Universiteit Leiden

nl en

Verdiepingscursus Europese Subsidieregelingen

Nederland ontvangt sinds jaar en dag Europese subsidies vanuit de EU die vervolgens door nationale bestuursorganen worden verstrekt. Met deze Europese subsidies doen zich veel problemen voor. Deze problemen worden onder meer veroorzaakt door het feit dat het Europese subsidierecht op veel punten niet overeenstemt met het Nederlandse subsidierecht.

Docent
Mr.dr. J.E. van den Brink  (Hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht, Universiteit Maastricht)

Hoewel de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht in veel gevallen van toepassing is, kunnen de daarin neergelegde bepalingen daarom niet altijd onverkort worden toegepast. In deze cursus komt aan de orde welke valkuilen bestaan in het kader van de verstrekking van Europese subsidies. De cursus richt zich op diegenen die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan dat Europese subsidies verstrekt, de rechterlijke macht die zich bezighoudt met het beslechten van geschillen inzake EU-subsidies, op subsidieadviseurs, subsidieontvangers en advocaten.

Vertrekpunt vormt de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving die geldt voor het verstrekken van EU-subsidies in de programmaperiode 2014-2020 en de potentiƫle spanningen daartussen. Vragen als: welke consequenties heeft het transparantiebeginsel voor de verdeling van schaarse Europese subsidies?, hoe om te gaan met Europese soft law?, welke subsidieverplichtingen moeten in de regeling worden neergelegd? en in hoeverre kunnen Europese subsidies worden ingetrokken en teruggevorderd in geval van onregelmatigheden? komen aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan de zogenoemde revolverende fondsen.

De docente is als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht en zeer ervaren in het onderwijzen van het Europees subsidierecht. In december 2012 is zij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een onderzoek naar de uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Bovendien heeft de docente ook in de praktijk met Europese subsidies gewerkt. Door haar ervaring is het mogelijk u goed te begeleiden in het leggen van een gedegen basis voor activiteiten waarbij kennis van het Europees subsidierecht noodzakelijk is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.