Logo Universiteit Leiden.

nl en

Studium Generale & YAL

De YAL heeft een eigen lezingenserie! In samenwerking met Studium Generale organiseren we een lezingenserie getiteld 'Young Academy Leiden'.

In deze nieuwe, bruisende reeks lezingen presenteren YAL-leden en andere jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden de meest actuele inzichten uit hun vakgebied aan een breder publiek.

De Young Academy Leiden-lezingenserie creëert een podium voor jonge wetenschappers. Al zijn de thema’s binnen deze reeks divers, de gemene deler is het enthousiasme dat deze jonge onderzoekers hebben voor de wetenschap en de vertaalslag van hun werk naar de maatschappij. Tijdens elke lezing zal een jonge onderzoeker baanbrekend onderzoek bespreken en bediscussiëren wat de uitkomsten ervan betekenen voor onze samenleving.

De lezingenserie start in februari 2020. Voor meer informatie over de lezingen, zie het overzicht hieronder. 

Let op:  Vooralsnog zijn alle YAL-lezingen in samenwerking met Studium Generale uitgesteld wegens de maatregelen tegen het corona virus.

Young Academy Leiden-lezingen

Dit evenement is uitgesteld wegens de maatregelen tegen het coronavirus.

Sinds meer dan drie jaar is Europa in de ban van de Brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de European Unie is echter niet alleen een intra-Europese problematiek. Integendeel heeft de Brexit een weerslag van mondiale reikwijdte. Ten eerste zullen honderden van internationale akkoorden die door de EU met derde landen zijn gesloten niet meer op het VK van toepassing zijn. Ten tweede moeten de relaties tussen de EU en het VK in internationale organisaties zoals de WTO worden ontrafeld. Ten derde moeten de EU en het VK hun toekomstige betrekkingen vormgeven, inclusief de manier waarop ze op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid willen blijven samenwerken. Dus ook na het officiële einde van het Britse EU-lidmaatschap zijn veel vragen over de plaats van het VK en de EU op het wereldtoneel nog lang niet beantwoord.

Spreker

Dr. Joris Larik, universitair docent aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij doceert diverse vakken binnen de International Justice specialisatie van Leiden University College The Hague, waaronder vergelijkend constitutioneel recht en het recht der externe betrekkingen van de Europese Unie, en internationaal recht binnen de Master International Relations and Diplomacy.

Tijd en Plaats

Woensdagavond 18 maart
19.30-21.00 uur
Zaal 019
Lipsius
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree
Geen aanmelding nodig

Dit evenement is uitgesteld wegens de maatregelen tegen het coronavirus.

In Nederland verblijven er op dit moment ca. 20.000 kinderen in pleegzorg. Pleegzorg is een unieke vorm van jeugdhulpverlening waarbij kinderen die niet thuis kunnen wonen toch in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Maar hoe wordt er besloten dat een kind niet langer thuis kan blijven wonen? En is pleegzorg dan wel het beste alternatief? In deze lezing zal dr. Anouk Goemans ingaan op de besluitvorming rondom pleegzorg, de effectiviteit van pleegzorg en de uitdagingen die we tegenkomen als we hiernaar onderzoek willen doen.

Spreker

Dr. Anouk Goemans is universitair docent bij de afdeling Pedagogisch Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op kwetsbare kinderen en gezinnen. Anouk voert onder andere projecten uit naar kindermishandeling, pleegzorg en pesten.

Dit evenement is uitgesteld wegens de maatregelen tegen het coronavirus.

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in de afgelopen decennia in rap tempo voltrokken. Met relatief nieuwe ontwikkelingen als het ontstaan van de platformeconomie lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de trend van flexibilisering in de komende jaren verder zal worden voortgezet.

In deze lezing zal professor Van Vliet eerst de oorzaken van flexibilisering bespreken. Onder andere de arbeidsmarkteffecten, veelal begrepen als het verdwijnen van banen in krimpsectoren en het opkomen van nieuwe banen in groeisectoren, van globalisering en technologische vooruitgang.  Een effect van globalisering en technologische vooruitgang – dat tot op heden nog relatief weinig aandacht heeft gekregen, maar waar Leidse economen nu onderzoek naar doen – is dat deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een toename van flexibele vormen van arbeid. Bovendien vormt de interactie tussen globalisering en technologische vooruitgang enerzijds en bestaande instituties (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de ontslagbescherming) anderzijds een belangrijk nieuw inzicht om de relatief sterke mate van flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt te verklaren.

Vervolgens zal professor Van Vliet denkrichtingen verkennen voor de toekomstige beleidsvorming op dit terrein. Daarbij zullen ook recente beleidsvoorstellen worden bekeken, zoals de voorstellen die recent zijn gepubliceerd door de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap).

Spreker

Prof. dr. Olaf van Vliet is hoogleraar Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief aan de Afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Hij is hoofd van de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden.   

Over Studium Generale

Studium Generale organiseert brede, academische activiteiten, zoals lezingen, symposia, filmvertoningen en debatten.

Het programma van Studium Generale is bedoeld voor studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden. Studium Generale wil een grotere belangstelling voor de wetenschappen wekken, meer inzicht geven in de samenhang tussen verschillende wetenschappen, bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontplooiing en een beter begrip laten ontstaan van de relatie tussen wetenschap en samenleving.

Afgelopen lezingen

Politieke peilingen worden veel gebruikt om een duiding te geven aan de electorale strijd tussen politieke partijen en om inzicht te geven in de opinie van burgers over actuele vraagstukken. In een peiling ondervraag je een beperkte groep mensen om iets te kunnen zeggen over de hele groep, bijvoorbeeld alle kiezers. Dat is een krachtig instrument, maar peilingen zijn niet onomstreden: regelmatig blijken er verschillen tussen slotpeilingen en de verkiezingsuitslag. Betekent dit dat kiezers peilingen maar beter links kunnen laten liggen? Universitair hoofddocent Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer (een gemiddelde van peilingen), besprak hoe je peilingen als kiezer kunt gebruiken en welke valkuilen je daarbij beter kan vermijden.

Deze website maakt gebruik van cookies.