Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Public Affairs

Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid- en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt steeds complexer. Besluitvorming verplaatst zich in toenemende mate naar Europees niveau. Het Nederlandse politieke systeem gaat tegelijkertijd vaker de concurrentie aan met de traditionele belangengroepen. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen. Burgers zijn assertiever en de dominantie van social media neemt toe. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

De Leergang Public Affairs vormt een uitstekende basis voor iedereen bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie die zich in het dagelijks werk direct of indirect bezig houdt met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid.

Voor advies of vragen over de leergang kunt u mailen naar: learning@fgga.leidenuniv.nl 

Intakegesprek

Voorafgaand aan de leergang voert u een persoonlijk intakegesprek van ongeveer 45 minuten met de programmaleider. Tijdens dit gesprek komen uw leerdoelen aan bod. 

Module 1: De essentie van Public Affairs

Tijdens de eerste module staat de dagelijkse praktijk van public affairs en het lobbyen centraal. We starten vanuit een heldere definitie op public affairs. U krijgt meer inzicht in de positie, het netwerk en de aanpak van de PA-professional. Bovendien krijgt u veel voorbeelden uit de praktijk te zien van do's en dont’s en krijgt u een visie aangereikt om uw netwerk en informatie effectief te managen. Ook zullen we dieper ingaan op de thematiek van lobby-methoden en -technieken en deze al dan niet te gebruiken. In het tweede gedeelte van de module leert u een goede PA-strategie op te zetten. In heldere stappen gaat u aan de slag met een eigen strategie en welke onderdelen daarbij van belang zijn. Handig voor de eigen praktijk en voor de overige opdrachten die u in de leergang krijgt!

Module 2: Beïnvloeden van besluitvorming

Om effectief te kunnen beïnvloeden is gedegen kennis van besluitvormings- en beleidsprocessen van belang. In deze module gaan we in op de manier waarop beleid en wetgeving tot stand komt, zowel in de Nederlandse als Europese context. De invloed van Brussel op het beleid van de gemeenten, de provincies en het Rijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van diverse overheidsorganen en  van de vele nationale en internationale adviesorganen komen eveneens aan bod. Op basis van politicologische theorieën en inzichten uit het staatsrecht en de bestuurskunde proberen we grip te krijgen op de rol van de public affairs professional binnen het publieke bestel.

De wijze waarop besluitvorming verloopt heeft veel te maken met de positie van een issue op de maatschappelijke, politieke en ambtelijke agenda. Daarom zullen we ons verdiepen in theorieën over agendavorming. Voordat een issue hoog op de agenda komt, dienen barrières te worden overwonnen, zoals vooroordelen en procedures. Public affairs managers kunnen dergelijke hindernissen gebruiken om agendavorming te beïnvloeden. Ook kunnen zij het momentum voor een beleidsverandering mee helpen creëren, door kennis van een maatschappelijk probleem te verspreiden of door oplossingen aan te dragen bij politieke beslissers.

Module 3: De Europese Arena in de praktijk

Europese besluiten hebben gevolgen voor Nederland. Als Europese wet- en regelgeving eenmaal is vastgesteld, is hier op nationaal niveau weinig meer aan te veranderen. Het is dus van belang dat organisaties zich bewust zijn van de invloed van Brussel op hun werkterrein en dat u weet waar voor u de mogelijkheden liggen voor beïnvloeding. Deze module biedt u de kans om meer zicht te krijgen op alle Europese activiteiten en de Brusselse agenda. Zo gaat u bijvoorbeeld in gesprek met een Europarlementariër over hoe de hazen lopen binnen het Europees Parlement en kruipt u in de huid van een minister van EZ van een van de EU lidstaten tijdens een onderhandelingsoefening.

Module 4: De context van Public Affairs

Public affairs speelt zich af op een constant veranderend speelveld. Het begint bij het thuisfront: uw interne lobby is het allerbelangrijkst. Wanneer u intern de zaken niet op orde heeft, dan kunt u buiten uw organisatie weinig bereiken. U gaat samen met een ervaren public affairs manager op zoek naar hoe u uw positie intern kunt versterken. Ook is er uitgebreid aandacht voor grassroots lobby en burgeractivisme. Welke krachten zitten er bijvoorbeeld achter de burgerlobby? Om meer inzicht te krijgen in de ontvangende partij van de lobby, krijgt u in deze module de gelegenheid om in gesprek te gaan met diverse Kamerleden en tobambtenaren. Tot slot belichten wij de juridische kant van public affairs vraagstukken.

Module 5: Public Affairs en de Media

In deze laatste module staat de dagelijkse praktijk van public affairs ten opzichte van de media centraal. U maakt kennis met een aantal instrumenten van public affairs die u in het dagelijks werk kunt inzetten. Een van die thema’s is framen en spinnen. Op welke manier kunt u de boodschap het beste brengen? Welke draai kunt u er aan geven? Onder leiding van een ervaren professional leert u de fijne kneepjes van het communicatie-vak en leert u de ander met behulp van goed gekozen frames te overtuigen. De media en de publieke opinie spelen een belangrijke rol in relatie tot public affairs. Dit geldt voor zowel traditionele als nieuwe media. Zo zijn redacties van kranten en tijdschriften ontvankelijk voor de bevindingen van onderzoeksrapporten en het strategisch lekken van informatie. Televisie, radio en social media bieden mogelijkheden om grote groepen mensen rechtstreeks te bereiken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de relatie tussen public affairs en de verschillende media belicht.

  • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
  • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Het docentencorps bestaat uit een mix van wetenschappers en ervaren praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen.

Data voorjaar 2022:

Introductiebijeenkomst: 10 maart
Module 1: 14 en 15 maart
Module 2: 4 en 5 april
Module 3: 16 en 17 mei
Module 4: 13 en 14 juni
Module 5: 27 en 28 juni

Prijs:

€ 4795,- incl. literatuur.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.