Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Trajecten beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid

Zowel met de Educatieve minor als de Educatieve module kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen. Met deze bevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw havo, vwo en het vmbo-tl.

Educatieve minor 

Als je een bacheloropleiding in een schoolvak volgt en je overweegt om docent te worden, dan kun je in het derde jaar de Educatieve minor (30 EC) volgen.

Educatieve module

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, een half jaar studie in voltijd. Voor enkele schoolvakken start de Educatieve module in september ook in de deeltijdvariant. De deeltijdvariant duurt één jaar. 
De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2022. 

Algemene informatie

De Educatieve minor en Educatieve module worden verzorgd door het ICLON, in nauwe samenwerking met de faculteiten. Het programma is inhoudelijk afgeleid van de bekwaamheidseisen voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Het is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een, door het ICLON te regelen, stage op een middelbare school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject. 

Een beschrijving van de studieonderdelen is te vinden in de Studiegids:

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startweek direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het ICLON regelt een stageplaats voor het praktijkdeel. Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool.

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

Verplichte startdagen
De Educatieve minor en Educatieve module beginnen eind augustus en eind januari met verplichte startdagen. De exacte data van de startdagen staan vermeld op de pagina met praktische informatie.

Rooster Educatieve minor
Er zijn qua rooster twee varianten van de minor:

Blokmodel: 1 semester voltijd
Studenten die de Educatieve minor in het blokmodel volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn. Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen volgen standaard de Educatieve minor in blokmodel.

Lintmodel: 2 semesters deeltijd (start alléén in augustus)
Studenten die de Educatieve minor in lintmodel volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte. Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen die in augustus starten volgen standaard de Educatieve minor in lintmodel; studenten van deze faculteit die in januari/faculteit starten, volgen de Educatieve minor in blokmodel.

Als je van de standaardvariant (W&N het blokmodel/FGW het lintmodel) wilt afwijken, dan kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier. In januari/februari kan de Educatieve minor alleen in het blokmodel gevolgd worden. De Educatieve minor voor het schoolvak Chinees start alleen in augustus.

Rooster Educatieve module
De Educatieve module is een voltijdtraject van één semester. Je moet de hele week beschikbaar zijn en in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON).

Bij start in augustus kan de Educatieve module voor schoolvakken in de Geesteswetenschappen ook in Lintmodel gevolgd worden (2 semesters deeltijd; zie hierboven).

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Studenten die de Educatieve minor (in combinatie met de bachelor) of de Educatieve module succesvol hebben afgerond én hun vakmaster hebben behaald, kunnen via een verkort traject van de lerarenopleiding een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen.

Specifieke informatie Educatieve minor

Omdat studenten over adequate vakkennis moeten beschikken, is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding in een schoolvak volgen. Bovendien moet je alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes hebben afgerond voor de start van de Educatieve minor.

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve minor hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel.

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Biomedische Wetenschappen
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde*
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde*
 • Wiskunde

*Studenten natuur en sterrenkunde hebben een keuzeruimte van 15 EC en niet van 30 EC. Met een (extracurriculaire) aanvulling van 15 EC kunnen ook zij de volledige minor afronden.

Faculteit Geesteswetenschappen

 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Latijns-Amerikastudies
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Religiewetenschappen
 • Wijsbegeerte/Philosophy

Let op: deaanmelddeadlines en -procedure wijkt af van de normale inschrijvingsprocedure voor de minoren. 

Je meldt je eerst bij het ICLON aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in uSis. 

Voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat alle eerste- en tweedejaarsvakken met succes zijn afgerond, of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst. 

Houd rekening met de volgende aanmelddeadlines:

 • 1 april voor de start van medio augustus;
 • 1 november voor de start van eind januari (semester 2).

Zie de pagina met praktische informatie voor de exacte startdata van de Educatieve minor.

NB: in januari/februari gaat de Educatieve minor alleen van start bij voldoende aanmeldingen en kan hij alleen in de blokvariant (1 semester voltijd) gevolgd worden. 

Na afronding van de Educatieve minor wordt je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid vermeld op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding. 

Met de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid mag je lesgeven aan de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) en aan de onderbouw van havo en vwo.

Specifieke informatie Educatieve module

De Educatieve module is toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond in een schoolvak. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve module hanteren wij de verwantschapstabel die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als je twijfelt of jouw bacheloropleiding aansluit bij een schoolvak, neem dan contact op met de studieadviseur.

NB: als je geen Nederlands eindexamen vo hebt gedaan, moet je een taaltoets Nederlands doen.

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve module is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

Je meldt je aan via dit formulier. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent en de eventuele hieraan verbonden voorwaarden. Als dat het geval is, krijg je van het ICLON informatie over de het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. 
Alle stages voor de Educatieve module worden geregeld door het ICLON. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Houd rekening met de volgende aanmelddeadlines:

 • 1 april voor de start van medio augustus;
 • 1 november voor de start van eind januari (semester 2).

Zie de pagina met praktische informatie voor de exacte startdata van de Educatieve module.

NB: de Educatieve module gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.  

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Met de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdeheid mag je lesgeven aan de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) en aan de onderbouw van havo en vwo.

Collegegeld

Voor de Educatieve module betaal je het wettelijk collegegeld voor de duur van je studie, met een minimum van €1041,50 voor start per september 2019 of een minimum van €1215,08 voor start per februari 2020 (ook bij vroegtijdig staken van de studie).

Subsidieregeling

Studenten van de Educatieve module komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidie korte scholingstrajecten vo. Deze tijdelijke regeling (1 september 2017 tot en met 2019) maakt het mogelijk een subsidiebedrag maximaal ter hoogte van de kosten van het scholingstraject (collegegeld van de Educatieve module, nominale studieduur) aan te vragen. In 2017 en 2018 worden de scholingskosten volledig vergoed, vanaf 2019 geldt een vergoeding van tachtig procent. Scholingstrajecten waarvoor in 2019 subsidie is aangevraagd kunnen uiteraard wel nog na 2019 worden afgerond.

Let op de deadline: DUO moet de subsidieaanvraag binnen acht weken na de eerste cursusdag ontvangen hebben.

Zie voor meer informatie ten aanzien van deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier de website van DUO.
De officiële regeling kun je hier raadplegen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie