Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Public Affairs

De Leergang Public Affairs vormt een uitstekende basis voor iedereen bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie die zich in het dagelijks werk direct of indirect bezighoudt met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid.

Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid- en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt steeds complexer. Besluitvorming verplaatst zich in toenemende mate naar Europees niveau. Het Nederlandse politieke systeem gaat tegelijkertijd vaker de concurrentie aan met de traditionele belangengroepen. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen. Burgers zijn assertiever en de dominantie van social media neemt toe. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

 

Module 1: De essentie van Public Affairs

Tijdens de eerste module staat de dagelijkse praktijk van public affairs en het lobbyen centraal. We starten vanuit een heldere definitie op public affairs. U krijgt meer inzicht in de positie, het netwerk en de aanpak van de PA-professional. Bovendien krijgt u veel voorbeelden uit de praktijk te zien van do's en don'ts en krijgt u een visie aangereikt om uw netwerk en informatie effectief te managen. Ook zullen we dieper ingaan op de thematiek van lobby methoden en -technieken en hoe deze al dan niet te gebruiken. In het tweede gedeelte van de module leert u een goede PA-strategie op te zetten. In heldere stappen gaat u aan de slag met een eigen strategie en welke onderdelen daarbij van belang zijn. Handig voor de eigen praktijk en voor de overige opdrachten die u in de leergang krijgt!

Module 2: Doelgerichte beïnvloeding in Den Haag

Public affairs begint bij het thuisfront. Wanneer u intern de zaken niet op orde heeft, dan kunt u buiten de organisatie weinig bereiken. In deze module krijgt u vanuit de wetenschap en de praktijk handvatten aangereikt om de interne lobby goed te organiseren. Hierdoor laat u zich niet meer leiden door de waan van de dag, maar lukt het om zelf prioriteiten te stellen in de issues die u op de politieke agenda wilt krijgen. Om de Haagse besluitvorming effectief te kunnen beïnvloeden is kennis van besluitvormings- en beleidsprocessen van belang. In het tweede deel van deze module gaan we in op de manier waarop wetgeving tot stand komt. De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van diverse overheidsorganen en van de vele nationale en internationale adviesorganen komen eveneens aan bod. Op basis van politicologische theorieën en inzichten uit het staatsrecht en de bestuurskunde proberen we grip te krijgen op de rol van de public affairs professional binnen het publieke bestel. 

Module 3: De Europese arena in de praktijk

De invloed van Brussel op het beleid van de gemeenten, provincies en het rijk is al jaren heel groot, en neemt nog steeds toe. Als Europese wet- en regelgeving eenmaal is vastgesteld, is hier op nationaal niveau weinig meer aan te veranderen. Het is dus van belang dat organisaties zich bewust zijn van de invloed van Brussel op hun werkterrein en dat u weet waar voor u de mogelijkheden liggen voor beïnvloeding. Tijdens een 2-daags bezoek aan Brussel biedt deze module u de kans om meer zicht te krijgen op alle Europese activiteiten en de Brusselse agenda. U bezoekt diverse Europese instellingen, zoals de Europese Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, en u krijgt de kans om in informele setting met Europese lobbyisten van gedachten te wisselen.

Mocht het Brussel bezoek door Corona maatregelen onverhoopt onmogelijk zijn, dan vindt deze module in Den Haag plaats met online verbinding met Brussel.

Module 4: Van invloed naar impact

In deze module zetten we de stap van van invloed uitoefenen naar impact hebben. In de vorige modules heeft u kennis opgedaan om op het juiste moment en de juiste plaats invloed te kunnen uitoefenen. U heeft de interne lobby op orde en kan gedegen strategieen maken om uw doel te bereiken, in Den Haag en in Brussel. Nu is het tijd voor vervolgstappen, bijvoorbeeld het sluiten van coalities. Onderzoek laat u zien welke coalities nut hebben, en welke minder. De meest onwaarschijnlijke partnerschappen zijn vaak bijzonder effectief! Ook is de manier van presenteren belangrijk. Hoe maakt u een ijzersterke argumentatie waar niemand omheen kan? Hoe raakt u mensen niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart? En hoe sluit uw boodschap goed aan op uw publiek? En ten slotte gaan we uitgebreid in op framing. Hoe werkt framing precies? Welke draai kunt u aan uw boodschap geven waardoor het beter werkt? Wat is wel en wat is niet gelegitimeerd?

Module 5: Public Affairs tussen burgers, beslissers en media

In deze laatste module staat het krachtenveld centraal waarbinnen u opereert als Public Affairs adviseur. Want de politiek staat altijd onder druk van de media en de publieke opinie. We besteden uitgebreid aandacht aan de traditionele media, die nog altijd heel belangrijk voor de politieke besluitvorming en agendasetting. Hoe kunt u de media inzetten voor uw public affairs strategie? Wat zijn de do's en de dont's? Daarnaast speelt de burger zelf een steeds belangrijkere rol in de politiek, door de werking van sociale media. We richten onze aandacht daarom ook op de rol van burgeractivisme in Nederland. Welke krachten zitten er achter de burgerlobby en wat zijn hun belangen? Wat is het verschil tussen grassroots en grasstops lobby? Wat is een effectieve mediacampagne en hoe kunt u sociale media inzetten voor uw lobby?

 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker;
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau;
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Het docentencorps bestaat uit een mix van wetenschappers en ervaren praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Toelating tot de leergang is op basis van aanmelding en samenstelling van de groep.

Data voorjaar 2024:

 • donderdag 29 februari 
 • maandag 4 maart 
 • dinsdag 5 maart 
 • maandag 25 maart  
 • dinsdag 26 maart 
 • maandag 15 april (Brussel)
 • dinsdag 16 april (Brussel)
 • maandag 27 mei 
 • dinsdag 28 mei 
 • maandag 17 juni 
 • dinsdag 18 juni

Kosten: € 5.775,- 


Locatie: Centrum Den Haag, Brussel (hotel, diner en lunch in Brussel zijn inbegrepen. Vervoer van en naar Brussel is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening).

Inschrijven

Deze website maakt gebruik van cookies.