Logo Universiteit Leiden.

nl en

Financiering congressen, workshops en master classes

Met het oog op het stimuleren van het onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse mediëvistiek biedt de Onderzoekschool Mediëvistiek voor de periode 2022-2027 de mogelijkheid om (co-) financiering voor de organisatie van congressen, workshops en masterclasses aan te vragen.

Algemeen kader

Deze mogelijkheid staat open voor alle onderzoekers die betrokken zijn bij de Onderzoeksschool, maar vooral onderzoekers die zich in het begin van hun academische carrière bevinden worden aangemoedigd om een dergelijke aanvraag in te dienen.

Hieronder worden de praktische en inhoudelijke voorwaarden waaraan een verzoek tot (co-) financiering moet voldoen opgesomd en kort toegelicht. De Onderzoekschool Mediëvistiek kan deze lijst op elk moment herzien en aanpassen.

Bij het al dan niet honoreren van een aanvraag zal de Onderzoekschool Mediëvistiek rekening houden met het beschikbare budget en met de  spreiding van de beschikbare middelen over de verschillende disciplines.

De beslissing van de Onderzoekschool Mediëvistiek over een ingediende aanvraag is definitief. Er staat geen mogelijkheid tot beroep of bezwaar open. Dit initiatief wordt jaarlijks door het bestuur van de Onderzoekschool Mediëvistiek geëvalueerd en, indien wordt besloten tot voortzetting ervan, zal dit telkens gebeuren op basis van jaarlijks vastgestelde budgetten. De Onderzoekschool Mediëvistiek kan op elk ogenblik beslissen tot stopzetting van dit financieringsinstrument en is dan enkel gehouden tot honorering van reeds eerder aangegane engagementen tot (co-)financiering.

In geval van een positieve beslissing verbindt de Onderzoekschool Mediëvistiek zich alleen tot een financiële bijdrage. De aanvragers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de organisatie van de activiteit en de Onderzoekschool Mediëvistiek kan hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden.

Voor eventuele vragen over deze financieringsmogelijkheid kunt u terecht op het volgende emailadres: ozsmed@hum.leidenuniv.nl.

Praktische voorwaarden

  • Indiener van de aanvraag

Een aanvraag moet worden ingediend door een lid van de Onderzoekschool Mediëvistiek dat voltijds of deeltijds werkzaam is bij één van de zes deelnemende universiteiten (Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam).

  • Beoogde deelnemers en locatie

De geplande activiteit moet openstaan voor deelname door de leden van de Onderzoekschool Mediëvistiek en vindt plaats in Nederland of op een met een Nederlandse universiteit verbonden instituut in het buitenland. Hiertoe zal een aankondiging van de geplande activiteit plaatsvinden op de website van de onderzoekschool en via de maandelijkse nieuwsbrief van de onderzoekschool.

  • Inhoud en vorm van de aanvraag

Naast een duidelijke omschrijving van de beoogde activiteit waarvoor (co-)financiering wordt aangevraagd moet uit de ingediende aanvraag blijken dat aan alle praktische en inhoudelijke voorwaarden is voldaan. De aanvraag moet ook vergezeld gaan van een beredeneerde begroting volgens het hieronder aangegeven format. Het maximaal aan te vragen bedrag is €2.000,-.

  • Tijdstip van de aanvraag

Een aanvraag moet tijdig bij het secretariaat van de Onderzoekschool Mediëvistiek worden ingediend, d.w.z. minstens zes maanden voor de aanvang van de geplande activiteit. Meer bepaald kan een aanvraag per email worden ingediend op het volgende emailadres: ozsmed@hum.leidenuniv.nl.

Inhoudelijke voorwaarden

  • Band met het werkdomein 

De geplande activiteit moet een duidelijke band vertonen met het werkdomein van de Onderzoekschool Mediëvistiek. De Onderzoekschool Mediëvistiek heeft een voorkeur voor thema’s die een discipline-overstijgend belang hebben.

  • Duidelijke onderwijscomponent

De geplande activiteit moet een duidelijke onderwijscomponent omvatten. In geval van (co-)financiering door de Onderzoekschool Mediëvistiek bestaat er de mogelijkheid dat aan deelnemende research masterstudenten ECTS-punten worden toegekend (waarbij 1 ECTS gelijk staat aan een werklast van 28 uren). De organisatoren dragen hierbij de verantwoordelijkheid om de door de deelnemende studenten te maken opdrachten te beoordelen en van een cijfer voorzien en deze cijfergegevens per email over te maken aan het secretariaat van de Onderzoekschool Mediëvistiek (ozsmed@hum.leidenuniv.nl). Op basis van de van de organisatoren ontvangen gegevens gaat de Onderzoekschool Mediëvistiek dan over tot de uitreiking van een certificaat (met vermelding van de behaalde ECTS-punten en het ontvangen cijfer) dat door de betrokken studenten bij de eigen universiteit kan worden aangeboden ter registratie.

Aanvraag- en begrotingsformat

Organisator(en)

 
Type activiteit (met vermelding van onderwijs-component, m.i.v. beoogde ECTS-toekenning, indien toepasselijk)  
Titel (voorlopig) (met vermelding van de band met het werkdomein van de Onderzoekschool)  
Plaats en datum  
Geschatte aantal deelnemers

1) Sprekers (met vermelding van identiteitsgegevens voor zover reeds bekend)

2) ReMA-studenten / promovendi 

 

  Begroot Specificatie
Zaalhuur etc. (in principe gebruikmaking van universiteitslocaties) Reële kosten  
Excursies Reële kosten  
Reiskosten buitenlandse sprekers Reële kosten  
Reiskosten binnenlandse sprekers / studenten Reële kosten  
Overnachtingen sprekers / studenten ca. 100,- per nacht  
Thee en koffie 50,- per dagdeel  
Lunches 25,- per persoon per lunch  
Diners 75,- per persoon per diner  
Onvoorziene uitgaven    
Totaal    

 

Bijdragen van andere subsidiegevers (naam, bedrag, status aanvraag (m.i.v. verwachte beslissingsdatum))

1) Subsidiegever A

 

Gevraagde bijdrage van Onderzoekschool Mediëvistiek Bedrag X

 

Deze website maakt gebruik van cookies.