zijn qua rooster twee varianten van de minor:

Blokmodel: 1 semester voltijd
Studenten die de Educatieve minor in het blokmodel volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn. Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) volgen standaard de Educatieve minor in blokmodel.

Lintmodel: 2 semesters deeltijd (start alléén eind augustus)
Studenten die de Educatieve minor in lintmodel volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte. Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) die in augustus starten volgen standaard de Educatieve minor in lintmodel; studenten van deze faculteit die in januari/faculteit starten, volgen de Educatieve minor in blokmodel.

Afwijken
Als je van de standaardvariant (FWN het blokmodel/FGW het lintmodel) wilt afwijken, dan kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier. In januari/februari kan de Educatieve minor alleen in het blokmodel gevolgd worden. 

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Beheersing van de Nederlandse taal
Aangezien de voertaal van het onderwijs op het ICLON en van de lessen die je zelf geeft op je stageschool Nederlands is, raden we je aan om de Educatieve minor alleen te volgen indien je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling goed beheerst. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de studieadviseur. 

Juiste bacheloropleiding
Omdat studenten over adequate vakkennis moeten beschikken, is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding in een schoolvak volgen. Bovendien moet 90 EC van de verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes afgerond zijn voor de start van de Educatieve minor.

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve minor hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel.

LUMC

 • Biomedische Wetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

 • Chinastudies
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Latijns-Amerikastudies
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Religiewetenschappen
 • Filosofie/Wijsbegeerte

Let op: de aanmelddeadline(s) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Houd je bij voorkeur aan de aanmelddeadlines (1 mei en 1 november). Mocht dat niet lukken: aanmeldingen tot en met 31 mei, respectievelijk 30 november worden in behandeling genomen. We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadline niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor. 

Je meldt je eerst bij het ICLON aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in uSis. 

Voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat de 90 EC aan verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes zijn afgerond (zie Toelatingseisen), of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst. 

Houd rekening met de volgende aanmelddeadlines:

 • 1 mei voor de start van medio augustus;
 • 1 november voor de start van eind januari (semester 2).

Zie de pagina met praktische informatie voor de exacte startdata van de Educatieve minor.

NB: in januari/februari gaat de Educatieve minor alleen van start in de blokvariant (1 semester voltijd).

Na afronding van de Educatieve minor wordt je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid vermeld op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding. 

Met de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid mag je lesgeven aan de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) en aan de onderbouw van havo en vwo.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

Educatieve module

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dit is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd. Voor enkele schoolvakken start de Educatieve module in augustus/september ook in de deeltijdvariant (één jaar studie, 2-3 dagen per week).
De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2022. 

Meer informatie Educatieve module

Het programma van de Educatieve module is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

De Educatieve module bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een Supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de Educatieve module, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond in een schoolvak of in een aan het schoolvak verwante discipline. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve module hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze tabel staat welk bachelordiploma (eventueel van een specifieke universiteit; let ook op de CROHO-code) toegang biedt tot de Educatieve module voor een bepaald schoolvak. Studenten met een doctoraaldiploma in een schoolvak zijn mogelijk toelaatbaar tot de Educatieve module, zie voetnoot 6 op bovengenoemde website (Examencommissie van het ICLON besluit). Studenten met een buitenlands diploma zijn niet toelaatbaar tot de Educatieve module.

Als je vragen hebt over jouw toelaatbaarheid tot de Educatieve module, neem dan contact op met de studieadviseurNB: als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan, moet je een taaltoets Nederlands doen.

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve module is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

Een beschrijving van de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids Educatieve module.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het ICLON regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

De Educatieve module start twee keer per jaar: eind augustus (voltijd- en deeltijdvariant) en eind januari (alleen voltijdvariant). De Educatieve module begint met een verplichte startdag. De exacte datum van de startdag staat vermeld op de pagina met praktische informatie.

Voltijd (‘blokmodel’)
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een half jaar studie (1 semester) in voltijd. Studenten die de Educatieve module in voltijd volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn en in ieder geval maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON).

Deeltijd (‘lintmodel’, 2 semesters)
De Educatieve module is een traject van 30 EC, een jaar studie (2 semesters) in deeltijd. Studenten die de Educatieve module in deeltijd volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. 

Voor de Educatieve module betaal je het wettelijk collegegeld voor de duur van je studie, met een minimum van €1084 voor start per september 2021 of een minimum van €1264,67 voor start per februari 2022 (ook bij vroegtijdig staken van de studie).

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Subsidieregeling

Studenten van de Educatieve module komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidie korte scholingstrajecten vo. Zie voor informatie ten aanzien van deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier de website van DUO.

Let op de deadline: DUO moet de subsidieaanvraag binnen acht weken na de eerste cursusdag ontvangen hebben.
Let op beperkt budget: er is een beperkt budget, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandelt.

1. Vooropleiding

De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond in een schoolvak of in een aan het schoolvak verwante discipline. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve module hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze tabel staat welk bachelordiploma (eventueel van een specifieke universiteit; let ook op de CROHO-code) toegang biedt tot de Educatieve module voor een bepaald schoolvak. Studenten met een doctoraaldiploma in een schoolvak zijn mogelijk toelaatbaar tot de Educatieve module, zie voetnoot 6 op bovengenoemde website (Examencommissie van het ICLON besluit). Studenten met een buitenlands diploma zijn niet toelaatbaar tot de Educatieve module.

2. Beheersing van de Nederlandse taal
Als je geen Nederlands eindexamen voortgezet onderwijs hebt gedaan, moet je een taaltoets Nederlands doen.

Als je vragen hebt over jouw toelaatbaarheid tot de Educatieve module, neem dan contact op met de studieadviseur

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve module is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Met de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid mag je lesgeven aan de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) en aan de onderbouw van havo en vwo.

Je meldt je aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent en de eventuele hieraan verbonden voorwaarden. Als dat het geval is, krijg je van het ICLON informatie over de het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. 
Alle stages voor de Educatieve module worden geregeld door het ICLON.  Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Houd rekening met de volgende aanmelddeadlines:

 • 1 mei voor de start van eind augustus;
 • 1 november voor de start van eind januari (semester 2).

Zie de pagina met praktische informatie voor de exacte startdata van de Educatieve module.

NB: 

 • Meld je op tijd aan: voor aanmeldingen die na de deadline bij ons binnen komen geldt dat plaatsing niet vanzelfsprekend is. 
 • Eind januari kan de Educatieve module alleen voltijd gevolgd worden.

Studenten die de Educatieve module succesvol hebben afgerond en aan de toelatingseisen van de lerarenopleiding voldoen, kunnen via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.