Logo Universiteit Leiden.

nl en

Privacy

Uiteraard hechten wij bij het LUBEC veel waarde aan uw privacy. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Het LUBEC maakt onderdeel uit van de Universiteit Leiden. Daarmee is de Universiteit Leiden verwerkingsverantwoordelijke.

De Universiteit Leiden neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Universiteit Leiden heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst die toezicht houdt op het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

  • Administratieve gegevens
  • Diagnosegegevens
  • FinanciĆ«le gegevens

Voor het gebruik van de gegevens heeft het LUBEC een wettelijk geldige reden nodig, ook wel een wettelijke grondslag genoemd.

  • De administratieve gegevens zijn noodzakelijk om een zorgovereenkomst met u te kunnen aangaan. De wettelijk geldige reden voor de verwerking van de administratieve gegevens is 'uitvoering van een overeenkomst'.
  • De diagnosegegevens worden gebruikt voor diagnostiek en behandeling in het kader van opleiding en onderzoek, of voor wetenschappelijk onderzoek. Het LUBEC voert diagnostiek en behandeling uit voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) (en hun ouders), voor jongvolwassenen (19-25 jaar) en voor volwassenen (26 jaar en ouder). Bij kinderen onder de 16 jaar worden de persoonsgegevens alleen verwerkt als de ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven. De juridische grondslag is 'toestemming'.
  • In geval van declaratie voor geleverde zorg is de grondslag 'uitvoering van een wettelijke verplichting'.

We delen geen persoonsgegevens met andere zorgverleners zonder uw toestemming. Hebt u toestemming gegeven en wilt u dit intrekken, dan is dit mogelijk door een verzoek in te dienen bij het LUBEC.

We kunnen declaratiegegevens doorsturen naar gemeenten. Hebt u ernstige bezwaren tegen het registreren van de diagnosegegevens op de factuur die gestuurd wordt naar de gemeente of bestemd is voor de zorgverzekeraar, dan hebt u de mogelijkheid om deze registratie te voorkomen, conform de regeling NR/CU-520 van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe de gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor een dossier is 15 jaar.

De gegevens worden verwerkt door Universiteit Leiden, LUBEC, gevestigd aan Sandifortdreef 17 te Leiden.

Contact

Voor praktische zaken over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing, kunt u contact opnemen met het LUBEC.

Inzage, correctie of dataportabiliteit

Hebt u een verzoek om inzage, correctie of dataportabiliteit? U kunt dan contact opnemen met het LUBEC of met de Functionaris voor Gegevensbescherming.

Klacht?

Hebt u een klacht over de wijze waarop LUBEC met uw persoonsgegevens omgaat? U kunt dan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies.