Logo Universiteit Leiden.

nl en

Communicatie en participatie

In 2022 zijn omwonenden, ondernemers, studenten en andere betrokkenen met elkaar in gesprek gegaan over het alternatieve plan voor de Humanities Campus. Feedback is zorgvuldig meegewogen bij de ontwikkeling van het nieuwe stedenbouwkundig plan. Na een inspraakperiode waarin zienswijzen werden ingediend, is het plan door het college van burgemeester en wethouders ingediend bij gemeenteraad.

Aangepast stedenbouwkundig plan

Het aangepaste stedenbouwkundig plan heeft na een participatietraject van drie bijeenkomsten zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Leiden. Er zijn tien inspraakreacties ingediend. De gemeente heeft deze beoordeeld en een reactienota opgesteld. Dit heeft tot enkele wijzigingen geleid in het plan. Er is bijvoorbeeld een bezonningsonderzoek toegevoegd en de inpassing van de nieuwe brug en vlonder is nader uitgewerkt. Bekijk hier het stedenbouwkundig plan.

Er volgt nog een procedure voor het aangepaste beeldkwaliteitsplan (met aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving en materiaalsoorten van de nieuwe gebouwen) en het bestemmingsplan.

Wat eraan voorafging: participatiebijeenkomsten

Allereerst zijn de betrokkenen geïnformeerd over de plannen en het proces voor de alternatieve Humanities Campus waarbij de woningen aan de Doelengracht blijven staan en de universiteit een kleiner bouwprogramma realiseert. Ook is uitgelegd waarover wel en niet kon worden meegedacht.

De aanwezigen - omwonenden, ondernemers en studenten – deelden hun ideeën en mogelijke oplossingen in de tweede bijeenkomst met elkaar. Bijvoorbeeld over de plek waar gebouwen hoger kunnen worden. Over de inrichting van het park met inheemse planten en bloemen, kleine ontmoetingsplekken en maatregelen tegen geluidsoverlast. Daarnaast werd gevraagd om rekening te houden met het effect van schaduw op de omliggende gebouwen. Verder dachten aanwezigen mee over logistieke routes voor leveranciers en afvalverwerkers.  

Ook werden er zorgen gedeeld over bouwoverlast en over de toekomstige verkeersroutes in het gebied. Medewerkers van de universiteit, de gemeente en het stedenbouwkundig bureau KCAP waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

De aanwezigen stelden het op prijs dat zij mee konden denken. Het bracht ook inzicht in de complexiteit van de plannen en de soms tegengestelde belangen van omwonenden, ondernemers en studenten. Vooral een optimale verkeersroute bleek lastig te bedenken.

Participatiebijeenkomst in het atrium van het gerenoveerde Arsenaal

Wat er is meegenomen in het Stedenbouwkundig Plan

Tijdens de derde en laatste bijeenkomst werd een terugkoppeling gegeven van hoe de opmerkingen en ideeën uit de tweede bijeenkomst zijn meegenomen in het Stedenbouwkundig Plan. 

Bouwhoogtes
De gebouwen lopen in hoogte trapsgewijs op met een hoogte-accent van 18 meter aan de kant van het plein/park. Reuvens wordt hoger dan het huidige gebouw en Lipsius Zuid blijft lager dan het huidige Lipsius. Er wordt bij de bouw van Reuvens rekening gehouden met de bezonning op de gevel van de woningen aan de Cleveringaplaats.

Logistieke stromen en parkeren
In de toekomst wordt er gewerkt met een postkamer en leveringspunt voor pakketjes en non-foodopslag bij Cluster Noord aan de Maliebaan en/of Witte Singel. Hierdoor wordt de druk aan de Doelenzijde substantieel minder. Elektrische voertuigen brengen de goederen vervolgens op de juiste locatie. Het verswaar zal bij Reuvens worden gelost omdat het daar direct de koeling in gaat.  
Voor het ophalen van afval van de universiteit zal in de toekomst de route via de Rembrandtstraat worden gebruikt. Het afval van de gebouwen Reuvens, Huizinga en Lipsius Zuid zal worden verzameld bij het Reuvensgebouw. Door deze oplossing wordt de druk van het verkeer en het laden/lossen zoveel mogelijk verdeeld. 

Het parkeren van de auto zal in de toekomst hetzelfde blijven als in de huidige situatie. Wel wordt een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen verplaatst. Twee van de drie gehandicaptenparkeerplaatsen die nu aan de Cleveringaplaats zitten, worden verplaatst naar de Arsenaalstraat. De derde parkeerplaats wordt verplaatst naar de Groenhovenstraat. Het parkeren van de fiets wordt in de toekomst ondergronds opgelost, zodat het rommelige straatbeeld met fietsen en fietsrekken verdwijnt.

De inrichting Singelparkroute en het nieuwe centrale plein zijn weliswaar geen onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan, maar horen wel bij de totale herontwikkeling van het gebied. De landschapsarchitect van de gemeente Leiden lichtte de impressies voor het Singelpark toe. Uit de vorige participatiebijeenkomst kwam de wens naar voren voor een drukkere zone gelegen aan de waterkant en een rustigere zone gelegen aan de bewonerskant. Dit is meegenomen in de impressies die er nu liggen. Het idee is om langs het water, verspreid over het park, kleinschalige plekjes te creëren, waar mensen kunnen zitten. Verder zijn er veel andere ideeën voorgesteld die te maken hebben met de inrichting van het park/plein, bijvoorbeeld veel ruimte voor groen en speelvoorzieningen. Deze komen in een latere fase, tijdens de uitwerking, aan bod.

Communicatie bij lopende renovatieprojecten

De gebouwen van de Humanities Campus worden een voor een aangepakt. Bij ieder bouwproject - zoals nu de renovatie van Cluster Zuid - informeert en betrekt de universiteit alle betrokkenen zo goed mogelijk. Informatiemomenten vinden plaats tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer een belangrijke rol in de communicatie. Bij te verwachten hinder worden bijvoorbeeld informatiebrieven in de bussen van omwonenden gedaan. Ook is er een spreekuur en zijn er informatiemiddagen en rondleidingen op de bouwplaats.  

Als u vragen heeft over de communicatie en/of participatie, stuurt u dan een e-mail naar info@humanitiescampus.nl
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.