Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Zorgen voor een goed inductietraject op school

In een Professionele Leergemeenschap (PLG) een inductietraject opzetten of verbeteren.

Cursuscode 20222310

Het lerarenberoep is een mooi, maar ook complex beroep. Er is tijd nodig om dit beroep te leren. Goede begeleiding van startende leraren is daarbij cruciaal, want helaas verlaten te veel startende docenten na vijf jaar alweer het onderwijs. En dat betekent een groeiend kwalitatief en kwantitatief lerarentekort.

Goede driejarige ‘inwerk’-trajecten (inductietrajecten) zijn belangrijk om docenten te ondersteunen en de kans te vergroten docenten voor het onderwijs te behouden. Op initiatief van het ministerie OCW hebben veel scholen de afgelopen jaren zulke trajecten ontwikkeld.  Maar, op gezette tijden is het goed het inductietraject weer eens tegen het licht te houden:

 • Wat doen we goed?
 • Wat zouden we kunnen aanscherpen enwat ontbreekt er nog?
 • Hoe staat het met de omzetting van papier naar praktijk?
 • En, in hoeverre is het inductietraject voldoende geborgd?

Het ICLON kan scholen ondersteunen bij de reflectie op hun inductietraject of het ontwerpen daarvan.

Inhoud van de PLG

Alle scholen willen goede docenten die graag op de school werken en goed onderwijs verzorgen. Maar tussen scholen is er ook veel variatie in onderwijsvisie, programma’s en organisatie. Een inductietraject kent daardoor algemene kenmerken en tegelijkertijd schoolspecifieke kenmerken. Om aan deze overeenkomsten en verschillen tegemoet te komen, om optimaal maatwerk en samenwerking te realiseren, is ervoor gekozen om in een Professionele Leergemeenschap (afgekort PLG) te werken. In een PLG kunnen deelnemers samen ontwikkelen, maar wel afgestemd op de behoeften van de eigen schoolsituatie.

In bijeenkomsten wordt gewerkt aan de volgende vragen:

 1. Hoe krijgt het inductietraject op dit moment vorm in de praktijk? Wat zijn successen, wat zijn knelpunten? Wat mag/moet aangescherpt of ontwikkeld worden?
 2. In hoeverre speelt het inductietraject in op de verschillen tussen starters (denk aan docenten die net van de opleiding afkomen, zij-instromers en docenten die al ervaring hebben, maar nieuw op deze school zijn)?
 3. In hoeverre is het inductietraject geborgd? Kan dat eventueel beter?
 4. Hoe kan ‘Samen Opleiden en Inductie’ versterkt worden?

Doel

 • Het ontwikkelen van nieuwe of aangescherpte en geactualiseerde inductietrajecten per school;
 • Meer zicht krijgen op ondersteuningsbehoefte en -aanbod voor beginnende docenten;
 • Het creëren van een netwerk ten aanzien van inductie binnen de eigen regio.

Doelgroep

Alle scholen zijn welkom om voor de inductie verantwoordelijke deelnemers aan de PLG te laten deelnemen. Dat kunnen scholen zijn die nog beleid moeten ontwikkelen of scholen die juist hun beleid willen vernieuwen.

Werkwijze

De bijeenkomsten kennen een PLG-structuur waarbij wordt uitgegaan van de drieslag: Exploreren – Condenseren – Maken. Het delen van kennis en het samen maken staat centraal. Het zijn derhalve actieve bijeenkomsten.

Een PLG-bijeenkomst staat niet op zichzelf. Tussen de bijeenkomsten worden producten verder uitgewerkt, toegepast en/of besproken met collega’s op school die betrokken zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van het inductietraject.

Aantal scholen/deelnemers

Er kunnen maximaal 10 scholen per PLG deelnemen, waarbij er per school 2 collega’s kunnen participeren. Heeft u andere wensen dan kunt u dit bespreken met de coördinator drs. Wilma Kruithof w.m.kruithof@iclon.leidenuniv.nl

Tijd en plaats

 • 4 bijeenkomsten van twee uur;
 • Op een of meerdere van de deelnemende scholen;
 • In het schooljaar 2022-2023;
 • Op een dinsdag- of donderdagmiddag van 15 tot 17 uur (waarbij data nader te bepalen zijn in overleg met de deelnemers)

Tijdsinvestering

De PLG bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van het inductietraject op de eigen school. Te denken valt aan het maken van een schriftelijk programma, maar ook aan het voeren van gesprekken met betrokkenen, het coördineren en/of geven van een bijeenkomst/training. De totale tijdsinvestering is daardoor lastig in te schatten, maar reken op 25 uur minimaal.

Kosten

De kosten voor deze PLG voor maximaal 17 deelnemers bedraagt €1.075 per deelnemer van een opleidingsschool. Het voltarief (voor niet-opleidingsscholen) bedraagt €1.325 per deelnemer voor het schooljaar 2022-2023.

Aanmelden

Aanmelden kan met het online aanmeldformulier.

Bent u als school geïnteresseerd, stuur dan een mail naar nascholing@iclon.leidenuniv.nl en vraag naar de mogelijkheden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.