Universiteit Leiden

nl en

Jan Robbe

Associate Professor

Name
Mr.dr. J. Robbe
Telephone
+31 71 527 6291
E-mail
j.robbe@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2925-2298

Associate Professor

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Stafdienst Onderwijs
 • Algemeen Stafdienst Onderwijs

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B428

Contact

 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2020), Themanummer: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken' Member of editorial staff WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301). editorship of journal
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(2): 129-134. article in journal
 • Robbe J. (2013), Commentaar op artikel 10, artikel 21, de artikelen 30 tot en met 36 en de artikelen 54 tot en met 56b WRO. In: Woningwet/Wet op de Ruimtelijke Ordening (losbl.). Alphen a/d Rijn: Kluwer. book chapter
 • Rijswick H.F.M.W. van, Keessen A.M. & Robbe J. (2012), Advies in opdracht van IPO en UvW, 2012, De doelen voor de overige wateren (Niet KRW oppervlaktewaterlichamen).: IPO en UvW. report
 • Robbe J. (2012), De Awb en de omgevingsvergunning van rechtswege, Tijdschrift voor omgevingsrecht 3: 55-63. article in magazine/newspaper
 • Schueler B.J., Gier A.A.J. de, Robbe J., Nijmeijer T. & Hillegers S. (2012), Handboek bestemmingsplannen: Raad van State. report
 • Beijen B.A., Broek G.M. van den, Freriks A.A., Keessen A.M., Rijswick H.F.M.W. van, Robbe J. & Schueler B.J. (2012), Hoofdlijnen milieubestuursrecht Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Robbe J. & Willemsen P.A. (2012), The influence of Union law on national standing requirements in France, the Netherlands and Germany. In: Dragos D.C., Lafarge F., Willemsen P.A. (Eds.) Proceedings of the EGPA Study Group La and Public Administration,. Boekarest: Editura Economica. 62-78. book chapter
 • Robbe J. (2011), De omgevingsvergunning van rechtswege. In: Gier T. de (Ed.) Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht. Deventer: Kluwer. 477-488. book chapter
 • Gier A.A.J. de, Jurgens G.T.J.M., Rijswick H.F.M.W. van, Robbe J. & Schueler B.J. (2011), Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht. Deventer: Kluwer. book
 • Rijswick H.F.M.W. van & Robbe J. (2011), Juridische instrumenten voor de zoetwatervoorziening, onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat/Waterdienst ten behoeve van het Deltaprogramma zoet water: UU. report
 • Robbe J. (2011), Lezing over de relatie water en ruimtelijke ordening,. [other] other
 • Robbe J. (2011), workshop met presentatie. [other] other
 • Keessen A.M., Kempen J.J.H. van, Rijswick H.F.M.W. van, Robbe J. & Backes Ch.W. (2010), European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementation Pool?, Journal of Environmental Law and Practice 22(2): 197-222. article in magazine/newspaper
 • Buuren P.J.J. van, Gier A.A.J. de, Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2010), Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, geheel herziene achtste druk. Deventer: Kluwer. book
 • Beijen B.A., Broek G.M. van den, Freriks A.A., Gier A.A.J. de, Keesen A.M., Rijswick H.F.M.W. van, Robbe J., Schueler B.J., Tappeiner I.U. & Blomberg A.B. (2010), Introductie op het omgevingsrecht. SSR?: SSR. book
 • Gier A.A.J. de, Rijswick H.F.M.W. van, Robbe J., Schueler B.J., Bonte M, Wezel A & Daal K (2010), Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader, Hoofdrapport en bijlagenrapport, KWR Watercycle Research Institute en Universiteit Utrecht, KWR. Utrecht: Universiteit utrecht. report
 • Gilissen H.K., Robbe J. & Rijswick H.F.M.W. van (2009), De positie van het waterschap in gebiedsgericht beleid: wie bepaalt betaalt? – Advies over de juridische status en onderlinge afstemming van verschillende omgevingsrechtelijke plannen en instrumenten die een relatie hebben met het waterbeheer. Vallei en Eem: waterschap Vallei en Eem. report
 • Backes Ch.W., Freriks A.A. & Robbe J. (2009), Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, tweede geheel herziene druk. Den Haag: SDU. book
 • Buuren P.J.J. van, Gier A.A.J. de, Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2009), Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, zesde (geheel herziene) druk. Deventer: Kluwer. book
 • Buuren P.J.J. van, Gier A.A.J. de, Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2009), Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, zevende druk. Deventer: Kluwer. book
 • Kempen J.J.H. van, Crabbé A. & Robbe J. (2009), The Implementation of the WFD in England and Wales. In: Uitenboogaart Y., Kempen J.H.J. van, Wiering M., Rijswick H.F.M.W. van (Eds.) Dealing with complexity and policy discretion, the implementation of the Water Framework directive in five Member States. Den Haag: SDU. 137-161. book chapter
 • Blomberg A.B., Gier A.A.J. de & Robbe J. (2009), The integration of the protection of nature conservation areas in Dutch spatial planning and environmental management law, Utrecht Law Review 5(1): 132-156. article in journal: refereed
 • Robbe J. (2008), De informatieplicht in de Wet samenhangende besluiten Awb, StAB 3(2008): 8-13. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2008), De Richtlijn energieprestatie gebouwen. In: Robbe J., Freriks A.A., Blomberg A.B., Broek G.M. van den, Gier A.A.J. de, Rijswick H.M.F.W. van, Widdershoven R.G.J.M. (Eds.) Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. Den Haag: Sdu uitgevers. 193-218. book chapter
 • Rijswick H.F.M.W. van & Robbe J. (2008), Does a constitutional right to environmental protection and improvement guarantee environmental protection and improvement?. In: Larmuseau I. (Ed.) Constitutional rights to an ecologically balanced environment. Gent: Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht. 30-37. book chapter
 • Robbe J., Freriks A.A., Blomberg A.B., Broek G.M. van den, Gier A.A.J. de, Rijswick H.F.M.W. van & Widdershoven R.J.G.M. (2008), Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. Den Haag: Sdu uitgevers. book
 • Buuren P.J.J. van, Gier A.A.J. de, Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2008), Van WRO naar Wro. Den Haag: Instituut voor bouwrecht. book
 • Robbe J. (2007), De Wet geurhinder en veehouderij en de ruimtelijke ordening, StAB 2007(1): 13-17. article in magazine/newspaper
 • Gier A.A.J. de & Robbe J. (2007), Integratie of segregatie? Over de verhouding tussen bestemmingsplan en natuurbeschermingsrecht. In: Blomberg A., Gier T. de, Rijswick M. van, Widdershoven R. (Eds.) Van Utrecht via Brussel naar Maastricht. Alphen aan de Rijn: Kluwer. 101-119. book chapter
 • Robbe J. (2007), Jurisprudentie over de openbare voorbereidingsprocedure, StAB 2007(3): 8-14. article in magazine/newspaper
 • Gier A.A.J. de, Groothuijse F.A.G., Rijswick H.F.M.W. van & Robbe J. (2007), The influence of environmental quality standards and safety standards on spatial planning, Journal for European Environmental and Planning Law 2007(1): 23-36. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2006), De uniforme openbare voorbereidingsprocedure nader beschouwd, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 169-176. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. & Putter P.J. de (2005), Alle regen komt van boven, maar wat kunnen de gemeenten ermee?, Tijdschrift voor omgevingsrecht : 45-53. article in magazine/newspaper
 • Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2005), De bestemmingsplanprocedure in het wetsvoorstel Wro, Bouwrecht : 357-369. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2005), Het begrip 'woning' in de Wet geluidhinder en andere milieuregelingen. In: Backes Ch.W., Buuren P.J.J van, Jurgens G.T.J.M, Widdershoven R.J.G.M. (Eds.) Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. Deventer: Kluwer. 195-201. book chapter
 • Robbe J. (2005), Leidraad riolering, juridische module (A 2000). Ede: RIONED. book
 • Nijmeijer A.G.A. & Robbe J. (2005), Rechtsbescherming betreffende het bestemmingsplan en het zelfstandig projectbesluit na de inwerkingtreding van de uniforme openbare voorbereidingprocedure, StAB 3: 10-14. article in magazine/newspaper
 • Backes Ch.W., Dobben H.F. Van der, Robbe J. & Dekker R. (2005), Reikwijdte van de richtlijn milieuaansprakelijkheid. onbekend: UU LAW Omgevingsrecht (t/m 2009). report
 • Robbe J. (2005), Riolering buitengebied. In: Bezemer S. (Ed.) Kroniek Agrarisch recht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers. 167-175. book chapter
 • Robbe J. (2004), Aansluiting op de riolering en nadeelcompensatie, Overheid & Aansprakelijkheid (2004): 208-216. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2004), Bestuursrechtspraak. [other] other
 • Robbe J. (2004), De provinciale toetsing van bestemmingsplan en bedenkingen, StAB 3(2004): 10-12. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2004), De reikwijdte van artikel 19 lid 3 WRO, StAB 1(2004): 10-13. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. & Freriks A.A. (2004), Deskundigenadvisering in het bestuursrecht: de kwaliteit van het werk van de StAB, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 206-214. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2004), De terugkeer van de grote leugen, of: de overbodigheid van artikel 19 lid 4 WRO, Bouwrecht 5(2004): 407-409. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2004), De verplichting tot aansluiting op de riolering (2), Tijdschrift voor omgevingsrecht (2004): 206-212. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2003), Commentaar op de artikelen 6a-31 WRO. In: WRO/Woningwet (losbl.). Alphen a/d Rijn: Kluwer. book chapter
 • Robbe J. (2003), De verplichting tot aansluiting op de riolering (1), Tijdschrift voor omgevingsrecht : 206-212. article in magazine/newspaper
 • Robbe J. (2003), Een fatale beslistermijn?, De gemeentestem 99(7187): 330-331. article in magazine/newspaper
 • Jongma M.P. & Robbe J. (2003), Kroniek van het Omgevingsrecht, Nederlands Juristenblad : 1680-1687. article in magazine/newspaper
 • Robbe J., Freriks A.A. & e.a. - (2002), De invloed van het Europees recht op het ruimtelijk bestuursrecht. Deventer: Kluwer. report
 • Dieperink C., Freriks A.A., Robbe J. & Rijswick H.F.M.W. van (2001), De betekenis van het Europees omgevingsrecht voor een duurzame Grensmaas. In: Driessen P.P.J., Michiels F.C.M.A, Molenaar E.-J. (Eds.) Duurzaam ruimtegebruik. Amsterdam, the Netherlands: Boom Juridische Uitgevers. 71-96. book chapter
 • Gier A.A.J. de, Robbe J. & Buuren P.J.J. van (2001), De juridische ruimte voor 'Ruimte voor ruimte', Nederlands Juristenblad 43: 2084-2090. article in magazine/newspaper
 • Blomberg A.B. & Robbe J. (2001), Juridische aspecten bij rioleringsactiviteiten. In: Module A2000 van de Leidraad riolering (losbl.).: Stichting RIONED. book chapter
 • Freriks A.A., Robbe J. & Jurgens G.T.J.M. (2001), Vijf jaar StAB. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Robbe J. (2000), Commentaar op de artikelen 6a-9,11,13,15-19b,21-29 WRO. In: Klaassen A.W., Gier A.A.J. de (Eds.) Commentaar op de Wet op de Ruimtelijke Ordening/Woningwet.: Samson. book chapter
 • Robbe J. (2000), De bestemmingsplanprocedure en de rechtsbeschermingsbepalingen. In: Lubach D.A., Michiels F.C.M.A. (Eds.) Bouwstenen voor een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Den Haag: Rijksplanologische Dienst. 25-49. book chapter
 • Robbe J. (2000), De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure (PhD thesis, Universiteit Utrecht): Kluwer Juridische Uitgevers. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Buuren P.J.J. van. PhD thesis
 • Backes Ch.W., Robbe J. & Gier A.A.J. de (1999), De Actio Popularis in het Ruimtelijk Ordenings- en het Milieurecht. Den Haag: Ministerie van VROM. report
 • Rechtbank Gelderland rechter-plaatsvervanger
This website uses cookies.  More information.