Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Driedaagse cursus voor practitioners werkzaam in de aanpak van huiselijk geweld en/of eergerelateerd geweld.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een overkoepelend begrip voor verschillende geweldsvormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze geweldsvormen zijn een veelvoorkomend probleem in Nederland en vinden plaats in alle socio-economische lagen van de samenleving.  

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen rondom (complexe) geweldsvormen. Deelnemers gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek aan de slag met vragen omtrent het herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking. Met elkaar en met experts gaan zij in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies. 

Deelnemers staan onder andere stil bij hoe zij meer systeemgericht kunnen werken en met een lange adem naar complexe problemen kunnen kijken en wat hiervoor nodig is. Ook onderzoeken zij verschillende invalshoeken van organisaties in de aanpak en worden zij uitgedaagd om zich daarin te verplaatsen. Zij bespreken gezamenlijk hoe zij de aanpak verder kunnen brengen. 

Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA) en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. U kijkt samen met experts naar actuele en relevante uitdagingen en dilemma’s in de aanpak. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op knelpunten rondom de Wet meldcode en informatiedeling tussen professionele partners onderling en burgers. Tijdens de derde dag komt het systeem waarin geweld zich afspeelt aan de orde en is er aandacht voor de ingewikkelde wisselwerking tussen slachtoffer en dader. Samen met een expert wordt ook het daderperspectief behandeld. In de middag kijkt u naar het onderwerp genderverhoudingen binnen GiA. 

Werk jij als jeugdprofessional of krijg je in je werkzaamheden met kinderen of jongeren te maken? Sinds deze zomer zijn twee cursussen van het CPL geaccrediteerd als scholing binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het gaat om de volgende twee programma’s:

- Cursus Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (te behalen SKJ studiepunten: 27.50)
- Verdiepingscursus Terrorisme, Recht en Veiligheid (te behalen SKJ studiepunten: 32,25)

Meer informatie over deze scholing is ook te vinden via de SKJ scholingsagenda.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
 • U houdt zich in het dagelijks werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.  
 • U werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals RvdK, VWS of gemeenten), het OM, politie, Veilig Thuis, jeugdzorg, reclassering of bij in dit kader relevante maatschappelijke organisaties. 
 • U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring. 

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u (wetenschappelijke) inzichten opgedaan over de aard- en verschijningsvormen van GiA en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden.

 • Kunt u de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het GiA veld actief zijn, onderscheiden.

 • Kunt u (on)mogelijkheden rondom multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties onderscheiden.

 • Kunt u (on)mogelijkheden rondom aangifte en melding doen in relatie tot de Wet meldcode onderscheiden en in breder perspectief plaatsen.

 • Heeft u uw kennis vergroot t.a.v. het complexe systeem waarin dader en slachtoffer zich bevinden.

 • Heeft u zich verplaatst in het perspectief van de pleger en heeft u methodes onderzocht om de pleger in de aanpak te betrekken.

 • Heeft u kennis en inzichten opgedaan van genderverhoudingen binnen GiA en wat dit betekent voor de aanpak.

 • Heeft u verbinding gelegd met andere professionals en experts en maakt u onderdeel uit van de groep met alumni van het Centre for Professional Learning (CPL).

Data

Najaar 2022:
30 november, 1 en 2 december 2022

Kosten

Kosten: €1595,- incl. literatuur en lunches.

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze training/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.