Universiteit Leiden

nl en

Research project

City Deal Kennis Maken: Leren met de Stad Leiden

Hoe kan de City Deal Kennis Maken bijdragen aan het formuleren van maatschappelijk relevant onderzoek dat de stad in al haar diversiteit centraal stelt? In de stad Leiden zijn burgers momenteel maar in beperkte mate betrokken bij het bepalen van de agenda van de lokale City Deal Kennis Maken. Dit onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van mechanismen waarmee in deze lacune kan worden voorzien. Het gaat daarbij om het erkennen van complementaire maar ook overlappende belangen.

Contact
Erik de Maaker
Partners

Gemeente Leiden

MSc Cultural Anthropology and Development Sociology: Policy-oriented research internship (in Dutch)


Leren met de stad, door de stad, voor de stad

De door Leiden in 2017 ondertekende City Deal Kennis Maken, met als thema ‘Leren met de Stad’, heeft als doel om zogeheten quadruple helix samenwerkingsverbanden in te zetten om maatschappelijke problemen op te lossen. Met het creëren van synergie tussen professionals, kennisinstellingen, burgers en de gemeente, zou de stad Leiden als geheel moeten kunnen profiteren van de bij aanwezige kennis. De kennisinstellingen zouden hier baat bij hebben doordat hen dit een stevigere binding met de samenleving oplevert. Ondanks goede intenties blijkt dit in de praktijk een weerbarstig proces, want hoe worden de thema’s bepaald waar de samenwerking zich op richt? Als de belangen van de partners uiteenlopen, kan dat de onderlinge samenwerking bemoeilijken. Zo kan er vanuit de gemeente veel behoefte zijn aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten ten aanzien van specifieke beleidsvoornemens, terwijl daarvoor onder studenten en/of docenten van een onderwijsinstelling waarmee samengewerkt wordt weinig interesse bestaat. Andersom kan zo’n onderwijsinstelling ook een agenda hebben die niet aansluit op de kennis behoeften van de gemeente. En hoe kunnen burgers thema’s agenderen die in de samenwerking centraal komen te staan? Dit onderzoek wil met name mechanismen ontwikkelen waardoor de gemeente Leiden en de kennisinstellingen beter in kunnen spelen op de behoeften van Leidse burgers. Het trachten te verkleinen, en waar mogelijk overbruggen, van de kloof tussen burgers en overheid is niet alleen relevant in de Leidse context, maar ook van groot belang voor steden elders in Nederland die onderdeel zijn van het City Deal Kennis Maken netwerk.

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CA/OS) werkt sinds enkele jaren intensief samen met de gemeente Leiden, met name ten aanzien van de complexe maatschappelijke problemen die spelen in Leidse ‘achterstandswijken’. De onderzoeksprojecten die de afgelopen jaren reeds door Master studenten CA/OS zijn uitgevoerd hebben elk tot doel gehad om bij burgers ‘achter de voordeur’ te komen, en daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de relatie tussen burgers en de gemeente Leiden. Hoe ervaren bewoners de maatschappelijke problemen die door de vele hulpverleningsinstanties geïdentificeerd worden? Wat speelt er volgens de bewoners zelf, en hoe kunnen zij daadwerkelijk en agenderend onderdeel worden van de rijke leeromgeving die ‘Leren met de Stad Leiden’ wil creëren?

Dit onderzoeksproject heeft tot doel om mechanismen te ontwikkelen waardoor er meer ruimte komt voor wijkbewoners om bij te dragen aan de onderzoekagenda’s. Als maatschappelijke vraagstukken ook van onderop geagendeerd kunnen worden, gaan burgers een actiever onderdeel van het project vormen, en zal het bestuurlijk draagvlak toenemen. Ook kan dit de relevantie van de samenwerkingsverbanden voor de deelnemende kennisinstellingen vergroten. Naarmate er een betere koppeling tot stand komt tussen vraagstuk en onderwijsinstelling, en onderzoeksprojecten een effectievere invulling krijgen, kan er meer continuïteit ontstaan tussen projecten, waardoor deze op elkaar voort kunnen bouwen.

This website uses cookies.  More information.