Logo Universiteit Leiden.

nl en

Maatwerk

In het ontwerpen van onze opleidingen leggen we voortdurend de verbinding tussen theorie en praktijk, en garanderen we een actief en optimaal leerproces. Hierbij maken we gebruik van diverse interactieve werkvormen en casuïstiek.

Wij bieden een breed palet aan op maat opleidingsprogramma’s. Voor meer informatie over ons aanbod en de mogelijkheden voor jou en jouw organisatie kunt u contact opnemen met Nikol Hopman, directeur Centre for Professional Learning.

Hieronder tref je een korte beschrijving van een aantal van onze programma’s.

In samenwerking met het Nederlands Genootschap Burgemeesters verzorgden wij in 2018 voor het eerst de Leergang Publiek Leiderschap voor burgemeesters. In een voortdurend en steeds sneller veranderende omgeving en een gefragmenteerd politiek-bestuurlijk krachtenveld staan burgemeesters voor complexe opgaven. Van burgemeesters wordt verwacht om situaties snel te kunnen duiden en daarbij de eigen rol en meerwaarde scherp voor ogen te hebben. Het programma wordt jaarlijks aangeboden en bestaat uit vier modules van telkens twee aaneengesloten dagen. Het programma bestaat uit een integratie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland passeren de revue en het programma is opgebouwd rondom een vijftal onderscheiden leiderschapsdilemma’s voor burgemeesters. In dialoog met de docenten maken de deelnemers de vertaling naar hun eigen actuele leiderschapsdilemma’s en worden nieuwe zienswijzen en benaderingen verkend, aansluitend op de politieke en maatschappelijke context.

Kijk voor meer informatie op de website en lees hier een verdiepend artikel over de leergang.

Uit het onderzoek naar de leerbehoeften onder ABD'ers bleek dat veel managers behoefte hebben aan leertrajecten over strategisch sturen en motiveren van medewerkers. Samen met Bureau ABD organiseren we een masterclass waarin deze thema’s aan de orde komen. 'Leiden of niet leiden, dat is de vraag' is een interactieve masterclass, waarbij gevraagd wordt om een klein beetje uit de comfortzone te komen. Authentiek leiderschap, plankenkoorts, teamvorming, vertrouwen en veiligheid passeren de revue en er is veel ruimte voor eigen inbreng en ervaringen.

Kijk hier voor meer informatie over de masterclass.

 

In samenwerking met de Gemeente Den Haag en de Gemeente Rotterdam verzorgen wij sinds 2014 jaarlijks de 4-daagse Leadership Summer School. Deze Summer School biedt ervaren leidinggevenden een platform  voor reflectie, leren en ontwikkelen, en de mogelijkheid om te experimenteren met anders kijken en anders doen. Vanuit de bewustwording dat verbindend en lerend leiderschap nodig is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en ingrijpende veranderingen. De deelnemers verkennen nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en in gesprek met ervaringsdeskundigen op het gebied van ambtelijk leiderschap in tijden van verandering.

Voor verschillende organisaties uit het veiligheidsveld verzorgen wij modulaire programma’s over de aard en verschijningsvormen van het fenomeen terrorisme. Deelnemers gaan met wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk in gesprek over wat terrorisme precies is, wat er bijvoorbeeld uit onderzoek bekend is over beweegredenen en gedrag van daders, voor welke uitdagingen het begrip radicalisering hen stelt, wanneer sprake is van terrorisme financiering, welke geopolitieke verhoudingen invloed hebben op hun werk en met welke strategieën diverse ketenpartners nadenken over contra terrorisme. Aan de hand van eigen casuïstiek gaan deelnemers op zoek naar handvatten om hun beleid en interventies verder vorm te geven. Deelnemers reflecteren daarbij ook op hun rol en de positie die zij innemen ten opzichte van hun ketenpartners. 

Voor meer informatie over de opleidingen en op maat mogelijkheden op het gebied van veiligheid kan je contact opnemen met: Hans Dekker.

Regiocursus DAO
Sinds 2015 verzorgen wij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks zomercursussen voor diplomaten en nieuwe medewerkers van de regiodirectie Azië & Oceanië (DAO). Tijdens de cursus vergaren de deelnemers actuele kennis en belangrijke achtergrondkennis over de regio, om hen beter te equiperen voor hun nieuwe positie. De cursus gaat onder andere dieper in op de thema’s regionale samenwerking, economische diplomatie, religie en  veiligheid. Daarnaast zijn er regioblokken over respectievelijk Oost-, Zuidoost- en Zuid-Azië. Naast de tweedaagse cursus kunnen deelnemers die naar posten gaan in de regio Azië en Oceanië aanvullend een individueel gesprek met een expert voeren, geënt op hun land van plaatsing en specifieke leervragen en behoeften.

Regiocursus MENA
In 2020 zijn wij gestart met de tweede Regiocursus, over de MENA-regio. Tijdens deze meerdaagse cursus doen diplomaten en nieuwe beleidsmedewerkers van de regiodirectie Noord-Afrika en Midden-Oosten (DAM) kennis op over de historische, religieuze, (geo-)politieke en economische achtergronden van hun werkgebied. Tevens geeft deze cursus hen meer inzicht in de actuele vraagstukken waarmee de regio -en ook Nederland- te maken heeft.

Voor Rijkstrainees verzorgen we sinds 2016 de modules ‘Beleidsrijk’ en ‘Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid’. We werken hierbij samen met RAFEB. Van 2001 tot en met 2015 verzorgden we het volledige Rijkstraineeprogramma (basisopleiding), in opdracht van het ministerie van BZK. Jaarlijks volgde een groep van tussen de 70 en 168 jonge academici de basisopleiding van 33 dagdelen. Tijdens maandelijkse opleidingsdagen kregen trainees de kans zich breed te ontwikkelen en wegwijs te raken in de structuur en het functioneren van de Rijksoverheid. Elke trainee volgde 5 basismodules en 6 van de 12 keuzemodules. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere de rol, de taak en de inrichting van de Rijksoverheid, politiek-bestuurlijke gevoeligheid en integriteit. Ook kwamen trainees veel te weten over overheidscommunicatie, rijksfinanciën en actuele ontwikkelingen binnen de EU. Naast inhoudelijke verdieping was er ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Voor het Ministerie van Defensie verzorgen wij sinds november 2010 verschillende opleidingsactiviteiten in de Hogere Defensie Vorming (HDV). De HDV is een eenjarige voltijds opleiding die door de NVAO is geaccrediteerd met de graad ‘Executive Master of Security and Defence’. Het doel van de HDV is de geselecteerde militairen voor te bereiden voor functies op hoger- en topmanagementniveau. Hierin verzorgen wij de module ‘Strategie en Beleid’ en een “Tweede Kamer-simulatie” als onderdeel van de module ‘Grondslagen Openbaar Bestuur’. De module Strategie & Beleid voeren wij uit in samenwerking met PWC.

Voor adviseurs en (senior) beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag verzorgden wij de Training Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit. Tijdens het leertraject, bestaande uit drie afzonderlijke dagen, raakten de deelnemers vertrouwd met de verschillende aspecten van het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en kwamen de belangrijkste succesfactoren en valkuilen aan bod. De deelnemers maakten zich de nieuw verworven kennis tijdens het programma ook direct eigen en gingen in een opdracht op het gebied van integraal adviseren zelf concreet aan de slag met de inzichten. Actuele thema’s en bijbehorende dilemma’s kwamen indringend aan bod in de vorm van een rollenspel met acteurs. Wij werkten daarbij samen met acteurs van het Nationale Theater.

In samenwerking met de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van de Rijksoverheid organiseerden wij in 2017 een van de netwerkbijeenkomsten voor de leden van de Communicatiepool. De Pool bestaat uit 40 geselecteerde communicatieprofessionals, zowel strategisch adviseurs als woordvoerders. Minstens één keer per jaar neemt de Pool ergens een ‘kijkje in de keuken’. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Wetenschappelijk onderzoek naar de politiek van de aandacht’. Tijdens de bijeenkomst stonden drie vraagstukken centraal: 1.Hoe houd je de vinger aan de pols van een maatschappelijk onderwerp? 2. Hoe beïnvloed je de aandacht voor een onderwerp? En 3. Hoe probeer je aandacht buiten de deur te houden of te verminderen? Wij werkten hierbij samen met collega’s van leerstoelgroep Public Policy en Public Affairs van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Van 2004 t/m 2012 verzorgden wij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ‘basisopleiding beleidsmedewerker buitenlandse zaken’, beter bekend als het ‘diplomatenklasje’. In een intensieve opleiding van 3 maanden maakte een groep van ongeveer 25 deelnemers kennis met zowel de Haagse context, als het brede internationale speelveld waarin het ministerie zich begeeft. Belangrijke thema’s zoals de Europese Unie, economische diplomatie en ontwikkelingssamenwerking kwamen in een uitdagend curriculum aan bod. Ook werd inzicht gegeven in geschiedenis, politiek en cultuur van invloedrijke landen en regio’s. Er werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de uiteenlopende vaardigheden die toekomstige diplomaten dienen te beheersen. In actuele en realistische opdrachten werden praktijk en theorie bij elkaar gebracht. Vanaf 2010 namen naast werknemers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ook werknemers van andere ministeries deel aan het klasje. Hierdoor werd het klasje verbreed tot een Rijksbrede opleiding.

Van 2006 - 2014 verzorgden wij in opdracht van de SZW Academie van het Ministerie van SZW de ‘Verdiepingsleergang Sociale Zekerheid. De leergang werd eens per jaar gegeven en bestond uit 6 volle opleidingsdagen, verdeeld over drie modules. De deelnemers waren afkomstig van SZW, UWV, SVB, VNG en de grote gemeenten. In de leergang kwamen de volgende hoofdthema’s aan bod: juridische, politiek-bestuurlijke en historische context van de sociale zekerheid; agendamanagement, uitvoering en handhaving van het sociale zekerheidsbeleid; Internationale/Europese ontwikkelingen en toekomstscenario’s voor de sociale zekerheid. Tijdens het programma was veel aandacht voor de strategische aspecten en beleidsdilemma’s, voor reflectie op de opgedane kennis en uitgevoerde opdrachten. De ruimte voor uitwisseling en onderlinge samenwerking vormde voor de deelnemers, afkomstig van verschillende organisaties en met verschillende achtergronden, een meerwaarde.

Deze website maakt gebruik van cookies.