Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Bevrijdende verweren

  • mw. H.W.B. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Date
Wednesday 12 April 2023
Time
Location
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. H.J. Snijders

Summary

De doelstelling van dit onderzoek is het begrip 'bevrijdend verweer' nader te definiëren, het begrip af te bakenen en structuur in het leerstuk aan te brengen. Een systematische, overzichtelijke ordening is hierbij leidraad. De reeds bestaande inzichten over het begrip zijn in het onderzoek verwerkt. Het boek biedt zowel verdieping als praktische toepasbaarheid; het onderzoek beoogt niet alleen de wetenschap te dienen, maar vooral ook de civiele procespraktijk.

De insteek is pragmatisch; een zo efficiënt mogelijk gevoerde civiele procedure is voor de rechtspraktijk van groot belang. Aan de praktijkjurist worden instrumenten geboden om een goede analyse te kunnen maken van de stelplicht en bewijslast in een te behandelen zaak; niet alleen aan verweerder ingeval van een mogelijk beroep op bevrijdend verweer, maar ook aan eiser om te kunnen anticiperen op een mogelijk bevrijdend verweer. Regelmatig worden illustratieve praktijkvoorbeelden en processuele tips gegeven. De (relatief) korte (sub)paragrafen van het boek zijn zodanig opgebouwd dat het boek tevens als naslagwerk kan dienen.
Het is van belang dat een praktijkjurist zijn bewijsrechtelijke positie kan bepalen op basis van de feitelijke grondslag en weet te anticiperen op de waarschijnlijke bewijslastverdeling. Een advies om al dan niet te gaan procederen of verweer te voeren wint dan aan zeggingskracht. Een goede analyse van de wederzijdse stellingen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen is daarbij startpunt. Vooraf moet een oordeel worden gevormd over de haalbaarheid van een procedure in verband met eventuele procesrisico’s. Veel gespecialiseerde praktijkjuristen opereren in bepaalde rechtsgebieden en zijn zich er soms niet van bewust dat bewijsrechtelijke beslissingen samenhangen met het algemene bewijsrecht, waaronder begrepen regels inzake bevrijdende verweren.


Het boek beoogt een gefundeerde toepassing in de rechtspraktijk van het bevrijdend verweer te bewerkstelligen zodat het begrip ‘bevrijdend verweer’ meer inhoudt dan een toverformule.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.