Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger onderwijs

Kwaliteitscultuur

Het ICLON biedt ondersteuning bij alle aspecten van accreditatie en kwaliteitszorg.

Accreditatie

In de zelfstudie wordt door de opleiding aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding. 

Het schrijven van een zelfevaluatie en het bezoek voorbereiden kost een opleiding vaak een jaar lang een fulltime medewerker die zo’n proces voor het eerst gaat doorlopen. U kunt ons inschakelen om het proces van accreditatie te begeleiden. 

Docenten of beleidsmedewerkers kunnen worden getraind in het proces. Wij kunnen drafts van zelfstudies kritisch tegen het licht houden. Resultaat: een reeks van concrete en veelal makkelijk te implementeren verbeteringsvoorstellen. 

Het ICLON kan op verschillende manieren ondersteunen bij het schrijven van de zelfstudie door:

  • feedback te geven op een conceptversie;
  • hoofdstukken te schrijven;
  • de eindredactie te voeren;
  • de regie te nemen, zodat de zelfstudie op tijd klaar is en voldoende kwaliteit heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Een proefvisitatie door het ICLON is een prima voorbereiding voor medewerkers en managers om zich voor te bereiden op een aankomende visitatie- of accreditatieronde. Na afloop benoemen wij uiteraard de sterke punten en noemen wij suggesties ter verbetering.

Naast de inhoudelijke feedback geven wij ook feedback op de presentatie. Het resultaat van een proefvisitatie is dan ook dat alle betrokkenen het accreditatieproces vol vertrouwen en goed voorbereid ingaan.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Tijdens de quickscan wordt de opleiding of de opleidingen snel en systematisch doorgelicht om de ‘accreditatiewaardigheid’ te beoordelen. Dit gebeurt door middel van gesprekken, documenten en een korte elektronische enquête. Het product van deze quickscan is een rapport waarin beargumenteerd staat aangegeven in hoeverre de opleiding ‘accreditatie-klaar’ is. Een reeks actiepunten geeft aan wat er nog moet gebeuren. 

De quickscan kan plaatsvinden ongeveer twee jaar na een accreditatie, als midtermreview, maar ook vlak voor het proces van het schrijven van het zelfevaluatierapport. 

Een Quickscan Accreditatie kost, afhankelijk van de grootte van de te scannen organisatie, tussen de €3000 en €6000.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Kwaliteitszorg

Een instelling van hoger onderwijs kan niet zonder onderwijsvisie. Immers, daarin staat opgeschreven welke resultaten u van het onderwijs verwacht. Wilt u een zo hoog mogelijk academisch niveau? Moet het onderwijs nauw aansluiten bij onderzoek? Of juist bij wat de arbeidsmarkt vraagt? 
Een instelling zonder duidelijke visie laat te veel over aan individuele opleidingen of docenten. Dat zorgt voor een onduidelijk profiel en onvoldoende controle op kwaliteit. 
Wij ondersteunen u bij het formuleren van een onderwijsvisie.

Docenten moeten de kans krijgen de onderwijsvisie in hun onderwijs uit te dragen. Dat vraagt tijd en geld, bijvoorbeeld voor scholing. Wij adviseren u over het implementeren van uw visie.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Een kwaliteitszorgsysteem waarborgt systematiek, samenhang, effectiviteit en nut van uw kwaliteitszorgactiviteiten. Een kwaliteitszorgsysteem vormt de weerslag van afspraken over activiteiten, samenhang tussen activiteiten, verdeling van verantwoordelijkheden  en consequenties voor het (personeels)beleid. Het ICLON kan u helpen bij de ontwikkeling van de systematische kwaliteitszorg die bij uw organisatie past.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Systematische bevraging van studenten naar hun ervaringen en meningen betreffende het onderwijs vormt een onderdeel van elk kwaliteitszorgsysteem. Deze evaluaties bieden aangrijpingspunten om, indien nodig, veranderingen of verbeteringen aan het onderwijs door te voeren. Anderzijds leveren ze geobjectiveerde informatie over de kwaliteit van het onderwijs zoals die door studenten wordt ervaren.

In de praktijk vindt evaluatie van onderwijsonderdelen of vakken veelal plaats door middel van (schriftelijk of digitaal) invullen van een vragenformulier door studenten direct na afloop van het gevolgde onderdeel. Andere methoden als observatie, panelgesprekken,  ‘peer’ evaluatie of inhoudsanalyse worden incidenteel ingezet.  

De evaluatie van meerdere samenhangende studieonderdelen, bijvoorbeeld een geheel studiejaar of een geheel curriculum vergt op een aantal punten een andere aanpak dan de vakevaluatie. Hier staat de samenhang van het onderwijsprogramma centraal: de mate waarin wordt voortgebouwd op eerder in de opleiding verworven kennis en vaardigheden. Worden onnodige verdubbelingen/struikelvakken voorkomen? Hoe is de opbouw van het curriculum? Is het onderwijs uitdagend/motiverend genoeg voor studenten? Hoe is de aansluiting op de beroepspraktijk/arbeidsmarkt? 

Het ICLON biedt ondersteuning bij zowel vak- als curriculumevaluaties.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Het ontwikkelen van een geheel nieuwe opleiding of het herontwerpen van een bestaande opleiding, vraagt om een systematische aanpak. Het ICLON kan u hierbij begeleiden. Resultaat is niet alleen een nieuw curriculum, het levert u tegelijkertijd de noodzakelijke hoofdstukken voor de Aanvraag Nieuwe opleiding voor de NVAO.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.