Logo Universiteit Leiden.

nl en

Maatwerk

In het ontwerpen van onze opleidingen leggen we voortdurend de verbinding tussen theorie en praktijk, en garanderen we een actief en optimaal leerproces. Hierbij maken we gebruik van diverse interactieve werkvormen en casuïstiek.

Wij ontwikkelen graag een leertraject voor uw organisatie. Toegespitst op uw leerdoelen, met speciaal ontwikkelde casuïstiek en veel ruimte voor leerwensen en specifieke vragen uit de praktijk van uw medewerkers.

In de afgelopen jaren ontwikkelden we maatwerktrajecten in opdracht van onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Diplomatenklasje), de provincie Noord-Holland, het RIVM, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijkstrainees), het Ministerie van Defensie het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap NL:

De Leadership Summer School biedt ervaren leidinggevenden een platform  voor reflectie, leren en ontwikkelen, en de mogelijkheid om te experimenteren met anders kijken en anders doen. Vanuit de bewustwording dat verbindend en lerend leiderschap nodig is in deze tijden van onderlinge afhankelijkheid en ingrijpende veranderingen. In de Leadership Summer School verkennen de deelnemers nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van ambtelijk leiderschap.

Van 2004 t/m 2012 verzorgden wij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ‘basisopleiding beleidsmedewerker buitenlandse zaken’, beter bekend als het ‘diplomatenklasje’. In een intensieve opleiding van 3 maanden maakte een groep van ongeveer 25 deelnemers kennis met zowel de Haagse context, als het brede internationale speelveld waarin het ministerie zich begeeft. Belangrijke thema’s zoals de Europese Unie, economische diplomatie en ontwikkelingssamenwerking kwamen in een uitdagend curriculum aan bod. Ook werd inzicht gegeven in geschiedenis, politiek en cultuur van invloedrijke landen en regio’s. Er werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de uiteenlopende vaardigheden die toekomstige diplomaten dienen te beheersen. In actuele en realistische opdrachten werden praktijk en theorie bij elkaar gebracht. Vanaf 2010 namen naast werknemers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ook werknemers van andere ministeries deel aan het klasje. Hierdoor werd het klasje verbreed tot een rijksbrede opleiding.

Van 2001 tot en met 2015 verzorgden we de basisopleiding Rijkstraineeprogramma, in opdracht van het ministerie van BZK. Tijdens maandelijkse opleidingsdagen kregen trainees de kans zich breed te ontwikkelen en wegwijs te raken in de structuur en het functioneren van de Rijksoverheid. Elke trainee volgde 5 basismodules en 6 van de 12 keuzemodules. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere de rol, de taak en de inrichting van de Rijksoverheid, politiek-bestuurlijke gevoeligheid en integriteit. Ook kwamen trainees veel te weten over overheidscommunicatie, rijksfinanciën en actuele ontwikkelingen binnen de EU. Naast inhoudelijke verdieping was er ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Jaarlijks volgde een groep van tussen de 70 en 168 jonge academici de basisopleiding van 33 dagdelen.

Sinds 2006 verzorgen wij namens de SZW Academie (Ministerie van SZW) de ‘verdiepingsleergang Sociale Zekerheid. In september 2011 is deze leergang opnieuw aan de faculteit gegund. De leergang wordt eens per jaar gegeven en beslaat 6 volle opleidingsdagen, verdeeld over drie modules (januari t/m maart). In de leergang komen de volgende hoofdthema’s aan bod: juridische, politiek-bestuurlijke en historische context van de sociale zekerheid; agendamanagement, uitvoering en handhaving van het sociale zekerheidsbeleid; Internationale/Europese ontwikkelingen en toekomstscenario’s voor de sociale zekerheid. In het ontwerp van deze leergang is het CPL uitgegaan van een sterk verdiepend karakter van elke module, waarbij telkens wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in de basisleergang sociale zekerheid van de Academie. Er is veel aandacht voor de strategische aspecten en beleidsdilemma’s, voor reflectie op de opgedane kennis en uitgevoerde opdrachten, en voor onderlinge samenwerking tussen de diverse deelnemers met verschillende achtergronden. Deelnemers van SZW, UWV, SVB, VNG en de grote gemeenten kunnen zich voor deze leergang inschrijven.

Namens het Instituut Defensie Leergangen (IDL, onderdeel van het Ministerie van Defensie) verzorgen wij sinds november 2010 verschillende opleidingsactiviteiten in de Hogere Defensie Vorming (HDV). De HDV is een eenjarige voltijds opleiding die door de NVAO is geaccrediteerd met de graad ‘Executive Master of Security and Defence’. Het doel van de HDV is de geselecteerde militairen voor te bereiden voor functies op hoger- en topmanagementniveau. Hierin verzorgen wij de module ‘Strategie en Beleid’ en een “Tweede Kamer-simulatie” als onderdeel van de module ‘Grondslagen Openbaar Bestuur’. Deze module werd meerdere malen volledig door ons verzorgd, maar vanwege bezuinigingen bij Defensie is dit teruggebracht tot één dag. De module Strategie & Beleid is gevormd rondom een tweetal concrete cases; een complex beleidsvraagstuk en een strategisch vraagstuk specifiek toegespitst op de bestuurlijke praktijk van Defensie. Aan bod komen o.a. krachtenveldanalyses, strategische beleidsvorming en complexiteit in besluitvorming. De module voeren wij uit in samenwerking met PwC.

Voor de trainees van de provincie Noord-Holland verzorgden wij de ééndaagse training Politiek-Bestuurlijke Gevoeligheid. De trainees leerden in deze crashcourse de belangrijkste aspecten kennen van werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarna oefenden ze hun nieuw verworven kennis en hun capaciteiten op het gebied van integraal adviseren, aan de hand van een opdracht en rollenspel over een actueel thema bij de provincie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie