Logo Universiteit Leiden.

nl en

YAL-leden

Lees hier alles over YAL-lidmaatschap en de leden van de Young Academy Leiden.

YAL-lidmaatschap

De Young Academy Leiden is een platform voor jonge academici aan het begin van hun carrière. Elk jaar worden er nieuwe leden gekozen. Om lid te worden moet je niet langer dan acht jaar geleden zijn gepromoveerd.

De YAL is in 2019 begonnen met 13 leden. In zowel 2020 als 2021 zijn daar zes leden bij gekomen en we zullen de komende jaren groeien naar een aantal leden dat tussen de 25 en 30 ligt. YAL-lidmaatschap is voor een periode van vijf jaar. Voor vertrekkende leden komen jaarlijks nieuwe leden in de plaats.

Overzicht van de huidige YAL-leden

Onderzoeksgebied: Computationele Biologie (Leids Universitair Medisch Centrum) 

Ik ben een computationeel bioloog met expertise in het gebruik van machine learning om complexe vragen in de biomedische wetenschappen aan te pakken. Ons lab is geïnteresseerd in het begrijpen hoe genetische en omgevingsfactoren de moleculaire toestand van cellen en weefsels beïnvloeden. We gebruiken eencellige technologieën om de moleculaire profielen van duizenden cellen te meten en ontwikkelen computationele algoritmen om complexe vragen te beantwoorden: Welke genen bepalen de celidentiteit? Hoe verhouden cellen uit verschillende datasets zich tot elkaar? Wat verschilt tussen cellen van gezonde en zieke weefsels? Kunnen we de cellulaire respons op medicijnen en vaccins voorspellen? Waarom beïnvloeden genetische mutaties een specifiek celtype? Ons uiteindelijke doel is het identificeren van moleculaire doelwitten met een hoge specificiteit om de diagnose te verbeteren en de ontwikkeling van behandelingen te begeleiden. We werken in brede gebieden van de biologie, waaronder: (i) neuronale diversiteit in de hersenen, (ii) celtype-specifieke effecten van neuromusculaire ziekten, en (iii) (dys)regulatie van het immuunsysteem. 

Door het grootste deel van mijn academische carrière op het snijvlak van biologie en informatica te werken, heb ik de complementariteit van de kennisuitwisseling tussen de twee disciplines gerealiseerd. Ik heb geleerd dat de meeste doorbraken van buiten het veld komen, en als zodanig moeten onderzoekers buiten de grenzen van disciplines denken. Toch is het vaak moeilijk om over deze grenzen heen te gaan en interdisciplinair werk geaccepteerd te krijgen door collega's in gevestigde vakgebieden. Via YAL hoop ik de waarde van interdisciplinair onderzoek te promoten en te werken aan het ontwerpen van evaluatiekaders die passen bij interdisciplinaire onderzoekers. Verder ben ik geïnteresseerd in het ontwikkelen van concrete richtlijnen binnen de Universiteit Leiden en het LUMC voor het aantrekken en integreren van internationale onderzoekers met diverse achtergronden. Alleen door diversiteit kunnen we zorgen voor een continue concurrentie van onderzoek in Leiden. 

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Internationale betrekkingen en de VS (Faculteit der Geesteswetenschappen)

Ik ben een historicus gespecialiseerd in de Verenigde Staten en heb een grote interesse in hedendaagse internationale betrekkingen. In mijn onderzoek en onderwijs houd ik me bezig met grote vragen over hoe de rol van Amerika in de wereld zich verhoudt tot zijn binnenlandse politiek en intellectuele leven. Welke ideeën en fundamentele denkpatronen liggen ten grondslag aan het buitenlands beleid van Amerika? Hoe kunnen we de ‘liberale internationale wereldorde’, die Amerika volgens sommigen zou hebben gecreëerd en standhoudt sinds de Tweede Wereldoorlog, het beste begrijpen? En in hoeverre zijn Amerikanen door de geschiedenis heen anders gaan denken over grenzen als een bemiddelende kracht tussen henzelf en de rest van de wereld?

Als lid van de Young Academy Leiden hoop ik bij te dragen aan een infrastructuur binnen de Universiteit Leiden die publieke betrokkenheid bevordert en waardeert. Momenteel zijn er veel vragen over de rol die wetenschappelijke expertise speelt in onze samenleving. De beste manier voor academici om hier een antwoord op te vinden is het opdoen van vaardigheden die hen in staat stellen om constructief en productief deel te nemen aan de publieke sfeer. De Young Academy Leiden heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan een nieuwe generatie van jonge academici die deze uitdaging aan kan gaan. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s manieren te vinden om dit te bewerkstelligen.

Voordat ik naar Leiden kwam, werkte ik als teaching fellow bij de Defensie Academie van het Verenigd Koninkrijk, als ambtenaar in het Cabinet Office en als gastdocent op de Harvard Kennedy School.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Ontwikkeling van het brein tijdens adolescentie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair hoofdocent bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Als wetenschapper ben ik getraind in zowel cognitieve neurowetenschap als ontwikkelingspsychologie. In mijn onderzoek kijk ik naar de ontwikkeling van ons brein in relatie tot keuzegedrag en leren in een sociale omgeving tijdens de adolescentie. Met een NWO–ORA beurs onderzoek ik de ontwikkeling en de mogelijkheden van sociaal leren tijdens de adolescentie. De focus ligt op het creëren en begrijpen van leermogelijkheden in sociale situaties, waarin we leren van, met en over andere mensen. Daarnaast onderzoek ik deze vragen ook in jongeren met ontwikkelingsproblemen, zoals jongeren met ADHD. Met mijn onderzoek wil ik uiteindelijk handvatten bieden om leren en sociaal leren te versterken in jongeren. Ik geef zelf les in de Psychologie master, en ben naast docent ook mentor voor studenten en adjunct-directeur van de onderzoekmaster Psychologie. Ik wil het platform dat de YAL biedt voor jonge onderzoekers zichtbaarder en vindbaarder te maken. Mijn doel in YAL is om jonge onderzoekers bij elkaar te brengen en mentoring, samenwerkingen, outreach en interdisciplinariteit te stimuleren.

Bezoek mijn persoonlijke pagina.

Onderzoeksgebied: Cognitieve neurowetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Als cognitief neurowetenschapper bestudeer ik hoe we keuzes maken over de wereld die we om ons heen zien. Voordat ik me aansloot bij de Universiteit Leiden als universitair docent deed ik onderzoek naar hoe onze perceptie bevooroordeeld is door keuzes die we in het verleden hebben gemaakt (gedurende mijn PhD in Amsterdam en Hamburg) en hoe we muizen als een model kunnen gebruiken om besluitvorming in populaties hersencellen te bestuderen (als postdoc op het CSHL in New York). Met mijn onderzoeksgroep onderzoek ik de manieren waarop besluitvorming voortdurend verandert. We gebruiken computationele modellering om vragen te beantwoorden zoals: Hoe verandert de variabiliteit in breincellen naarmate we ouder worden? Hoe kunnen de opwindingssystemen van de hersenen ons 'overbrengen' naar perioden waarin we het meest betrokken zijn? Hoe werken onze beslissingen uit het verleden samen met langzame fluctuaties in de interne toestand, om vorm te geven aan de manier waarop we de wereld interpreteren? En wat kunnen we leren van verschillende besluitvormingsmechanismen zoals mensen, dieren en AI?

De afgelopen jaren ben ik in toenemende mate bezorgd geworden over de klimaatcrisis. Ik zie het als de plicht van de wetenschapper om onderdeel te zijn van deze urgente, maatschappelijke kwestie, niet alleen als burgers maar ook als onderzoekers, onderwijzers en leden van onze professionele gemeenschappen. Universiteiten spelen een cruciale rol in het doen van onderzoek, het onderwijzen en het goede voorbeeld geven (als duurzame organisaties) en jonge academici die aan het begin van hun carrière zijn hebben een cruciale stem in discussies over onze collectieve toekomst. Als lid van Young Academy Leiden zie ik er naar uit om een visie te creëren voor een duurzame universiteit in de toekomst in het licht van de 21e-eeuwse uitdagingen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Culturele Antropologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoeksprojecten gaan over de wederopbouw na de tsunami van 2004, HIV/AIDS en levenseindezorg in Indonesië. Ik bestudeer de sociaal-culturele en psychologische aspecten van hoe mensen omgaan met een grote crisis in hun leven en kijk in het bijzonder naar hoe ze daarbij narratieven gebruiken in morele en sociale dilemma’s. Vanaf september 2020 zal ik een ERC Starting Grant project leiden met de titel “Globalizing Palliative Care? A Multi-sited Ethnographic Study of Practices, Policies and Discourses of Care at the End of Life”. Ik ben co-editor van Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh (Brill 2015) en recent verscheen mijn monografie, After the Tsunami: Disaster Narratives and the Remaking of Everyday Life in Aceh (University of Hawai’i Press 2019).

Met de Young Academy Leiden wil ik bijdragen aan interdisciplinaire en internationale samenwerking, door de vertaalslag tussen disciplines te vergroten en door de mogelijkheden om maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te bestuderen te bevorderen. Ik richt me daarnaast ook op beleidsdiscussies, met name op het gebied van carrièrepaden en –perspectieven voor jonge onderzoekers, in het bijzonder vrouwen in de wetenschap.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Wereldwijde urbanisatie (Faculteit der Geesteswetenschappen)

Ik ben universitair docent bij de onderzoeksgroep Middle Eastern Studies aan de Universiteit Leiden. Als antropoloog ben ik breed geïnteresseerd in stedelijke ruimtes, inkomensongelijkheid, en de politiek van planning- en ontwikkelingsregimes. Mijn onderzoek gaat over actuele problemen in een tijd van wereldwijde urbanisatie en groeiende protesten over ongelijke toegang tot belangrijke middelen. Mijn voornaamste veldwerklocatie is Noord-Afrika geweest, waar ik mij bijna tien jaar op Marokko heb gericht – aanvankelijk werkend met ontwikkelingsorganisaties en daarna wetenschappelijk onderzoek verrichtend naar bovengenoemde onderwerpen.

Ik kom oorspronkelijk uit Roemenië en heb een bachelordiploma van Harvard University en een PhD van SOAS, University of London. Mijn onderzoek is gesubsidieerd door onder meer de Wenner-Gren Foundation, de UK ESRC en de Foundation for Urban and Regional Studies.

In mijn rol binnen de Young Academy Leiden wil ik mijn expertise en interesse inzetten om samen tot een outreach-agenda te komen die bijdraagt aan verdere popularisatie en creatieve verspreiding van wetenschappelijke kennis binnen de samenleving. In een tijd waarin experts en expertise onder toenemende druk staan, is het belangrijk om gesprekken tussen onderzoeksgroepen op gang te brengen en onze academische inzichten met elkaar te delen. Tegelijkertijd hoop ik, in samenwerking met mijn collega’s, een bijdrage te leveren aan de gesprekken over universitaire beleid en deel te nemen aan de hoognodige debatten over arbeidsomstandigheden in de academische wereld om zo carrièreperspectief te kunnen bieden aan jonge wetenschappers – vooral degenen uit minderheidsgroepen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebebied: Mentale gezondheid (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent Klinische Psychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, na een doctoraat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Berlijn, en vier jaar methodologische postdocs aan de KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam. Mijn interesses liggen op het snijvlak van de geestelijke gezondheidswetenschap en de datawetenschap, dat wil zeggen: hoe je geestelijke gezondheidsproblemen het beste kunt begrijpen, meten, modelleren en classificeren. Om dit te doen, conceptualiseer ik geestelijke gezondheid en ziekte als opkomende eigenschappen die voortkomen uit complexe, dynamische, transdiagnostische, biopsychosociale systemen, in plaats van als duidelijk omlijnde categorieën met eenvoudige oorzaken. Als medeoprichter van de Open Science Community Leiden ben ik ook geïnteresseerd in het verbeteren van cumulatieve psychologische wetenschap door middel van open science-praktijken. Als ik niet aan het werk ben, geniet ik van het maken en nabewerken van foto's, reizen, zingen, koken, lezen en bord- en rollenspellen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Wiskundige analyse, in het bijzonder niet-commutatieve meetkunde en operatoralgebra's

Ik ben universitair docent in de groep Analyse en Dynamische Systemen aan de Universiteit Leiden. Ik ben geïnteresseerd in het gebied van operator algebra's, dat bijna een eeuw geleden ontstond uit het werk aan de wiskundige grondslagen van de kwantummechanica. Voor mij is wiskunde een taal, een instrument om de wereld om ons heen te beschrijven en te begrijpen. Dit maakt dat ik geïnteresseerd ben in intra- en interdisciplinaire samenwerking, binnen de wiskunde en met andere wetenschappen, en in het begrijpen welke implicaties wiskundige resultaten op mijn vakgebied kunnen hebben op bredere vraagstukken.

Ik ben gepassioneerd door het publieksbereik van wetenschap en wiskunde. Ik ben lid van de RPA-commissie (raising public awareness) van de European Mathematical Society (EMS) en plaatsvervangend lid van de standing committee van de European Women in Mathematics association.

Ik kijk ernaar uit om samen met de andere leden van de Young Academy Leiden te werken aan vraagstukken met betrekking tot interdisciplinair onderzoek, en aan de kwestie van publieke bewustwording van wetenschap. Als eerstengeneratie academica geloof ik sterk dat men zich bij het populariseren van de wetenschap ook moet richten op inclusiviteit en diversiteit, door alle verschillende manieren waarop men wetenschapper kan zijn en worden te benadrukken.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Organisatiepsychologie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

Ik ben als universitair hoofddocent Organizational behavior werkzaam bij de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar groepsdynamiek, de werk-privébalans en medewerkerswelzijn. In mijn onderzoek probeer ik vragen als “is stress altijd slecht?” en “wat stelt individuen in staat om een goede balans te vinden tussen werk en gezin?” te beantwoorden. Mijn onderzoek laat het belang van sociale steun zien en verkent hoe werknemers een supportnetwerk op werk en daarbuiten kunnen bouwen om hun welzijn te waarborgen. Ik besteed ook aandacht aan de specifieke uitdagingen waar tweeverdieners mee te maken hebben bij het combineren van verplichtingen thuis en op het werk.

Mijn expertise sluit nauw aan bij belangrijke (personeels)beleidsvraagstukken. Op die manier hoop ik bij te dragen aan een van de doelen van Young Academy Leiden, namelijk om beleid van de Universiteit Leiden te voeden en een belangrijke gesprekspartner te worden van het College van Bestuur en andere partijen binnen deze universiteit.

Als organisatiepsycholoog aan de rechtenfaculteit heb ik persoonlijk ervaren hoe waardevol het kan zijn om voorbij de grenzen van je eigen discipline te kijken. Ik heb de motivatie om mijn sociaalwetenschappelijke achtergrond en kennis van empirische methoden te benutten ten behoeve van interdisciplinair onderzoek. Ik wil dit enthousiasme delen binnen de Young Academy Leiden. Ik ben vastberaden om interfacultaire samenwerkingen binnen de Universiteit Leiden te bevorderen en ik wil dat Young Academy Leiden op dat vlak een voorbeeld wordt.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksveld: Kunstmatige intelligentie en Machine learning 

Ik ben assistent-professor op het Leiden Institute of Advanced Computer Science.  

Mijn onderzoek focust zich op kunstmatige intelligentie en machine learning, en hoe we deze technieken op een veilige en betrouwbare manier in onze beschaving kunnen integreren.  

Mijn onderzoeksvisie is dat we (i) onderdelen van de kunstmatige intelligentie systemen moeten automatiseren waar we geen menselijke experts nodig hebben, en (ii) absoluut menselijke experts moeten integreren in deze systemen waar ze een verschil kunnen maken of fouten kunnen voorkomen.  

Ik werk op het doel van automatisering door mijn onderzoek in AutoML, waar ik met mijn team systemen bouw die arbeidsintensieve taken, zoals het kiezen van het juiste algoritme en hyperparameters, automatiseert; dit is iets waar menselijke experts weinig verschil kunnen maken, en ze kunnen hun tijd beter elders investeren. 

Samen met mijn team werk ik aan het doel van het integreren van menselijke experts in deze systemen door ons onderzoek aan betrouwbare kunstmatige intelligentie.  

Om dit voor elkaar te krijgen zullen we de 'black box' moeten openen, en deze systemen op een beter niveau moeten laten interacteren en communiceren met de menselijke experts, bijvoorbeeld door transparanter te zijn over de onzekerheid van bepaalde voorspellingen.  

Samengevat, kunstmatige intelligentie systemen moeten interpreteerbaar, transparant en robuust zijn.  

Sinds mijn Ph.D. was ik betrokken bij het oprichten van OpenML, een online platform dat machine learning transparanter probeert te maken. 

 

Betere integratie van kunstmatige intelligentie en onze samenleving heeft het potentieel om onze samenleving op veel verschillende manieren beter te maken, bijvoorbeeld met bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, honger in de wereld en de zoektocht naar medicijnen.  

Krachtige systemen hebben echter ook altijd een gevaar, en kunnen voor de verkeerde doeleinden worden gebruikt. 

Recent zagen we de impact van zogenaamde 'deep fakes' en 'filter bubbles' (fabeltjes fuiken) op onze democratische processen.  

Daar komt bij dat de uitvoer van deze systemen op een verkeerde manier kan worden geïnterpreteerd, wat mogelijk bepaalde groeperingen binnen onze samenleving oneerlijk benadeeld.  

Ik geloof dat een sterkere communicatie tussen de wetenschap en de samenleving deze problemen op zijn minst deels kan verhelpen,  

en hoop dat ik bij YAL mijn expertise op deze onderwerpen kan inzetten om deze beter te communiceren en het publieke debat te ondersteunen. 

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Sociolinguïstiek en Linguïstische Antropologie

Op dit moment ben ik universitair docent op de Universiteit Leiden en onderdeel van Leiden University Centre for Linguistics. Door mijn achtergrond in zowel linguïstiek als antropologie richt mijn onderzoek zich in grote lijnen op hoe taal en andere vormen van communicatie kruisen met sociale en politieke kwesties zoals nationalisme, migratie en verstedelijking. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de focus verschuiven van hoe sprekers sociale betekenis creëren, wat voornamelijk door sociolinguïsten gedaan wordt, naar in plaats daarvan het belang van luisteren benadrukken. Het gros van mijn veldwerk heb ik gedaan in Oslo en Noorwegen, door te kijken hoe mensen de verschillende relaties en interacties die plaatsvinden tussen zowel individuele burgers, als tussen burger en overheid, bezien, om zo een eerlijkere en milieuvriendelijkere welvaartstaat te creëren. Recentelijk heb ik politieke projecten uit Noorwegen en Nederland onderzocht om te kijken wat ze ons kunnen vertellen over de relatie tussen communicatie, in het specifiek vormen van luisteren, en democratie.

Mijn eigen onderzoek heeft altijd verscheidene academische disciplines overbrugd en ik doceer voornamelijk in multidisciplinaire programma’s. Als lid van Young Academy Leiden is het mijn intentie om met deze ervaringen jongere academici te helpen banden te leggen om andere onderzoekers te ontmoeten in andere disciplines en faculteiten om zo interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Daarnaast kijk ik er naar uit om met mijn eigen collega’s deel te nemen aan beleidsdebatten binnen de Universiteit. Het is mijn plan om mijn expertise op het gebied van taal, macht en nationalisme in te zetten in discussies rondom de uitdagingen van internationalisering.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Leren en gedragsproblemen in het onderwijs (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Op dit moment ben ik een ontwikkelings- en onderwijspsycholoog, die werkt als een universitair docent op het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Mijn onderzoek focust zich op de leerproblemen van kinderen en het bepalen van de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. In het bijzonder onderzoek ik het gebruik van verschillende soorten en combinaties van beoordelingsmethoden om de meest effectieve instructie-interventies te bepalen, waarbij ik gebruik maak van geautomatiseerde tests en digitale logbestandanalyse voor innovatieve benaderingen. Als zodanig is interdisciplinariteit een centraal thema geweest tijdens mijn academische reis, omdat het combineren van kennis uit verschillende vakgebieden mijn onderzoek enorm heeft verrijkt.

Als lid van YAL is het mijn primaire doel om het gemeenschapsgevoel te benadrukken en te versterken binnen de academische wereld. Ik geloof dat het essentieel is om de interpersoonlijke verbindingen en relaties buiten de grenzen van laboratoria, instituten, faculteiten en universiteiten te koesteren. Door het faciliteren van nieuwe connecties hoop ik jonge academici te helpen met het vinden van bondgenoten uit diverse disciplines om hun werk te verbeteren of ervaringen te delen als jonge onderzoekers.

Buiten de academische sferen, zie ik ook het belang in van sterke banden tussen de academische wereld en onze maatschappij. Daarom zet ik mij in voor het ondersteunen van het bereikverbreding en effectieve wetenschapscommunicatie. Het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en de samenleving is van cruciaal belang, en als lid van de YAL zet ik mij in voor het bevorderen van outreach-activiteiten, die wetenschappelijke kennis voor iedereen toegankelijk en nuttig maken, en een dialoog tussen wetenschappers en de samenleving faciliteren. Samen kunnen we een positieve impact creëren en bijdragen aan de wetenschap en de samenleving.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Vergelijkend, EU en Internationaal Recht (Faculteit Governance and Global Affairs)

Ik ben universitair docent vergelijkend, EU- en internationaal recht aan de Faculteit Governance and Global Affairs. Ik ben gespecialiseerd in de externe betrekkingen van de EU, de internationale gevolgen van de Brexit en hervormingsinspanningen op het gebied van global governance.

Ik ben auteur van Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law (OUP 2016), coauteur van ASEAN’s External Agreements: Law, Practice and the Quest for Collective Action (CUP 2015), en co-redacteur van Just Security in an Undergoverned World (OUP 2018). Mijn werk is diverse malen bekroond, onder meer met de Manfred Wörner Essay Award van de NAVO en de Mauro Cappelletti Prize for the Best Doctoral Thesis in Comparative Law van het European University Insitute. Ik voer geregeld extern gefinancierde onderzoeks- en onderwijsprojecten uit. Ik ontving o.a. een Fulbright-Schuman Grant, een Leiden Global Interactions Breed Grant, subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Ik verschijn regelmatig in de media, o.a. met interviews en opiniestukken voor BBC World Service, CBC NewsCGTN America, EU Observer, The Guardian, The Hill, Radio New Zealand, Trouw, de Volkskrant, en Xinhua.

Lid zijn van de Young Academy Leiden is een unieke gelegenheid om beter te begrijpen hoe onze universiteit als geheel werkt – en hoe het nog beter kan. Als co-coördinator van de YAL Wetenschaps- en onderwijsbeleid werkgroep volg ik de verschillende uitdagingen waarmee het hoger onderwijs vandaag de dag wordt geconfronteerd, en hoe vooral jonge wetenschappers hierdoor worden geraakt. Dit betreft bijvoorbeeld bezuinigingen, internationalisatie en het juiste evenwicht tussen onderzoek, onderwijst en valorisatie. Verder hoop ik onze vaardigheden om onderzoeksresultaten aan  beleidsmakers en het brede publiek over te brengen te verbeteren.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: wetenschapscommunicatie & fundamentele wetenschap (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Ik ben een onderzoeker aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en werk aan het verbinden van wetenschapscommunicatie met fundamentele wetenschap. Ik heb een dubbele aanstelling bij het Leidse Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) en de afdeling Science Communication and Society (SCS). Wat mij fascineert is de verspreiding van ogenschijnlijk ontoegankelijke wetenschap, met daarbij een focus op mijn achtergrond in de kwantummechanica en technologie. Tijdens mijn promotie in de kwantummechanica ging ik me realiseren dat het zowel een grote uitdaging als mogelijkheid is om de verbinding met de samenleving te zoeken in een vroeg stadium van wetenschappelijke ontwikkelingen. In de onderzoeksgroep Science Communication and Society van de Universiteit Leiden heb ik mijn kennis over de impact van de wetenschap op de samenleving uitgebreid. Ik ben me hier vooral gaan richten op de sociale aspecten van wetenschapscommunicatie in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Daarnaast ben ik medeontwikkelaar van het Leidse Tutorprogramma om voor meer gelijkheid in STEM te zorgen.

Ik vind het belangrijk om de disciplinaire muren tussen onderzoeksgroepen en instituten te slechten. Ik geloof dat interdisciplinariteit goed past binnen de Universiteit Leiden. Zo heeft de universiteit een rijke geschiedenis van natuurkundig onderzoek op wereldniveau en staat daarnaast bekend om haar sociale en geesteswetenschappen. Als lid van de Young Academy Leiden hoop ik de totstandkoming van vruchtbare samenwerkingen tussen verschillende disciplines te versnellen en te vereenvoudigen.

Outreach is iets dat echt in me zit, ik houd ervan om ten overstaan van verschillende groepen over wetenschap te praten. In mijn academische carrière heb ik er altijd van genoten om met leken te praten over kwantummechanica en technologie. Het is een geweldige uitdaging om onverwachts interesse te wekken voor nieuwe onderwerpen. Toch denk ik dat er veel mensen zijn die we niet bereiken – als een ijsberg onder water – ondanks onze goede bedoelingen en inspanningen op het gebied van outreach. Mijn ambitie is daarom om duurzame relaties op te bouwen tussen de wetenschap en de ‘unusual suspects’ via goed doordachte wetenschapscommunicatieprogramma’s.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksveld: Gezondheidspsychologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent bij de afdeling Volksgezondheid en Errstlijnsgeneeskunde (PHEG). Mijn achtergrond ligt in de gezondheidspsychologie, met een bijzondere interesse voor psychologische therapieën, biopsychologische therapeutische mechanismen voor patiënten met een chronische ziekte en de geestelijke gezondheidszorg van studenten. Ik behaalde mijn PhD (DPhil) in 2018 aan de Universiteit van Oxford, gericht op op mindfulness-gebaseerde therapieën voor PDS. Momenteel ben ik coördinator voor het tweede jaar van de Master Population Health Management. Samen met een groep jonge onderzoekers heb ik in 2020 ook Young NeurolabNL opgericht. Young NeurolabNL bevordert interdisciplinair onderzoek, zichtbaarheid en carrièreperspectieven van jonge onderzoekers op het gebied van Hersenen, Cognitie en Gedrag. Binnen YAL is het mijn doel om interdisciplinaire samenwerkingen te stimuleren en bij te dragen aan een veilige en stimulerende werkomgeving.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Neurodegeneratieve ziekte (Faculteit Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie)

Ik ben universitair docent in Neuropsychologie op de Universiteit Leiden. Mijn onderzoek tracht het begrip te vergroten van complexe relaties tussen cognitie, emoties en motorisch functioneren bij gezondheids- en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Bij het onderzoeken of behandelen van disfuncties in een van deze systemen beschouwen we ze maar al te vaak afzonderlijk, waarbij we de functie van het netwerk waarin ze zich bevinden over het hoofd zien. Door de complexiteit van deze interacties te bestuderen, probeer ik biomarkers van neurodegeneratie te identificeren die kunnen worden vertaald in de klinische praktijk.

Ik heb in verschillende disciplines gewerkt en gestudeerd, en mijn huidige onderzoek combineert experimentele en neuropsychologie, cognitieve neurowetenschappen en functionele neuroimaging. Deze ervaringen hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om problemen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Ik geloof dat het combineren van krachten in de wetenschap in teamverband de academische wereld ten goede komt en dat dit (aantoonbaar) leuker is. Met YAL wil ik de gemeenschap van jonge academici versterken en het opbouwen van een netwerk faciliteren. Dit is een voorwaarde voor het bevorderen van een meer multidisciplinaire wetenschaps- en onderwijscultuur aan de Universiteit Leiden.

Ten slotte wil ik de positie die YAL de afgelopen jaren heeft gecreëerd benutten om zorgen over kwesties als klimaatverandering, duurzaamheid en de behoeften (bijvoorbeeld erkenning en beloningen) van jonge academici te uiten tijdens beleidsbesprekingen met de universiteit of faculteitsbesturen. 

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksveld: Migratie, Publiek Beleid, Vergelijkende Politiek (Faculteit Sociale Wetenschappen) 

 Ik ben een migratiewetenschapper die werkt op het snijvlak van politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, sociologie en ontwikkelingsstudies. Voordat ik bij Leiden kwam als Universitair Docent, heb ik mijn PhD gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en gewerkt aan de Universiteit van Oxford. In mijn onderzoek en onderwijs verken ik de politiek rond migratie in het Noorden en het Zuiden, waarbij ik me afvraag: hoe zijn we tot het huidige migratiebeleid gekomen? Welke machtsdynamiek kenmerkt migratiebeleid op nationaal, transnationaal en internationaal niveau? En wat onthult de politiek rond migratie over het innerlijk functioneren van staten, over verschuivende opvattingen over nationale identiteit en over de bredere dynamiek van politieke verandering? 

Als YAL-lid wil ik outreach-activiteiten bevorderen die Leidse wetenschappers helpen hun onderzoek effectief te vertalen naar een breder publiek. Deelnemen aan relevante beleids- of maatschappelijke gesprekken op lokaal of nationaal niveau kan een uitdaging zijn, aangezien de academische wereld tegenwoordig van jonge wetenschappers vereist dat ze vaak en transnationaal verhuizen. Ook wordt de inspanning die nodig is om duurzame strategieën en netwerken voor publieksbetrokkenheid op te bouwen, vaak niet beloond in interne evaluaties en promoties. YAL werkt al actief aan deze kwesties, dus ik kijk ernaar uit om creatief en collectief na te denken over hoe het werk van YAL het meest relevant en effectief kan worden gemaakt voor jonge Leidse wetenschappers. 

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Taalwetenschap (Faculteit der Geesteswetenschappen)

Ik ben als universitair docent verbonden aan het Leids Universitair Centrum voor Taalwetenschap (LUCL). Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de vraag hoe en waarom de grammatica van levende talen, zoals het Nederlands of het Engels, doorheen de tijd veranderen. In specifiekere projecten heb ik onderzocht in hoeverre individuen (onbewust) een bijdrage leveren aan het veranderen van de grammatica van hun moedertaal enkel en alleen door ze in het dagelijkse leven te gebruiken. Ook heb ik onderzocht of het grammaticale systeem dat taalgebruikers als kind aanleren nog (substantieel) kan aangepast worden in hun volwassen leven. Daarnaast onderzoek ik ook of computationele taalmodellen de subtiele (en steeds veranderende) betekenissen die mensen kunnen uitdrukken door verschillende grammaticale constructies te gebruiken ook kunnen vatten, en hoe we die taalmodellen kunnen inzetten voor onderzoek in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Vanaf 2021 zal ik een tweejarig infrastructuurproject (gehonoreerd door PDI-SSH) leiden, met als doel om een collectie neurale taalmodellen te trainen op historisch taalmateriaal en vervolgens breed beschikbaar te maken.

Nu mijn eigen onderzoek zich steeds vaker voorbij de grenzen van mijn discipline begeeft, ben ik er ook steeds sterker van overtuigd geworden dat de toekomst interdisciplinair is. Als lid van YAL hoop ik jonge academici te helpen door de hordes die ze momenteel tijdens het opzetten en verder uitwerken van interdisciplinaire onderzoeksprojecten kunnen tegenkomen weg te halen. Tegelijkertijd hoop ik ook bij te dragen aan het creëren van een inclusieve omgeving waar er genoeg steun geboden wordt aan alle jonge academici die hun onderzoek en inzichten toegankelijk willen maken voor een breed, algemeen publiek.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Neuormusculaire Ziekten (Leids Universitair Medisch Centrum)

Ik ben Maaike van Putten, als senior postdoc werkzaam bij de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Mijn wetenschappelijke interesse richt zich op translationeel onderzoek voor neuromusculaire aandoeningen; in het bijzonder Duchenne spierdystrofie en limb-girdle spierdystrofie. Bij beide aandoeningen zijn spieren vatbaarder voor schade door het ontbreken van structurele spiereiwitten, wat uiteindelijk leidt tot verlies van spierfunctie. Mijn onderzoeksgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van therapieën gericht op het herstellen van de expressie van het aangetaste eiwit en op reductie van de secundaire pathologie. Wij hopen hierdoor spierfunctie te verbeteren en ziekteprogressie te remmen. Daarnaast beogen we om de pathologie te ontrafelen die ten grondslag ligt aan de cognitieve en gedragsabnormaliteiten die worden gezien in Duchennepatiënten en om een ​​therapie te ontwikkelen om de hersenen te behandelen.

Als lid van de Young Academy Leiden wil ik wetenschap begrijpelijk maken voor het grote publiek en de samenleving betrekken bij onderzoek. Door de jaren heen heb ik meerdere lezingen gegeven op basisscholen en middelbare scholen, patiëntencongressen en festivals over spieren en DNA. Ik kijk ernaar uit om meer educatieve activiteiten voor de samenleving te ontwikkelen. Daarnaast ben ik gemotiveerd om jonge onderzoekers te helpen met hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. Beschikking hebben over de juiste begeleiding heeft mij veel gebracht en ik wil daarom graag anderen helpen. Door mijn deelname aan de Young Academy Leiden hoop ik ook om de interactie tussen verschillende disciplines te faciliteren binnen de universiteit. Ik ben van mening dat goede ideeën ontstaan wanneer meerdere disciplines zich op verschillende niveaus vermengen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksveld: Economie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

Aan de Universiteit Leiden doceer ik economie in verschillende opleidingen zoals het Leiden University College, het Institute of Security and Global Affairs en het Instituut Bestuurskunde

Mijn onderzoeksinteresses omvatten arbeidseconomie, huishoudenseconomie en gedrags- en experimentele economie. Ik werk aan (universitaire) beleidsrelevante vragen. Zo bestudeer ik hoe mentorprogramma's en de studieomgeving studenten kunnen helpen hun studieprestaties te verbeteren. In een andere onderzoekslijn bestudeer ik hoe beleid - zoals ouderschapsverlofregelingen - de beslissingen en het gedrag van huishoudens op de arbeidsmarkt beïnvloedt.

Als lid van de Young Academy Leiden wil ik graag wetenschappelijke methoden gebruiken om te leren hoe we het universitaire beleid kunnen verbeteren en actuele academische inzichten gebruiken om het beleid te helpen verbeteren. Bijvoorbeeld over het leren van studenten, het aannemen van (wetenschappelijk) personeel, de taken van (wetenschappelijk) personeel en bevorderingscriteria.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: vorming van sterrenstelsels en kosmologie (Sterrewacht Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) 

Ik ben werkzaam als universitair docent bij de Sterrewacht Leiden. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op het verband tussen de vorming en evolutie van sterrenstelsels aan de ene kant, en de structuur van het universum op grote schaal aan de andere kant. Hiervoor maak ik gebruik van grote kosmologische computersimulaties. Echter, in mijn huidige aanstelling ben ik in de eerste plaats onderwijzer. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor het hooghouden van de kwaliteit van de opleiding sterrenkunde. Met veel enthousiasme zet ik me in om de manier waarop ikzelf en mijn collega’s doceren te verbeteren. 

Als deel van de Young Academy Leiden hoop ik bij te dragen aan beleid waarin het belang van het mentaal welzijn van onszelf en onze studenten wordt benadrukt. Ook wil ik graag de mogelijkheden voor onderwijs-gerichte carrières aan de Universiteit Leiden verbreden. Tot slot streef ik ernaar om samenwerking in onderwijs tussen verschillende opleidingen, die soms dezelfde stof op een hele andere manier doceren, te stimuleren. Door onszelf tijd en ruimte te geven om betere docenten te worden, leren we beter communiceren naar het publiek en kunnen we zo een grotere bijdrage leveren aan de samenleving.

Bezoek mijn persoonlijke pagina 

Onderzoeksveld: De internationale kunstmarkt voor pre-Columbiaanse Meso-Amerikaanse stukken

Ik ben Universitair Docent aan de Faculteit der Archeologie en lid van de interdisciplinaire onderzoeksgroep ‘Museums, Collections and Society’, een samenwerking tussen de Faculteit der Archeologie en LUCAS. Voordat ik naar de Universiteit Leiden kwam, was ik conservator van de Latijns-Amerikaanse collecties van het Rijksmuseum voor Volkenkunde/Nationaal Museum van Wereldculturen van Nederland.

Mijn onderwijs richt zich op museumstudies en collectiegericht onderzoek, evenals de maatschappelijke relevantie van de discipline archeologie. In algemene zin onderzoek ik hoe de materiële overblijfselen uit het verleden een impact hebben op de hedendaagse wereld, zowel op individueel, maatschappelijk als mondiaal niveau. Meer specifiek richt mijn huidige onderzoek zich op de internationale kunstmarkt voor pre-Columbiaanse Meso-Amerikaanse stukken in de twintigste eeuw, en het gebruik en de culturele betekenis van turkoois in pre-koloniaal Meso-Amerika.

Ik hoop de doelstellingen van YAL verder te helpen door activiteiten te ontwikkelen binnen de drie pijlers van YAL, met de nadruk op outreach en interdisciplinariteit. Als archeoloog wiens onderzoek plaatsvindt op het snijvlak van archeologie, (kunst)geschiedenis, globaliseringsstudies en kritische theorie, geloof ik dat interdisciplinariteit essentieel is voor vruchtbare onderzoeksinspanningen. Mijn ervaring als curator heeft me de waarde laten zien van het communiceren van wetenschappelijk onderzoek aan een breed publiek, een praktijk die ik hoop voort te zetten in mijn werk aan de Universiteit Leiden.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Filosofie (Faculteit der Geesteswetenschappen)

Ik ben universitair docent bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ik werk in de theoretische filosofie. Momenteel heb ik een NWO Veni-beurs voor een project over de aard van niet-objectieve feiten en observaties. De centrale vraagstukken van dit project betreffen de mogelijkheid van ogenschijnlijk goede observaties die niettemin met elkaar botsen. In dergelijke speciale gevallen (en alleen dan) betoog ik dat we perspectivische feiten moeten erkennen. Naast dit project werk ik ook aan filosofische vragen omtrent perceptie en de relatie tussen delen en gehelen.

Als lid van de Young Academy Leiden hoop ik een bijdrage te leveren aan discussies over universitair beleid, met name de bescherming en eerlijke verdeling van onderzoekstijd voor jongere onderzoekers, internationalisering en de rol van de geesteswetenschappen binnen onze universiteit.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksveld: Savanne-ecosysteemecologie (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Ik ben universitair docent bij het Instituut voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ik heb tien jaar in savanne-ecosystemen in zuidelijk en oostelijk Afrika gewerkt en combineer deze uitgebreide veldervaring met het ontwikkelen van ecologische kerntheorieën door middel van synthese en conceptueel denken. Mijn nieuwsgierigheid ligt in het identificeren van algemene principes die ecosystemen hebben gevormd tot wat we vandaag waarnemen.

Ik streef ernaar om bij te dragen aan het behoud van de betoverende diversiteit van de overgebleven wilde dieren in Afrika. Tijdens mijn postdocperiode aan de Princeton University - waarbij ik werkte aan interacties tussen mens en dier in het grotere Serengeti-Mara-ecosysteem - ben ik gaan beseffen dat een interdisciplinaire benadering de enige manier is om dit te bereiken, door economische en sociale aspecten van het menselijk welzijn mee te nemen. Momenteel zet ik dergelijke interdisciplinaire samenwerkingen op binnen de Universiteit Leiden.

Als lid van de Young Academy Leiden ben ik van plan om mijn expertise en interesse gebruiken om interdisciplinair onderzoek te bevorderen, van het genereren van ideeën tot het verspreiden van onderzoeksinzichten. Verder hoop ik bij te dragen aan een werkomgeving met een betere balans tussen doelen van individuen en doelen van instituten binnen de Universiteit Leiden, in het bijzonder jonge academici.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Cardiometabolische ziektes (Leids Universitair Medisch Centrum)

Ik ben Senior Onderzoeker bij de Afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met een PhD in Moleculaire Geneeskunde. Mijn onderzoek richt zich op het begrijpen, voorkomen en behandelen van veelvoorkomende stofwisselingsziekten zoals cardiovasculaire atherosclerose, diabetes type 2 en leververvetting. Deze ziektes worden vaak in verband gebracht met zwaarlijvigheid, maar alleen de aanbeveling om “minder te eten en meer te bewegen” is vaak onvoldoende als behandeling. Dienovereenkomstig onderzoekt mijn groep nieuwe medicinale behandelingen en manieren om deze levensstijlinterventies te optimaliseren, bijvoorbeeld door het beste tijdstip van de dag te vinden om te sporten of door de groei van gezonde bacteriën in de darmen te ondersteunen, die bijdragen aan de metabolische regulatie in het lichaam. Als ik niet aan het werk ben, houd ik ervan om te reizen, te lezen en de omgeving van Leiden te ontdekken te ontdekken met mijn hond.

Als lid van Young Academy Leiden ben ik voornamelijk geïnteresseerd in twee onderwerpen: ten eerste wil ik de zichtbaarheid van de wetenschap in het dagelijkse leven van de Leidenaren (en hun buren) vergroten en een platform bieden voor jonge onderzoekers die daar samen hun interessante projecten kunnen delen op begrijpelijke en creatieve manieren. Ten tweede wil ik werken aan het verbeteren van de carrièreperspectieven voor beginnende onderzoekers aan de Universiteit Leiden. Met mijn ervaring door in de afgelopen vijftien jaar in vier landen te hebben gewerkt, waaronder Zweden en de VS, ken ik de uitdagingen van wetenschappelijke mobiliteit en kan ik universitair beleid herkennen dat wel of niet werkt voor nieuwe onderzoekers of voor degenen die overwegen hun onderzoeksgroepen hier permanent te vestigen.

Onderzoeksgebied: Bio-ethiek, ethiek van opkomende technologieën

Als universitair docent bio-ethiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum werk ik aan de ethische vragen die ontstaan door ontwikkelingen op het gebied van stamcelonderzoek, genetische modificatie, regeneratieve geneeskunde en embryo-achtige structuren. Omdat ik op het grensvlak van ethiek en biogeneeskunde werk, ben ik ervan overtuigd dat het aanpakken van de grote problemen van morgen – zoals de ontwikkeling van opkomende biotechnologieën – een interdisciplinaire aanpak vereist. Ik ben ook gepassioneerd om maatschappelijk bereik hiervan te vergroten en geniet ervan om deel te nemen aan publieke dialogen en te spreken op populaire, wetenschappelijke evenementen. Naast mijn werk houd ik van reizen, wandelen, lezen en ashtanga yoga.

Als YAL-lid ben ik in het specifiek gepassioneerd over het bijdragen aan de beleidspijler en het stimuleren van rechtvaardig beleid om personeel aan te nemen, onderzoeksgeld te verdelen en diverse talenten te belonen. Ik wil ook graag bijdragen aan beleid dat het welzijn van zowel medewerkers als studenten bevordert. Daarbij denk ik dat het belangrijk is om te erkennen dat de werkdruk verder gaat dan alleen ‘teveel werk’ hebben en ook wordt beïnvloed door iemands gevoel van autonomie, meesterschap en verbondenheid – allemaal zaken waarmee rekening moet worden gehouden om effectief beleid te creëren. Ik kijk ernaar uit om de komende vijf jaar samen te werken met en te leren van gelijkgestemde collega’s aan de hele universiteit.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Kankerbiologie (Leids Universitair Medisch Centrum)

Ik ben kankerbioloog met expertise op het gebied van genetica en immunologie. Het doel van onze onderzoeksgroep is om erachter te komen hoe het afweersysteem van patiënten omgaat met kankercellen. Het uiteindelijke doel is om deze kennis toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden die de kans om kanker te overleven vergroten. 

Ik ben Portugees en volgde tot 2010 mijn PhD-opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Na een postdoctorale periode in Stockholm keerde ik in 2014 in Leiden terug en kort daarna richtte ik mijn eigen onderzoeksgroep op bij de afdeling Pathologie van de LUMC. 

Ik ben zeer gepassioneerd als het gaat om onderwijs (zowel aan studenten als de samenleving in het algemeen) en interdisciplinair onderzoek. Verder ben ik ervan overtuigd dat het aan jonge academici is om de toekomst van de universiteit vorm te geven en, als gevolg daarvan, bij te dragen aan een gezonde, duurzame, welvarende, rechtvaardige, op kennis gebaseerde samenleving.

Onderzoeksgebied: Statistische Communicatie (Faculteit Sociale Wetenschappen

Ik ben universitair docent bij de afdeling Methodologie & Statistiek van het Instituut Psychologie. In mijn onderzoek bestudeer ik effectieve manieren om statistieken en hun onzekerheden te communiceren om datagestuurde besluitvorming te verbeteren. Omdat dit een interdisciplinair onderwerp is op het snijvlak van statistiek, (wetenschaps)communicatie en cognitieve wetenschap, werk ik samen met onderzoekers met veel verschillende achtergronden en leer ik graag over hun vakgebied.

Verder streef ik ernaar om de (statistische) rekenvaardigheid in de samenleving te verbeteren en meer bewustzijn voor dit onderwerp te creëren. Met dit doel voor ogen heb ik de sectie Statistiekcommunicatie van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek (VVSOR) mede opgericht en een leesgroep over dit onderwerp opgezet om statistici en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp samen te brengen. Daarnaast heb ik de statistiekblog van de VVSOR opgericht om statistici een platform te geven om over hun onderzoek te schrijven en zelf deel te nemen aan verschillende outreach-activiteiten.

Omdat ik de moeilijkheden heb ervaren die gepaard gaan met het starten van nieuwe onderzoekssamenwerkingen met wetenschappers buiten het gebruikelijke vakgebied en het zelf delen van het onderzoek met een breder publiek, wil ik anderen helpen hetzelfde te doen. Als YAL-lid zal ik ernaar streven om beginnende onderzoekers met overlappende interesses met elkaar in contact te brengen, zodat ze samen nieuwe samenwerkingen kunnen starten, en hen kunnen helpen bij het vinden van (bestaande) outreach-initiatieven om hun inzichten met een breder publiek te delen. Op deze manier kunnen we meer interdisciplinaire projecten opzetten aan de Universiteit Leiden en onze expertise delen met de samenleving.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied:Antropologische taalkunde en Afrikaanse taalkunde (Leiden University Centre for Linguistics)


Ik ben linguïst, gespecialiseerd in antropologische taalkunde en Afrikaanse talen, en werk momenteel als universitair docent bij het Leiden University Centre for Linguistics aan de faculteit Geesteswetenschappen. Ik ben gefascineerd door de relatie tussen taal en cultuur, en in mijn onderzoek behandel ik vragen met betrekking tot taalrelativiteit en de rol die taal en cultuur spelen bij het vormgeven van wereldbeelden en het beïnvloeden van cognitie. Mijn onderzoek vindt plaats op het snijvlak van taalkunde en antropologie en is als zodanig gebaseerd op traditionele etnografische methoden en langdurig veldwerk onder gemeenschappen in Oost-Afrika. In de afgelopen tien jaar heb ik het grootste deel van mijn onderzoek uitgevoerd onder de Hamar-veehouders in Zuidwest-Ethiopië, en ik heb hun taal bestudeerd (een eerder onderbeschreven en ongeschreven taal) en hun taalkundige en culturele praktijken. Ik ben een VENI-laureaat en als onderdeel van dit project werk ik aan de visuele systemen van herders in Oost-Afrika; door de categorieën te bestuderen die in deze visuele systemen bestaan, kunnen we beter begrijpen of en wanneer categorieën zoals "kleuren" en "patronen" cultureel bepaald zijn of beperkt worden door universele tendensen van menselijke cognitie.

Via de Young Academy Leiden zal ik vooral betrokken zijn bij de interdisciplinariteitsgroep en bij de beleidsgroep. Gezien de zeer gespecialiseerde kennis die we als academici ontwikkelen, geloof ik dat het van fundamenteel belang is om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om inzichten te verkrijgen die niet alleen door individuele expertise kunnen worden bereikt. Ik ben erg enthousiast om samen te werken met mijn collega's bij YAL en manieren te vinden om de interdisciplinariteitsagenda op onze universiteit vooruit te helpen. Voor de beleidsgroep onderzoek en onderwijs hoop ik met name een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van inclusiviteit en gelijke kansen, een prangend thema in onze steeds veranderende studenten- en stafpopulatie.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Publiek Beleid (Faculteit Governance and Global Affairs)

Ik doe onderzoek en verzorg onderwijs bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, waarbij ik me concentreer op analyse van publiek beleid. Mijn werk betreft vooral het vergelijken van overheidsbeleid voor de toepassing van nieuwe technologieën die duurzaamheid bevorderen. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van big data voor inspanningen op het gebied van klimaatverandering, armoede-initiatieven en mogelijkheid voor de overheid om te innoveren in stedelijke omgevingen. Bij het onderzoeken van deze onderwerpen werk ik veel samen met collega’s uit andere onderzoeksgebieden, zoals bijvoorbeeld computertechnologie, maar ook met Nederlandse lokale en nationale overheden. Ook heb ik gepubliceerd in verschillende tijdschriften, waaronder Energy Policy, Environmental Science and Policy, Public Administration, and Policy Science.

Een belangrijk aspect van mijn doelen voor de YAL is interfacultaire samenwerking, grotendeels gebaseerd op interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma's heb ik gezien wat de bestaande uitdagingen en mogelijkheden om onderwijs aan te bieden bij meerdere faculteiten, en wat de potentiële spillover-effecten zijn binnen de context van de Haagse overheid. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs dat gezamenlijke leerprocessen stimuleert onder Leidse collega's en studenten uit  verschillende disciplines. Ik hoop er ook aan bij te dragen dat de YAL een onafhankelijk en actief gremium wordt binnen de universiteit, waarin jonge onderzoekers hun belangen en zorgen vertegenwoordigd zien, en dat voldoende invloed heeft om betekenisvolle impact op bepaalde universiteitsbrede beslissingen te hebben. Universiteiten kunnen zeer hiërarchisch zijn ingericht, iets waarmee met name jonge faculteitsmedewerkers geconfronteeerd worden. Dit gegeven kan een voordeel zijn in een mentorsetting, waarin ervaring op bepaalde terreinen kan dienen als leidraad voor jongere collega's.

Ik verheug me er op om de komende vijf jaar te leren van en te discussiëren met de andere YAL-leden!

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Menselijke osteoarcheologie (Faculteit der Archeologie)

Ik ben universitair docent aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Mijn specialisme is menselijke osteoarcheologie, het opgraven en analyseren van menselijke skeletten. Met behulp van archeologie zoek ik antwoorden op biosociale vragen over ongelijkheid, migratie en sociale identiteit in de oudheid. Hoewel mijn onderzoek zich richt op antieke beschavingen in Sudan en Egypte, heb ik ook veldwerk gedaan in Chili, Portugal, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.

Als lid van de Young Academy Leiden ben ik vooral geïnteresseerd in het bevorderen van interdisciplinariteit tussen faculteiten. In mijn eigen archeologisch onderzoek heb ik veel baat gehad bij samenwerking met specialisten uit andere onderzoeksgebieden. Ik heb samengewerkt met geochemici, artsen, sociale wetenschappers en historici, en uit die samenwerkingen zijn publicaties en succesvolle subsidieaanvragen voortgekomen. Behalve nieuwe contacten leggen met ander leden van de Young Academy Leiden, hoop ik ook afstanden te overbruggen en samenwerking tussen faculteiten mogelijk te maken. Ik zou graag willen meehelpen bij de organisatie van interfacultaire lunches voor jonge wetenschappers om kennismaking en samenwerking aan te moedigen.

Ik ben ook gepassioneerd als het gaat om onderwijs en outreach. Ik beschouw betrokkenheid bij studenten en de samenleving als de hoeksteen van welke academische functie dan ook. Ik ga met andere YAL-members samenwerken om nieuwe en spannende manieren te vinden om de interactie met onze gemeenschap aan te gaan.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Klinische ontwikkelingspsychologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben klinisch ontwikkelingspsycholoog en werk als universitair docent Pedagogische Wetenschappen. Ik onderzoek ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten. Mijn onderzoek is gericht op hoe de interactie tussen kenmerken van kinderen en omgevingsfactoren de expressie van psychopathologie beïnvloedt. Ik ben gespecialiseerd in kinderen met autisme. Ik doe onderzoek naar hun welzijn tijdens de COVID-19-pandemie. Ook doe ik onderzoek naar de uitdagingen en talenten van autistische kinderen in speciaal onderwijs.

In de klinische praktijk ben ik getuige geweest van de negatieve gevolgen van de kloof tussen wetenschap en de samenleving. Ik ben van mening dat wetenschappelijke kennis moet bijdragen aan en beschikbaar moet zijn voor de samenleving. Samenwerking met experts uit de praktijk en disseminatie van bevindingen naar de klinische praktijk zijn dan ook belangrijke elementen in mijn onderzoek. Als lid van de Young Academy Leiden hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de outreach van de Universiteit Leiden. Ik wil betrokkenheid en samenwerking tussen onderzoekers en niet-onderzoekers bevorderen en ik hoop bij te dragen aan de waardering voor wetenschap buiten de academie. Daarnaast streef ik naar meer erkenning van de waarde van wetenschapscommunicatie en kennisbenutting binnen de academie.

Binnen de YAL wil ik graag deelnemen aan gesprekken over beleidskwesties. Ik wil me inzetten voor jonge academici en ze helpen met de uitdagingen die ze tegenkomen. Daarnaast streef ik naar een veilige werkomgeving waarin alle academici, ook uit groepen die zijn ondervertegenwoordigd in de wetenschap, worden verwelkomd en kunnen gedijen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als jonge academici een ​​eigentijdse en diverse academie kunnen bevorderen.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Onderzoeksgebied: Politieke Wetenschap (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Als universitair hoofddocent Politicologie bestudeer ik de representatieve relatie tussen burgers en politici. Dit omvat verkiezingen, politieke partijen en hun verkiezingsbeloften, en wat politici en partijen doen in het parlement.

Het is erg belangrijk dat academici zich bezighouden met hun relatie tot de samenleving, zodat we de maatschappij teruggeven wat we leren en ons bezig kunnen houden met belangrijke maatschappelijke vragen. Zelf doe ik dit door te schrijven voor academische weblogs en het samenvoegen van opiniepeilingen in de Peilingwijzer. Het zou interessant zijn om dit ook op lokaal niveau in Leiden en Den Haag te doen en ik denk dat Young Academy Leiden daar een verschil kan maken.

De Young Academy Leiden is in termen van interesses en benaderingen een zeer diverse groep. Het is echt verrijkend om hiervan te leren. Moderne wetenschap kan heel gespecialiseerd zijn en ik denk dat het goed is dat we blijven rondkijken om te leren over interessante ontwikkelingen op andere gebieden.

Er is ook veel dat de YAL-leden delen in termen van het combineren van onderzoek en onderwijs, het omgaan met werkdruk en het combineren van carrière en privéleven. Daar kunnen we een stem zijn voor jonge onderzoekers, niet bang om voor hen op te komen, maar ook bereid om mee te werken aan het laten horen van deze stem, binnen en buiten de universiteit.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Astronomie en Astrofysica (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & Sterrewacht Leiden)

Ik ben als universitair docent verbonden aan de Leidse Sterrewacht van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Ik werk hiernaast ook voor SRON (Netherlands Institute for Space Research). In mijn dagelijks leven probeer ik een antwoord te vinden op de vraag: zijn er meer zonnestelsels als het onze? Dit helpt ons de geschiedenis van ons eigen zonnestelsel en de plek van onze planeet in het universum te begrijpen. Om dit doel te bereiken bestudeer ik de binnenkant en atmosfeer van planeten in ons zonnestelsel en daarbuiten. Ik ben lid van het wetenschapsteam van de NASA Juno-missie - die sinds 2016 een baan om Jupiter beschrijft - en ook lid van het wetenschapsteam van de aanstaande ESA ARIEL-missie, die in 2028 wordt gelanceerd, met het doel de atmostfeer van exoplaneten te bestuderen.

Ik kom oorspronkelijk uit Argentinië en ben daar in 2011 gepromoveerd aan La Plata University. Daarna ben ik naar het Duitse Heidelberg gegaan, om een postdoctorale opleiding te gaan volgen aan het Max Planck Insititue for Astronomy. In 2015 kreeg ik een Henri Poincare Fellowship en verhuisde ik naar de Observatoire de la Cote d’Azur in Nice, waar ik in 2016 ook een CNES Fellowship kreeg. In 2018 ben ik begonnen bij de Leidse Sterrewacht als universitair docent.

Als YAL lid wil ik diversiteit en inclusiviteit promoten, interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers en studenten bevorderen, en het mentorschap van postdocs en jonge onderzoekers verbeteren. Ik denk ook dat vlotte communicatie tussen onderzoekers en de samenleving cruciaal is om interesse voor wetenschap te stimuleren, toekomstige wetenschappers te inspireren, en maatschappelijke waardering voor onze universiteit te creëren.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoeksgebied: Methodologie & Statistiek (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Ik ben universitair docent op de afdeling Methodologie & Statistiek van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. Mijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen bij de modellering van latente variabele, categorische gegevens en onderzoeksmethodologie. Mijn belangrijkste onderzoekslijn richt zich op het ontwikkelen van stapsgewijze schattingsmethoden voor complexe latente variabele modellen.

Ik heb een diverse achtergrond en heb naast in de academische wereld ook in het bedrijfsleven gewerkt als HR-analytics datawetenschapper bij Shell, en als onderwijsbeleidsanalist bij de OESO ter ondersteuning van het methodologische werk rond de PISA-projectfamilie. Ik ben gefascineerd door het dichter bij elkaar brengen van academisch en toegepast (beleidsgericht) onderzoek, het gebruiken van nieuwe statistische methoden om toegepaste problemen op te lossen en het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

Als YAL-lid wil ik een bijdrage leveren met behulp van mijn passie voor het overbruggen van toegepast en academisch onderzoek. Ik wil jonge onderzoekers graag helpen om creatieve vormen van kennisbenutting en outreach te creëren. Verder heb ik in mijn vakgebied veel getalenteerde mensen de academische wereld zien verlaten vanwege de discrepantie tussen verwachtingen en ontwikkelingsmogelijkheden van hun academische carrière. Ik zie organisaties als de YAL als een geweldige plek om de behoeften van jonge academici aan besluitvormers te signaleren en om de discussie te bevorderen over het diversifiëren van de carrièremogelijkheden die de academische wereld biedt aan jonge onderzoekers.

Bezoek mijn persoonlijke pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.