Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Ondermijning: Doorontwikkeling van de Aanpak

Verdiepingsleergang voor ervaren practitioners in het werkveld van ondermijnende criminaliteit

Organisaties met verschillende rollen en bevoegdheden werken multidisciplinair, integraal én intersectoraal samen om ondermijnende criminaliteit in Nederland tegen te gaan. Maar de aanpak ondermijning is in vele gevallen nog experimenteel. In deze leergang gaan deelnemers samen met (ervarings)experts, pioniers in het werkveld, en elkaar, op zoek naar een effectieve aanpak, passende oplossingen en interventies en de overkoepelende samenhang hierin om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Door in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen in de doorontwikkeling van de aanpak verbeteren ketenpartners hun informatiepositie en netwerk en vergroten zij hun gereedschapskist met interventies. 

In deze leergang verkennen deelnemers samen met wetenschappers waaronder hoogleraar ondermijningsstudies Pieter Tops, en praktijkexperts en pioniers in de aanpak, de kansen en uitdagingen in samenwerking en informatiedeling. Ook reflecteren zij over de samenhang in de preventieve en repressieve elementen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk buigen zij zich over de vraag hoe zij de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder kunnen brengen.

Pieter Tops

Bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies Pieter Tops is als ambassadeur betrokken bij deze leergang. Tijdens het programma deelt hij zijn inzichten met de deelnemers over de laatste stand van zaken rondom de aanpak van ondermijnende criminaliteit, geeft hij feedback en begeeft hij zich aan de voorkant van de discussie over de doorontwikkeling van de aanpak van criminele ondermijning die in de cases en hele leergang wordt besproken. 

In de eerste module verdiepen deelnemers zich in successen en knelpunten binnen verschillende benaderingen van ondermijnende criminaliteit met verschillende cases uit de praktijk - van preventie en repressie tot een combinatie daarvan. Zij bespreken actuele en relevante handelings- en interventie opties en staan stil bij de voor- en nadelen ervan. Met elkaar en met experts en pioniers uit het werkveld gaan deelnemers aan de slag met verschillende cases om te reflecteren over hoe zij meer samenhang kunnen brengen in de preventie en repressie van ondermijnende criminaliteit. 

In het tweede deel buigen deelnemers zich over kansen en obstakels binnen publiek-private samenwerking (PPS) en (on)mogelijkheden rondom informatievoorziening in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Waar lopen ketenpartners tegenaan in informatie-uitwisseling, wat zijn vooruitzichten en uitdagingen rondom werken met privacygevoelige gegevens (bijvoorbeeld van banken)? Deelnemers gaan aan de slag met cases om zo tot meer inzicht te komen om de aanpak op dit vlak verder te brengen. 

Als afsluiting van de leergang worden de inzichten van de twee modules verzameld en richten deelnemers zich met een blik op de toekomst op de vraag: Hoe kunnen we de aanpak het beste doorontwikkelen?  

Ter voorbereiding op de leergang vindt er een intake gesprek plaats met de programmaleider. Tijdens dit gesprek brengt u samen met de programmaleider uw persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreekt u welke expertise en vraagstukken u meebrengt.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • U houdt zich in het dagelijkse werk direct of indirect bezig en heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van ondermijnende criminaliteit (zoals drugsgerelateerde criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, e.g.) of beleid/ strategische communicatie hierover;
 • U werkt als beleidsmedewerker, adviseur/ analist, of practitioner bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals ministeries, LIEC, RIEC, provincies of gemeenten), landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, het OM, de rechterlijke macht, de reclassering, of bij in dit kader relevante private instellingen zoals banken;
 • U wilt inzichten opdoen over de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na het volgen van deze leergang:

 • Heeft u actuele (wetenschappelijke) inzichten opgedaan en in de meest relevante praktijkcases tegen het licht gehouden op het gebied van ondermijnende criminaliteit en de integrale aanpak en heeft u gedachten en ervaringen uitgewisseld met pioniers op dit gebied;
 • Kunt u de successen en uitdagingen van verschillende benaderingen in de aanpak van criminele ondermijning onderscheiden en; 
 • Kunt u actuele en relevante instrumenten en handelings- en interventieopties binnen de integrale aanpak herkennen, en heeft u inzicht in de voor- en nadelen daarvan;
 • Heeft u nagedacht over manieren om meer samenhang te brengen in preventie en repressie in de aanpak van criminele ondermijning;
 • Kunt u (on)mogelijkheden van integraal samenwerken en informatiedeling tussen organisaties onderscheiden, specifiek in PPS;
 • Heeft u nagedacht over manieren om die samenwerking waar mogelijk te verbeteren;
 • Heeft u nagedacht over de doorontwikkeling van de integrale aanpak en gereflecteerd op uw eigen rol daarin;
 • Heeft u uw netwerk verder uitgebreid.

Data voorjaar 2024:

 • maandag 3 juni 
 • dinsdag 4 juni 
 • maandag 24 juni 
 • dinsdag 25 juni 

Kosten:  € 2.795,-

Locatie: Centrum Den Haag.

Inschrijven

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met Thijs van het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.
Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.