Universiteit Leiden

nl en

Dual PhD Centre

Over het programma

De dynamiek tussen onderzoek en beroepspraktijk vormt de rode draad in het universiteitsbrede duale doctoraatprogramma van dit centrum. Duaal promoveren is zeer intensief én biedt extra kansen. Daarom is voor deze groep deeltijdpromovendi door het Leiden University Dual PhD Centre een speciaal programma ontworpen. Met behulp van dit programma werken talentvolle docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samen met een promotor aan een dissertatie in combinatie met hun beroepspraktijk.

Drie fasen

Elke kandidaat doorloopt het duale promotieprogramma van het Dual PhD Centre dat bestaat uit drie fasen:

1) Oriëntatiefase (max. 3 maanden)
In deze kosteloze fase kijken de promovendus en het centrum gedurende drie maanden of het duale programma aan wederzijdse verwachtingen voldoet. De fase begint met het intakegesprek met de kandidaat over haar of zijn eerste, beknopte en veelal nog onvoldragen startnotitie over haar of zijn dissertatiethema en dissertatieplan. Bij het ontwerpen van de startnotitie kan het model onderzoeksvoorstel behulpzaam zijn. Nagegaan wordt of de plannen van de kandidaat kansrijk uitgewerkt kunnen worden. Een belangrijk aspect van de intake is de mogelijkheden die de kandidaat-promovendus heeft of kan krijgen om aan haar of zijn proefschrift te kunnen werken. Ook wordt onderzocht of deze enerzijds aansluiten bij haar of zijn opleiding en beroepservaring en anderzijds verbonden kunnen worden met de expertise van één van de wetenschapsdisciplines van de graduate schools en de specialisaties van één van de Leidse hoogleraren. De startnotitie, een gedetailleerd curriculum vitae en voorbeelden van eerder vervaardigde werkstukken/artikelen van de kandidaat zijn de ingrediënten voor dit eerste toetsmoment.

2) Pre-PhD fase (1 jaar)
Tijdens de pre-PhD fase participeert een kandidaat-promovendus in het speciaal ontworpen opleidingsprogramma en werkt hij/zij aan een gedetailleerd onderzoeksvoorstel. Meer informatie hierover vindt u hieronder en in de ‘Prospectus 2017 Pre-PhD Programme’.
In de pre-PhD fase volgt de kandidaat-promovendus speciaal ontworpen cursussen en workshops. Deze bestaan uit zowel verplichte vakken als keuzevakken. In deze fase wordt ook gezocht naar de meest geschikte inbedding in een wetenschapsdiscipline en graduate school van de Universiteit Leiden. De keuze van de juiste promotor en de goede graduate school is een belangrijke succesfactor bij een dissertatietraject. Onder haar of zijn leiding wordt het dissertatieplan verder ontworpen, wordt het onderzoek uitgevoerd en wordt het onderzoeksverslag geschreven. Na het volgen van de cursussen en workshops en na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door de beoogd promotor en de staf wordt de pre-PhD fase afgerond. Kandidaat-promovendi krijgen hiervoor een bewijs van deelname.

3) PhD fase (3-4 jaar)
De promovendus schrijft zich conform de stappen van het promotiereglement van Universiteit Leiden in bij de graduate school van de faculteit van de hoogleraar. De promovendus wordt begeleid door de promotor en een wetenschapper van het duale PhD centrum. Ten minste 30% van de werkweek wordt besteed aan het promotietraject. Belangrijk is dat er focus en concentratie kan ontstaan. Daarom moet de beschikbare tijd voor de dissertatie worden gebundeld in aaneengesloten perioden. De uiteindelijke duur van deze fase hangt af van de competenties en opzet van het onderzoek. Het doel is een compact en zo kort mogelijk traject te ontwerpen.

Maatwerk en wetenschappelijke omgeving

Het duale dissertatieprogramma richt zich op de bijzondere omstandigheden en wensen van promovendi die in combinatie met de beroepspraktijk aan een proefschrift of dissertatie willen werken. Omdat de groep van duale promovendi, hun omstandigheden en hun thema’s een grote diversiteit laten zien, en de Universiteit Leiden een kleinschalige en persoonsgerichte aanpak voorstaat, karakteriseert het programma zich door ‘maatwerk’. Het Centrum heeft een wetenschappelijke omgeving gecreëerd met o.a. een huisbibliotheek en toegang tot de digitale catalogus van de universiteitsbibliotheek in Leiden. Ook is er een digitale leeromgeving voor de duale promovendi: Blackboard.  

Promotiecontract

Met de promovendus en werkgever wordt aan de start van de pre-PhD fase een promotiecontract afgesloten dat afgestemd is op individuele wensen en omstandigheden. Dit contract vult de algemene regels van het promotiereglement van de Universiteit Leiden aan. De kosten zijn afhankelijk van de competenties en kennis van de promovendus, en de aard en duur van het dissertatieonderzoek. Voor verschillende beroepsgroepen bestaan scholings- en onderzoeksfondsen en andere subsidiemogelijkheden waarmee de kosten al dan niet volledig kunnen worden gefinancierd.